สบค.บซ.มส.สรค.บซ.สรพ.ธบ.สรพ.ปพ.สรง.อด.สรจ.อด.สรจ.ลป.สรพ.กค.สรง.รส.สรจ.รส.สรพ.ชพ.สรง.ทส.สรจ.ทส.สรจ.หใ.
8/9/256013/9/256023/8/25608/3/255521/9/255212/5/255930/12/255320/1/2556
ชนิดรถจำนวนรถรอซ่อมซ่อมรอซ่อมซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อม
บตญ14931712  6    4            322 2    
บทค17824051  2615           7            
บทต17006185  51511          11     2    
บขถ55542   1                        
บขต21343       2              4   1 
บขน11042  1                         
บขส28459  41                        
บทข26041  6  1 1        4           
บทน35 1                            
บซท1602911  111                        
บซล64662                            
BCF98