รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต000060บซจ/91/9/6013/9/256013/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000088บซจ/92/9/6013/9/256013/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046017บซจ/109/9/6013/9/256013/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062119บซจ/58/9/607/9/25607/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433085บซจ/36/9/606/9/25606/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค442024บซจ/38/9/606/9/25606/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค433066บซจ/40/9/606/9/25606/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค433069บซจ/41/9/606/9/25606/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค442062บซจ/43/9/606/9/25606/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค442087บซจ/45/9/606/9/25606/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050021บซจ/56/9/606/9/25606/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535004บซจ/24/9/604/9/25604/9/2560วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค333099บซจ/15/9/602/9/25602/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050099บซจ/133/8/6023/8/256023/8/2560วาระหนัก สรค.บซ.สรควาระหนัก
บทต050308บซจ/103/8/6014/8/256014/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค449015บซจ/98/8/6013/8/256013/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค442112บซจ/97/8/6013/8/256013/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรค 
บทค433167บซจ/95/8/6013/8/256013/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433143บซจ/91/8/6013/8/256013/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062253บซจ/28/8/603/8/25603/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062212บซจ/21/8/602/8/25602/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค128012บซจ/2/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต050117บซจ/3/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บขน000068นซ/71/7/6022/7/256022/7/2560วาระสรค.บซ.สรค 
บทต046139บซจ/147/7/6013/7/256013/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333067บซจ/124/7/6012/7/256012/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บขส000241บซจ/113/7/609/7/25609/7/2560วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทต050325บซจ/40/7/606/7/25606/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433089บซจ/21/7/605/7/25605/7/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค433095บซจ/29/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433060บซจ/30/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062157บซจ/155/6/6030/6/256030/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
พห015174บซจ/135/6/6027/6/256027/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062308บซจ/101/6/6014/6/256014/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048177บซจ/45/6/603/6/25603/6/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค442050บซจ/37/6/603/6/25603/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048166บซจ/192/5/6029/5/256029/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247002นซ/186/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรค 
บทก250018นซ/190/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรคตรวจสภาพ
บทค442085บซจ/134/5/6017/5/256017/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต239015บซจ/90/5/6012/5/256012/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050014บซจ/79/5/609/5/25609/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046148บซจ/35/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045018บซจ/40/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050226บซจ/37/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025022บซจ/17/5/603/5/25603/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค449079บซจ/131/4/6024/4/256024/4/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050231บซจ/68/4/6012/4/256012/4/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต028017บซจ/215/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บพห051006บซจ/160/3/6023/3/256023/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค245016บซจ/135/3/6018/3/256018/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050083บซจ/176/2/6022/2/256022/2/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต050297บซจ/68/2/608/2/25608/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028116บซจ/18/2/602/2/25602/2/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค333085บซจ/1/2/601/2/25601/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050332บซจ/75/1/6012/1/256012/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050307บซจ/37/1/605/1/25605/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535029บซจ/12/1/602/1/25602/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค126033บซจ/175/12/5919/12/255919/12/2559วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บตญ025074บซจ/93/12/5916/12/255916/12/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046129บซจ/6/11/591/11/25591/11/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535035บซจ/255/9/5928/9/255928/9/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจแหวนอัดปลอกล้อ 3 ขวา
บพห050004บซจ/25/9/592/9/25592/9/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บทต535207บซจ/204/8/5926/8/255926/8/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042201บซจ/199/8/5925/8/255925/8/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025120บซจ/63/8/5910/8/255910/8/2559วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต039197บซจ/191/6/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
พห015150บซจ/174/7/5919/7/255919/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039262บซจ/71/7/594/7/25594/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045034บซจ/74/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพปลอกล้อ 3,4 ขวา
บตญ030257บซจ/144/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030204บซจ/145/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030131บซจ/146/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บทข042003บซจ/41/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042100บซจ/43/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042268บซจ/47/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042108บซจ/48/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050278บซจ/0157/5/5828/5/255928/5/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046130บซจ/97/3/5917/3/255917/3/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042113บซจ/316/2/5929/2/255929/2/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050072บซจ/176/2/5919/2/255919/2/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค126062บซจ/31/1/597/1/25597/1/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจฝาปิดแปลนท่อน้ำมันไม่มี
ตญ151364บซจ/96/9/5815/9/255815/9/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000012บซจ/184/5/5822/5/255822/5/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028034บซจ/149/5/5819/5/255819/5/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลมอัดด้านหน้าหัก
บขส000212บซจ/7/4/584/4/25584/4/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028060บซจ/187/3/5822/3/255822/3/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจสูบ
พห015161บซจ/118/2/5814/2/255814/2/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจประตูด้านหลังชำรุด
บทต039001บซจ/45/1/586/1/25586/1/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจแท่งไม่มี 8 แท่ง
พห015124บซจ/142/12/5711/12/255711/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039254บซจ/103/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039234บซจ/106/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039183บซจ/107/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039108บซจ/191/11/5721/11/255721/11/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000016บซจ/322/10/5725/10/255725/10/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพสูบ
บทต039157บซจ/244/8/5731/8/255731/8/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค125009บซจ/39/7/573/7/25573/7/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000104บซจ/111/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015140บซจ/1/6/571/6/25571/6/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจขอพ่วงแคร่หลังชำรุด
บทต028084บซจ/109/5/5711/5/255711/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจฝาหม้อเพลา 1 ซ้ายไม่มี
บขส000140บซจ/69/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาไม่มี 8 อัน
บขส000146บซจ/68/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาข้างขวาไม่มี 4 อัน
บซท144004บซร/01/12/561/12/25561/12/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ซ้ายไม่มี
บซท031037บซร/2/12/561/12/25561/12/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท144020บซร/82/11/5629/11/255629/11/2556วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บซท144005บซร/80/11/5628/11/255628/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ขวาไม่มี
บซท031020บซจ/156/11/5619/11/255619/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลม BC รั่ว
บซท031010บซร/50/10/5612/10/255612/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพระยางห้ามล้อ
บทต000043บซร/44/10/5610/10/255610/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรสูบค้าง
บซท031024บซร/36/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031063บซร/64/9/5615/9/255615/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031076บซร/62/9/5614/9/255614/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031015บซร/61/4/5629/4/255629/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บซท031002บซร/4/4/565/4/25565/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บทต028105บซจ/159/5/5529/5/255529/5/2555วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค429034บซร/60/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บทค429035บซร/50/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
ตญ150200บซร/89/6/5222/6/255222/6/2552วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150323บซร/114/10/5125/10/255125/10/2551วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150254บซร/88/10/5118/10/255118/10/2551นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
ตญ150078บซจ/50/3/5110/3/255110/3/2551วาระสรค.บซ.บซจครบวาระ
ตญ151522บซร/80/8/5027/8/255027/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระ
ตญ150054บซร/38/8/5013/8/255013/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค442025บซจ/191/10/5813/9/256025/10/255813/9/2560วาระหนัก สรค.บซ. 
บทต050224บซจ/142/8/6028/8/256026/8/256028/8/2560วาระสรค.บซ. 
บทต050091บซจ/239/12/5623/8/256025/12/255623/8/2560วาระหนัก สรค.บซ.วาระหนัก
บทค442083สบค/14/6/6012/8/25606/6/256012/8/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทค233004บซจ/140/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทต062024นซ/92/5/6014/5/256014/5/256014/5/2560วาระสรค.บซ.ตรวจสภาพ,วัดความหนาของพื้นล้อและความสึกของบังใบ
บทต535107บซจ/20/5/608/5/25603/5/25608/5/2560วาระสรค.บซ. 
บทค446014บซจ/250/3/601/4/256030/3/25601/4/2560นอกวาระ สรค.บซ.เปลี่ยนกระบอกเกลียวอัตโนมัติ
บทค126097บซร/88/10/5615/2/256026/10/255615/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126038บซจ/18/12/5815/2/25604/12/255815/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126023บซจ/142/4/5919/1/256021/4/255919/1/2560วาระหนัก สรค.บซ. 
บทค126053บซจ/124/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทค126058บซจ/126/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทค126060บซจ/125/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทค333030บซจ/10/10/5827/11/25586/10/255827/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333040สบค/31/11/5727/11/255820/11/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333077สบค/5/12/5727/11/255811/12/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค342130บซจ/99/10/5027/11/255821/10/255027/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บขส000226บซจ/126/9/5720/1/255816/9/255720/1/2558วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทค442115บซร/29/7/5521/6/255711/7/255521/6/2557วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ,เชื่อมแผ่นรองกรอบหน้า,แก้ไขราวดึงห้ามล้อขาด,เปลี่ยนหม้อสูบ BC
บซท031084บซร/37/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150945บซร/52/5/5528/5/255510/5/255528/5/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บทต028115บซร/61/3/553/4/255529/3/25553/4/2555วาระสรค.บซ. 
ตญ151053บซร/0133/11/5116/2/255528/11/255116/2/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บขถ000144สรค/58/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สรค.บซ. 


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทต062274บซจ/100/9/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062177บซจ/101/9/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062169บซจ/178/5/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062279บซจ/179/5/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062152บซจ/104/9/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062159บซจ/106/9/6015/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทค446016บซจ/83/9/6014/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนเพลาล้อที่ 1(เอาล้อเก่าใส่)
บทต000118บซจ/93/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต000015บซจ/94/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046019บซจ/85/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต050254นซ/33/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่เหล็กขวางล้อ 3 ซ้าย 1 ชุด
บทต050301นซ/34/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยน Twist Lock ตัวที่ 4 ซ้าย,3,4 ขวา
บทต050063บซจ/73/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยน Twist Lock ตัวที่ 1,4 ซ้าย
บทต050215บซจ/72/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยน Twist Lock ตัวที่ 3 ซ้าย
บทต050292บซจ/71/9/6013/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062216บซจ/75/9/6012/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062209บซจ/76/9/6012/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062236บซจ/79/9/6012/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062275บซจ/81/9/6012/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062203บซจ/82/9/6012/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต028015นซ/030/9/6011/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต000004บซจ/234/10/5911/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046114บซจ/74/9/6011/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยนท่อลมดูดหลัง,ใส่เหล็กขวางล้อ 1 ซ้าย 1 ชุด
บทต046142นซ/031/9/6011/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่เหล็กขวางล้อ 3,4 ขวา,3 ซ้าย
บทต050288นซ/32/9/6011/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่ตัว T ล้อ 2 ขวา,ใส่เหล็กขวาง 1 ชุด
บพห050019บซจ/48/9/6011/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 12 ลูก,เปลี่ยนแหนบสปริงแคร่หน้า,หลังซ้าย,ขวา,ใส่สายพานปั่นไฟใหม่,เปลี่ยนเพลาล้อที่ 2,เปลี่ยนท่อลมดูดหลัง,เปลี่ยนแท่งแคร่หน้า 4 แท่ง
บทต062296บซจ/67/9/6010/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทต062229บซจ/165/4/6010/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทต062232บซจ/64/9/6010/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทต050327บซจ/056/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่ตัว T ล้อ 3,4 ขวา 2 ชุด
บทต062226บซจ/57/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062199บซจ/058/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062205บซจ/59/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062261บซจ/61/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062298บซจ/70/9/609/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทต048077บซจ/27/9/607/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เชื่อมเสริมราวดึงห้ามล้อแคร่หน้า
บทต048049บซจ/26/9/607/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต050239บซจ/183/2/597/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 16 แท่ง,แก้ไขตัวยกดานขัดหลัง
บทต046126นซ/29/9/607/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคเปลี่ยนจุกซีลลิ่งริงหลัง,เปลี่ยนท่อลมดูดหลัง
บทต050294นซ/028/9/607/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต050260นซ/27/9/607/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่เหล็กขวางล้อ 4 ซ้าย 1 ชุด
บทต535204บซจ/22/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต535112บซจ/23/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยน KE
บทต048010นซ/31/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแผ่นรองคอหลัง,ใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 2,4
บทต048033นซ/28/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง,เสริมแผ่นรองคอหลัง,ใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 1,แก้ไขตัวต่อดานขัดหลัง
บทต048039นซ/30/9/606/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 4
บทต028045บซจ/1/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี,เปลี่ยนท่อลมดูดหน้า,หลัง
บทต050275บซจ/16/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1 ขวา,ใส่เหล็กประกับเหล็กขวางล้อ 2 ขวา
บทต050324บซจ/17/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขฝาครอบสปริงล้อ 3,4 ,เสริมแผ่นรองคอหน้า
บทต050073บซจ/18/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแผ่นรองคอหลัง
บทต050233บซจ/19/9/605/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่เหล็กประกับเหล็กขวางล้อ 2 ขวา,ซ้าย,เปลี่ยนปากขอพ่วงหลัง
บทค233113บซจ/59/3/604/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค446007สบค/4/7/604/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค433156บซจ/33/6/604/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค233006บซจ/89/6/604/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทต048020บซจ/14/9/604/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต048062บซจ/4/9/604/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 2,เปลี่ยนปากขอพ่วงหน้า
บทต050302นซ/20/9/603/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046183นซ/15/9/603/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046140นซ/21/9/603/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
พห015107นซ/22/9/603/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่ฝาหม้อเพลาล้อ 1 ขวา
บทค433100บซจ/153/8/603/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่เหล็กขวางล้อ 1 ซ้าย 1 ชุด,แก้ไขลมรั่วข้อต่อเข้าถังพักลม
บทค126083บซจ/150/8/603/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ปรับระยางห้ามล้อหน้า,หลัง
บทต039233นซ/10/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต050298บซจ/199/7/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่เหล็กขวางล้อ 4 ขวา 1 ชุด,เปลี่ยนสวิสล็อคตัวที่ 1 ขวา
บทต039242นซ/12/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่จุกอัดจาระบีล้อ 4 ซ้าย
บทต039142นซ/13/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทต039202นซ/14/9/602/9/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บพห050003นซ/1/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคยืดวาระ 4 เดือน,เสริมแผ่นรองกรอบหลัง
บทต050319บซจ/137/8/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนสวิสล็อคตัวที่ 1,4 ขวา
บทต028057นซ/3/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี,เปลี่ยนท่อลมดูดหน้า
บทต039215นซ/4/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต039222นซ/5/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต048090นซ/6/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต039219นซ/7/9/601/9/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน