ชนิดรถหมายเลขขบวนสถานะสถานีเวลานาทีรายละเอียดเวลาวันเข้าซ่อมประมาณการซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จผู้ทำรายการเวลา
  10 ออกจากสถานี ชม. 1800 17/1/2561 0:00:00   83457016/1/2561 16:36:02
  10 ถึงสถานี บซ 0901 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  102 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  102 ออกจากสถานี ชม 0630 17/1/2561 0:00:00   83457016/1/2561 16:36:02
  107 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1079 ออกจากสถานี กท 1820 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:37
  108 ถึงสถานี บซ 0710 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  108 ออกจากสถานี อด 2015 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:27:29
  1087/1088 ออกจากสถานี ศช 1815 1/4/2560 0:00:00   M17/6/2560 9:37:18
  109 ถึงสถานี ชม 0420 17/1/2561 0:00:00   83457016/1/2561 16:34:03
  109 ออกจากสถานี บซ 0935 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  4136 109 ลป.-ชม. ออกจากสถานี ลป. 0405 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4143 109. กท.-ลป. ถึงสถานี ลป. 0352 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  111 ออกจากสถานี กท 0700 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  111 ออกจากสถานี บซ 0600 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  112 ออกจากสถานี อด 0812 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:27:29
  116 ออกจากสถานี พล. 1920 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  4408 1181 ถึงสถานี ลป. 0840 11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:31:45
  1181 ออกจากสถานี อด 0845 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:27:29
  1181 ออกจากสถานี อด 0845 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:27:29
  4153 1182 ออกจากสถานี ลป 1055 11/1/2561 0:00:00   lampang111/1/2561 21:15:05
  1182 ถึงสถานี อด 1837 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:29:55
  1182 ถึงสถานี อด 1837 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:29:55
  1205 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1231 ออกจากสถานี ลป. 0915 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1231 ออกจากสถานี ลป. 1306 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  4024 1231. ถึงสถานี ลป. 1335 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1232 ออกจากสถานี ลป. 2035 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1232 ถึงสถานี ลป. 1749 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  1251 ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  1251(2) ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  1251(2) ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  1252 ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  13 ถึงสถานี ชม 0840 17/1/2561 0:00:00   83457016/1/2561 16:34:03
  13 ออกจากสถานี บซ 1845 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1301 ออกจากสถานี อด 0550 7/1/2561 0:00:00   udit16/1/2561 14:27:29
  1309 ออกจากสถานี ลป. 0953 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  1310 ถึงสถานี ลป. 1808 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 17:46:10
  4036 1310 ออกจากสถานี ลป. 1351 22/8/2556 0:00:00   lampang124/8/2556 18:02:43
  133 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  133 ถึงสถานี นค 0930 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:28:49
  134 ออกจากสถานี นค 1853 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:31:13
  134 ถึงสถานี บซ 0910 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  135 ออกจากสถานี บซ 0615 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  135 ถึงสถานี อน. 1800 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  136 ออกจากสถานี อน. 0700 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  136 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  139 ออกจากสถานี บซ 1814 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  139 ถึงสถานี อน. 0615 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  14 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  14 ออกจากสถานี ชม. 1700 17/1/2561 0:00:00   83457016/1/2561 16:36:02
  140 ออกจากสถานี อน. 2030 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  140 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  141 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  141 ถึงสถานี อน. 1020 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  142 ออกจากสถานี อน. 1735 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  142 ถึงสถานี บซ 0530 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  4547 142 ถึงสถานี บซ 0540 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  145 ถึงสถานี อน. 0335 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  4529 145 ถึงสถานี บซ 0033 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  145 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  146 ออกจากสถานี อน. 0930 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  146 ถึงสถานี บซ 0048 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  1607 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  1607 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  1608 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  167 ถึงสถานี กต 0900 12/1/2561 0:00:00   somsuk12/1/2561 9:16:37
  167 ออกจากสถานี บซ 1535 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  168 ถึงสถานี บซ 0710 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  168 ถึงสถานี ชพ 2050 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
  168 ออกจากสถานี ชพ 2045 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:36:52
  168 ออกจากสถานี ทส 1502 12/1/2561 0:00:00   somsuk12/1/2561 9:30:18
  169 ออกจากสถานี ชพ 0055 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:36:52
  169 ออกจากสถานี บซ 1538 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  169 ถึงสถานี ทส 2359 12/1/2561 0:00:00   somsuk12/1/2561 9:16:37
  169 ถึงสถานี ชพ 0040 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
  169 ถึงสถานี หใ. 0431 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  169/170 ถึงสถานี หใ 0526 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  170 ออกจากสถานี ยล 1640 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  170 ออกจากสถานี หใ 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  170 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  171 ออกจากสถานี หใ 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  171 ถึงสถานี หใ 0248 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  171 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  171/172 ถึงสถานี หใ. 0248 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  172 ออกจากสถานี หใ 0909 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  172 ออกจากสถานี โล 0644 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  172 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  173 ถึงสถานี ธำ 0830 12/1/2561 0:00:00   somsuk12/1/2561 9:16:37
  173 ออกจากสถานี บซ 1500 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  174 ถึงสถานี บซ 0615 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  174 ถึงสถานี 0642 6/6/2556 0:00:00   M8/10/2556 9:55:17
  174 ถึงสถานี ชพ 1940 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
  174 ออกจากสถานี ทส 1439 12/1/2561 0:00:00   somsuk12/1/2561 9:30:18
  175/176 ออกจากสถานี หใ 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  175/176 ถึงสถานี หใ 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  201 ออกจากสถานี บซ 0915 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:54
  4307 201 กท.-พล. ถึงสถานี พล. 1759Tm6ลูก ( สำรองน้ำมันดิบที่ พล. )15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:55
  2015 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  2016 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  202 ออกจากสถานี พล. 2359 19/10/2553 0:00:00   PIS6/11/2553 1:53:46
  202 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  4308 202 ( 1 ) ออกจากสถานี บะ.-พล. 0605Tm6ลูก15/1/2561 0:00:00   PIS15/1/2561 22:09:00
  207 ออกจากสถานี กท 1405 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  21 ถึงสถานี อน. 1400 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  21 ถึงสถานี อน. 1400 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  21 ถึงสถานี อน. 1400 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  21 ถึงสถานี อน. 1400 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  2101 ถึงสถานี หล 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  2101 ออกจากสถานี บซ 1620 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  2101/2102 ถึงสถานี บซ 1230 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  2102 ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  2102 ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  2102 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  211 ออกจากสถานี กท 1255 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  211 ถึงสถานี ตห. 1930 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  211 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  212 ออกจากสถานี ตห. 0530 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  2137/2138 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  2143 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  22 ออกจากสถานี อน. 1450 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  23 ถึงสถานี อน. 0635 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  23 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  233 ถึงสถานี ลช 2041 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:28:49
  233 ออกจากสถานี กท 1140 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  234 ออกจากสถานี ลช 0447 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:31:13
  24 ออกจากสถานี อน. 1900 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  24 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  25 ถึงสถานี นค 0712 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:28:49
  25 ออกจากสถานี บซ 2359 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  252/251 ถึงสถานี จข-ธบ/ธบ-จข 0730 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  254 ถึงสถานี ชพ 0700 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:37:12
  254 ถึงสถานี งส-ธบ 1610 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  255 ถึงสถานี ธบ-งส 0725 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  255 ออกจากสถานี ชพ 1710 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:36:52
  257/258 ถึงสถานี รร-ธบ/ธบ-าต/าต-ธบ 1055 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  26 ออกจากสถานี นค 1910 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:31:13
  26 ถึงสถานี บซ 0816 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  260/259 ถึงสถานี าต-ธบ/ธบ-จข 2359 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  261 ออกจากสถานี กท 0920 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  275 ออกจากสถานี กท 0555 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  277 ออกจากสถานี กท 1525 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  2802 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  301 ออกจากสถานี กท 1630 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  4110 302 ถึงสถานี กท 0815 24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
  31 ออกจากสถานี บซ 1230 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  31 ถึงสถานี หใ 0627 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  32 ถึงสถานี บซ 2359 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  32 ออกจากสถานี หใ 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  341 ออกจากสถานี กท 1700 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  341 ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  4018 342 ถึงสถานี กท 0840 24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
  4018 342 ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  351 ถึงสถานี ธบ-รร 0715 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  352/ตป.ธบ. - บซ. ถึงสถานี รร.ธบ/ตป.ธบ.-บซ 0700 10/1/2561 0:00:00   tb17/1/2561 8:20:09
  3551 ออกจากสถานี พท 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  3552 ถึงสถานี พท 2359 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  367 ออกจากสถานี กท 1010 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  37 ออกจากสถานี หใ 0909 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  37 ออกจากสถานี ชพ 0610 17/1/2561 0:00:00   chum17/1/2561 8:36:52
  37 ถึงสถานี หใ 0355 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  37 ออกจากสถานี บซ 1330 12/4/2560 0:00:00   kasmos24/10/2560 10:51:55
  37/38 ถึงสถานี หใ. 0355 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:53:33
  371 ออกจากสถานี กท 1740 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  4105 372 ถึงสถานี กท 0815 24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
  38 ออกจากสถานี หใ 1418 17/1/2561 0:00:00   hadd17/1/2561 9:54:35
  38 ถึงสถานี บซ 1140 21/7/2560 0:00:00   kasmos27/11/2560 16:45:47
  4004 384 ถึงสถานี กท 0745 24/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:14:27
  391 ออกจากสถานี กท 1655 25/9/2560 0:00:00   drc28/1/2561 9:08:36
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  401 ออกจากสถานี ลบ. 0600 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  402 ถึงสถานี ลบ. 1845 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  407 ออกจากสถานี นว. 0500 14/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 10:01:11
  408 ถึงสถานี ปพ 2030 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  408 ถึงสถานี ปพ. 2030 13/1/2561 0:00:00   paknam13/1/2561 9:59:23
  419 ถึงสถานี อน. 1645 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  419 ถึงสถานี อน. 1645 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  419 ถึงสถานี อน. 1645 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  419 ถึงสถานี อน. 1645 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  420 ออกจากสถานี อน. 1845 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  421 ถึงสถานี อน. 1215 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  421 ถึงสถานี อน. 1215 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  421 ถึงสถานี อน. 1215 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  421 ถึงสถานี อน. 1215 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  422 ออกจากสถานี อน. 1515 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  425 ถึงสถานี อน. 0830 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  425 ถึงสถานี อน. 0830 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  425 ถึงสถานี อน. 0830 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  425 ถึงสถานี อน. 0830 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  426 ออกจากสถานี อน. 1235 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  427 ถึงสถานี อน. 2015 28/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 20:50:53
  427 ออกจากสถานี รส 1420 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:31:13
  428 ถึงสถานี รส 1211 9/1/2561 0:00:00   rsr14/1/2561 17:28:49
  428 ออกจากสถานี อน. 2359 30/9/2560 0:00:00   ubon9/1/2561 21:04:07
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4302/03 ออกจากสถานี ชั. 0430 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4304/05 ออกจากสถานี ชั. 0700 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4306/07 ออกจากสถานี ชั. 1525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4308/09 ออกจากสถานี ชั. 1735 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4308/09 ออกจากสถานี ชั. 1735 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4308/09 ออกจากสถานี ชั. 1735 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4308/09 ออกจากสถานี ชั. 1735 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  431 ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  431 ออกจากสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 8:07:47
  4310/11 ออกจากสถานี ชั. 0525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4310/11 ออกจากสถานี ชั. 0525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4310/11 ออกจากสถานี ชั. 0525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4310/11 ออกจากสถานี ชั. 0525 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4312/13 ออกจากสถานี ชั. 0800 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4312/13 ออกจากสถานี ชั. 0800 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4312/13 ออกจากสถานี ชั. 0800 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4312/13 ออกจากสถานี ชั. 0800 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4314/15 ออกจากสถานี ชั. 1145 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4314/15 ออกจากสถานี ชั. 1145 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4314/15 ออกจากสถานี ชั. 1145 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4314/15 ออกจากสถานี ชั. 1145 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4316/17 ออกจากสถานี ชั. 1425 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4316/17 ออกจากสถานี ชั. 1425 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4316/17 ออกจากสถานี ชั. 1425 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4316/17 ออกจากสถานี ชั. 1425 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  432 ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  432 ถึงสถานี กค 0000 17/1/2561 0:00:00   kk17/1/2561 7:47:12
  4320/21 ออกจากสถานี ชั. 0555 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4320/21 ออกจากสถานี ชั. 0555 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4320/21 ออกจากสถานี ชั. 0555 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4320/21 ออกจากสถานี ชั. 0555 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4322/23 ออกจากสถานี ชั. 0935 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4322/23 ออกจากสถานี ชั. 0935 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4322/23 ออกจากสถานี ชั. 0935 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4322/23 ออกจากสถานี ชั. 0935 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4324/25 ออกจากสถานี ชั. 1315 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4324/25 ออกจากสถานี ชั. 1315 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4324/25 ออกจากสถานี ชั. 1315 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4324/25 ออกจากสถานี ชั. 1315 23/7/2552 0:00:00   SM125/7/2552 12:20:23
  4326/27 ออกจากสถานี