รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บชส0310ลป./031/10/6016/10/2560ซ่อมเสร็จวาระ 4 เดือนสรจ.ลป. ทดลองระบบห้ามล้อ อัดจารบี8หม้อ ป.แท่งห้ามล้อไฟร์เบอร์ล้อ 2-4 LR = 12แท่ง. ติดแถบวัดอุณหภูมิ ฝาหม้อเพลาล้อ 1-4 LR = 8. ทดลองระบบไฟฟ้า-ปั๊มน้ำ-พัดลม. ป.แบตเตอรี่ =2 (แบตฯชาร์จสำรอง) คาดสีสลักยึดฝาหม้อเพลาล้อ1-4 LR. หยอดน้ำมัน
บชส1153ลป./028/10/6015/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. เปลี่ยน Oil damper แคร่ 1 R ใส่หัวฉีดชำระ 2 ติดเทปวัดอุณหภูิ ตรวจเติมน้ำกลั่น ทดลองสูบหยอดนำ้มันฯ
บชส1301ลป./026/10/6014/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. แก้ไข SW.น้ำล้นบนหลังคา เปลี่ยนแผ่นฮาร์ดบอท์ด หน้าประตูห้องน้ำด้านบน
บชส1265ลป./019/10/6012/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. ทดลองห้ามล้อ แซมแท่งห้ามล้อฯ3 R. ทดลองระบบไฟฟ้า ปั๊มน้ำ-พัดลม. เปลี่ยนแบตฯ-7 (แบตฯชาร์จ สำรองใช้งาน) ติดแถบวัดอุณหภูมิล้อ 1-4 LR. คาดสีสลักฝาหม้อเผลาล้อ 1-4 LR. หยอดน้ำมันฯ
บชส1301ลป./022/10/6012/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. ทดลองห้ามล้อ. แซมแท่งห้ามล้อ.ฯ2,4 LR. เปลี่ยนแท่งห้ามล้อไฟร์เบอร์ ล้อ3-L,R-4. ขันแป้นเกียว คานห้ามล้อฯ1. ทำความสะอาดแบตฯด้านLR ตรวจ-เติมน้ำกลั่นแบตฯ. เปลี่ยนกระจก หน้าต่างบานที่9L. ใส่หัวฉีดชำระ LR ติดเทปติดกระจกหน้าต่างบานที่ 2R. ทดลองระบบไฟฟ้า-ปั๊มน้ำ-พัดลม. คาดสีปลอกล้อ1-4LR. คาดสีสลักยึดฝาหม้อ เพลาล้อ 1-4 LR. หยอดน้ำมันฯ. ติดแถบวัดอุณหภูมิล้อ 1-4LR = 8 .
บชส1076ลป./017/10/6011/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. ป.กระจกหน้าต่างบานท่ี 10 ขวาป.ก้านยันชานหน้าป.หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง 18 W. 1 ดวงใส่โซ้ยึดกูปหน้า แก้ไขสปริงรับกระจกบานที่ 10 ทดองห้ามล้อ หยอดน้ำมันฯ
บชส1131ลป./044/10/607/10/2560ซ่อมเสร็จวาระ 4 เดือนสรจ.ลป. ทดลองระบบห้ามล้อ ตรวจเติมจาระบี 8 หม้อ แซมแท่งห้ามล้อๆ 1,2,3 L-R ป.ขอพ่วง # หน้า-หลัง ใส่หัวฉีดชำระพร้อมสาย 2 ชุด ป.หลอดเขี้ยว = 8 ป.แปรงถ่านพัดลม 4 = 2 ก้อนป.แบตฯ=1 หีบ คาดสีสลักยึดฝเหม้อเพลา
บชส1138ลป/012/10/604/10/2560ซ่อมเสร็จวาระ 4 เดือนสรจ.ลป. ทดลองห้ามล้อ แซมแท่งห้ามล้อๆ 4 L ป.ขอพ่วง # หลัง ใส่สลักยึดแขนหม้อเพลา 1R,4L ป.สลักยึดสาแหรกรับคานห้ามล้อๆ 1-2 ทำความสอาดแบตฯ ใส้หัวฉีดชำระ ป.หลอด 18 W.= 2 ดวง ป.กระจกหน้าต่าง 1-2 L ทดลองห้ามล้อ หยอดนำ้มัน
บชส1142ลป./002/10/602/10/2560ซ่อมเสร็จวาระ 4 เดือนสรจ.ลป. ทดลองห้ามล้อ
บชส1142ลป/002/10/602/10/2560ซ่อมเสร็จวาระ 4 เดือนสรจ.ลป. ตรวจซ่อมวาระ 4 เดือนตรวจเติมจาระบี 8 หม้อ ทาสีหัวน๊อดหม้อเพลา ติดเทปวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดโคมไฟทั้งหมด ใส่หัวฉีดชำระ 2 อัน ทำความสะอาดแบตฯพัดลมตัวที่1 ไม่หมุนเปลี่ยนแปรงถ่าน 1 คู่ เปลี่ยนแบตฯ 2 Cell คาดสีหัวน๊อตหม้อเพลา คาดสีปลอกล้อ ตรวจเติมนำ้กลั่น
บชส1043ลป/003/10/602/10/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระสรจ.ลป. แก้ไขประตูห้องสุขาตกราง ป.Oil damper แคร่ 2 R เปลี่ยนแบตฯ 8 Cell คาดเทปกระจกบานที่ 4,6 L