สบค.บซ.มส.สรค.บซ.สรพ.ธบ.สรพ.ปพ.สรง.อด.สรจ.อด.สรจ.ลป.สรพ.กค.สรง.รส.สรจ.รส.สรพ.ชพ.สรง.ทส.สรจ.ทส.สรจ.หใ.
8/1/25615/1/25618/3/255514/9/256021/9/255228/10/256030/12/255320/1/2556
ชนิดรถจำนวนรถรอซ่อมซ่อมรอซ่อมซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อม
บตญ14931310  9    4            322 2    
บทค17823635  1210         149            
บทต17004476  434 1          11     2    
บขถ55542   1                        
บขต21343       2              4     
บขน11031                            
บขส28459  41                        
บทข26021  3    1        4   1      1
บทน35 1                            
บซท1601911  111                        
บซล646172                            
BCF98