สรุปสถานการณ์รถดีเซลรางเเละรถดีเซลรางปรับอากาศ
ประจำวันที่ 18/5/2555

สรุปสถานการณ์รถดีเซลราง เเขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ
อุบัติเหตุรถดีเซลรางวาระ & ชำรุดAvailability (%)
ชนิดรถดีเซลรางจำนวนในบัญชีมส.กท.มส.รอซ่อม กท.กำลังซ่อม กท.รถสำรองรถใช้งานไม่รวมอุบัติเหตุรวมอุบัติเหตุ
THN.1101 - 1140381000103697.394.74
NKF.1201 - 1264426030003391.6778.57
รวม (รถธรรมดา)807030106994.5286.25
หมายเหตุ ::
 
จำนวนรถดีเซลรางธรรมดา 80 คัน รวมรถ THN. ,NKF. ใช้งานที่ วกข.อด.12 คัน ไม่รวมรถ NKF. ใช้งานที่ สซร.สม. 20 คัน และ รถ THN. รอตัดบัญชี 2 คัน(1127,1133)

สรุปสถานการณ์รถดีเซลรางปรับอากาศ เเขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ
  สรุปสถานการณ์รถจักรหมุนเวียนที่ กท. เเขวงบำรุงรถดีเซลรางกรุงเทพ
ขบวนNO.รถจักรจำนวนวัน
311/(376) กท.-รต.-หข.-กท. 4143 3
(276)/275 อร.-กท.-อร. 4222 13
(144)/283 อน.-กท.-พต. 4125 0
(112)/111 ดช.-กท.-ดช. 4108 0
(282)/281 กบ.-กท.-กบ. 4030 0
(314)/261ภช.-กท.-หห. 4143 4
207 กท.-นว. 4303 2
277 กท.-กบ. 4224 8
(368)/315 ฉท.-กท.-ลบ. 4050 0
391 กท.-ฉท. 4504 4
341 กท.-กค. 4149 3
317 กท.-ลบ. ใช้รถดีเซลราง 0
371 กท.-ปจ. 4407 0
สป. 17.00 น. 4022 25
สป. ช่วย 4009 60
สป. โดยสาร 4001 60
 เเทนDRCกท. จัดรถ
รวมจำนวนรถจักร 5 11
หมายเหตุ :: ตัวพิมพ์หนา เป็นรถจักรที่ใช้ทำขบวนเเทน DRC

สำเนาเรียน วญก.,ญกล.,วอซ.,วซร.กท,วทจ.,ผทน.
เพื่อโปรดทราบ


                              สบร.กท.

พ.รถจักร5.-/พ.เทคนิค5 นายอนุสรณ์ ไพนุศิลป์
พ.รถจักร5.-/พ.เทคนิค5 นายยศพล ศรีทอง
อุบัติเหตุรถดีเซลรางวาระ & ชำรุดAvailability (%)
ชนิดรถดีเซลรางจำนวนในบัญชีมส.กท.มส.รอซ่อม กท.กำลังซ่อม กท.รถสำรองรถใช้งานไม่รวมอุบัติเหตุรวมอุบัติเหตุ
ATR.2101- 2112100000028100100
รวม (ATR)100000028100100
ASR.2501 - 2512930201035033.33
ASR.2113 - 2120830310012012.5
รวม (ASR)17605110436.3623.53
ADR.2513 - 25241240011157550
ADR.2525 - 2544206000201285.7160
ADR.2121 - 21288100100685.7175
รวม (ADR)4011002312382.7660
รวมรถปรับอากาศ 671705343357656.72
รวมทั้งหมด 147240835310486.9972.79
หมายเหตุ ::
 
จำนวนรถดีเซลรางปรับอากศ 67 คัน ไม่รวมรถ ATR .ใช้งาน สซร.สม 1 คัน(2101) ไม่รวม ASR. เสนอตัดบัญชี 3 คัน (2506,2507,2511)