สบค.บซ.มส.สรค.บซ.สรพ.ธบ.สรพ.ปพ.สรง.อด.สรจ.อด.สรจ.ลป.สรพ.กค.สรง.รส.สรจ.รส.สรพ.ชพ.สรง.ทส.สรจ.ทส.สรจ.หใ.
17/11/256019/11/256023/8/25608/3/255514/9/256021/9/255228/10/256030/12/255320/1/2556
ชนิดรถจำนวนรถรอซ่อมซ่อมรอซ่อมซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อมรอซ่อม ซ่อม
บตญ1493139  9    4            322 2    
บทค17823545  1311          49            
บทต17005478  49311          11     2    
บขถ55542   1                        
บขต21343       2              4   1 
บขน11052                            
บขส28459  41                        
บทข26021  4  1 1        4   1      2
บทน35 1                            
บซท1602911  111                        
บซล64662                            
BCF98