รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต046125บซจ/42/1/615/1/25615/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050230บซจ/35/1/614/1/25614/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062295บซจ/34/1/614/1/25614/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062251บซจ/36/1/614/1/25614/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062055บซจ/13/1/613/1/25613/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062038บซจ/14/1/613/1/25613/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห051007บซจ/1/10/612/1/25612/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บตญ025064บซจ/2/1/612/1/25612/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046119บซจ/93/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต046107บซจ/94/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048213บซจ/60/12/6010/12/256010/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062175บซจ/91/11/6020/11/256020/11/2560วาระสรค.บซ.สรควาระ
บพห050009บซจ/45/11/6010/11/256010/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046006บซจ/19/11/605/11/25605/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030231บซจ/13/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030155บซจ/14/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050020บซจ/15/11/604/11/25604/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต535017บซจ/7/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046019บซจ/6/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045006บซจ/159/9/6029/9/256029/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บตญ025136บซจ/195/9/6027/9/256027/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062119บซจ/58/9/607/9/25607/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333099บซจ/15/9/602/9/25602/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค449015บซจ/98/8/6013/8/256013/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050117บซจ/3/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค128012บซจ/2/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค333067บซจ/124/7/6012/7/256012/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บขส000241บซจ/113/7/609/7/25609/7/2560วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค433095บซจ/29/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433060บซจ/30/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
พห015174บซจ/135/6/6027/6/256027/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048177บซจ/45/6/603/6/25603/6/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต048166บซจ/192/5/6029/5/256029/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247002นซ/186/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรค 
บทก250018นซ/190/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรคตรวจสภาพ
บทค442085บซจ/134/5/6017/5/256017/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บพห050014บซจ/79/5/609/5/25609/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050226บซจ/37/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050231บซจ/68/4/6012/4/256012/4/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต028017บซจ/215/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค245016บซจ/135/3/6018/3/256018/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050297บซจ/68/2/608/2/25608/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028116บซจ/18/2/602/2/25602/2/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค333085บซจ/1/2/601/2/25601/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050307บซจ/37/1/605/1/25605/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535029บซจ/12/1/602/1/25602/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025074บซจ/93/12/5916/12/255916/12/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046129บซจ/6/11/591/11/25591/11/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025120บซจ/63/8/5910/8/255910/8/2559วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต039197บซจ/191/6/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
พห015150บซจ/174/7/5919/7/255919/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039262บซจ/71/7/594/7/25594/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045034บซจ/74/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพปลอกล้อ 3,4 ขวา
บตญ030257บซจ/144/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030204บซจ/145/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030131บซจ/146/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บทข042003บซจ/41/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042268บซจ/47/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046130บซจ/97/3/5917/3/255917/3/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042113บซจ/316/2/5929/2/255929/2/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
ตญ151364บซจ/96/9/5815/9/255815/9/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000012บซจ/184/5/5822/5/255822/5/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028034บซจ/149/5/5819/5/255819/5/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลมอัดด้านหน้าหัก
บขส000212บซจ/7/4/584/4/25584/4/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028060บซจ/187/3/5822/3/255822/3/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจสูบ
พห015161บซจ/118/2/5814/2/255814/2/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจประตูด้านหลังชำรุด
บทต039001บซจ/45/1/586/1/25586/1/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจแท่งไม่มี 8 แท่ง
พห015124บซจ/142/12/5711/12/255711/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039234บซจ/106/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039183บซจ/107/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039254บซจ/103/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000016บซจ/322/10/5725/10/255725/10/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพสูบ
บทต039157บซจ/244/8/5731/8/255731/8/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค125009บซจ/39/7/573/7/25573/7/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000104บซจ/111/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015140บซจ/1/6/571/6/25571/6/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจขอพ่วงแคร่หลังชำรุด
บทต028084บซจ/109/5/5711/5/255711/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจฝาหม้อเพลา 1 ซ้ายไม่มี
บขส000140บซจ/69/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาไม่มี 8 อัน
บขส000146บซจ/68/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาข้างขวาไม่มี 4 อัน
บซท144004บซร/01/12/561/12/25561/12/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ซ้ายไม่มี
บซท031037บซร/2/12/561/12/25561/12/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท144020บซร/82/11/5629/11/255629/11/2556วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บซท144005บซร/80/11/5628/11/255628/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ขวาไม่มี
บซท031020บซจ/156/11/5619/11/255619/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลม BC รั่ว
บซท031010บซร/50/10/5612/10/255612/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพระยางห้ามล้อ
บทต000043บซร/44/10/5610/10/255610/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรสูบค้าง
บซท031024บซร/36/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031063บซร/64/9/5615/9/255615/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031076บซร/62/9/5614/9/255614/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031015บซร/61/4/5629/4/255629/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บซท031002บซร/4/4/565/4/25565/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บทต028105บซจ/159/5/5529/5/255529/5/2555วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค429034บซร/60/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บทค429035บซร/50/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
ตญ150200บซร/89/6/5222/6/255222/6/2552วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150323บซร/114/10/5125/10/255125/10/2551วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150254บซร/88/10/5118/10/255118/10/2551นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
ตญ150078บซจ/50/3/5110/3/255110/3/2551วาระสรค.บซ.บซจครบวาระ
ตญ151522บซร/80/8/5027/8/255027/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระ
ตญ150054บซร/38/8/5013/8/255013/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทต048195บซจ/30/12/606/12/25603/12/25606/12/2560วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทค233004บซจ/140/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทต062024นซ/92/5/6014/5/256014/5/256014/5/2560วาระสรค.บซ.ตรวจสภาพ,วัดความหนาของพื้นล้อและความสึกของบังใบ
บทต535107บซจ/20/5/608/5/25603/5/25608/5/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126038บซจ/18/12/5815/2/25604/12/255815/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126097บซร/88/10/5615/2/256026/10/255615/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126023บซจ/142/4/5919/1/256021/4/255919/1/2560วาระหนัก สรค.บซ. 
บทค126058บซจ/126/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทค333030บซจ/10/10/5827/11/25586/10/255827/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333040สบค/31/11/5727/11/255820/11/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333077สบค/5/12/5727/11/255811/12/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค342130บซจ/99/10/5027/11/255821/10/255027/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บขส000226บซจ/126/9/5720/1/255816/9/255720/1/2558วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทค442115บซร/29/7/5521/6/255711/7/255521/6/2557วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ,เชื่อมแผ่นรองกรอบหน้า,แก้ไขราวดึงห้ามล้อขาด,เปลี่ยนหม้อสูบ BC
บซท031084บซร/37/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150945บซร/52/5/5528/5/255510/5/255528/5/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บทต028115บซร/61/3/553/4/255529/3/25553/4/2555วาระสรค.บซ. 
ตญ151053บซร/0133/11/5116/2/255528/11/255116/2/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บขถ000144สรค/58/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สรค.บซ. 


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทต050235นซ/14/1/6114/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต050278บซจ/0157/5/5814/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 16 แท่ง,ใส่สวิสล็อคตัวที่ 3 ซ้าย
บทต046120บซจ/90/1/6114/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนหม้อสูบ BC,เปลี่ยน KE
บทค233073บซจ/119/7/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค233056บซจ/104/8/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค233084บซจ/66/8/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค233024บซจ/123/7/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทค233075บซจ/12/8/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE,เปลี่ยนปากขอพ่วงหลัง
บทค233138สบค/20/8/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE,เปลี่ยนปากขอพ่วงหน้า
บทค433089บซจ/21/7/6013/1/2561ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคติดตั้ง KE
บทต050069นซ/74/12/6012/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สรคเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกส่วน
บทต062099บซจ/74/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062048บซจ/73/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062037บซจ/71/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2 ขวา
บทต062097บซจ/70/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 3,4 ซ้าย,ขวา
บทต062004บซจ/69/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 3,4 ซ้าย,ขวา
บทต048101บซจ/84/1/6111/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062098บซจ/80/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 3,4 ซ้าย,ขวา
บทต062019บซจ/79/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062107บซจ/78/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062078บซจ/77/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 1,2 ซ้าย,ขวา
บทต062068บซจ/76/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062052บซจ/75/1/6110/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062043บซจ/18/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062063บซจ/17/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062138บซจ/16/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062090บซจ/15/1/618/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 3 ซ้าย,ขวา
บทต048082บซจ/22/1/617/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 2,3,4,เชื่อมเสริมราวดึงห้ามล้อแคร่หลัง,เปลี่ยนปากขอพ่วงหน้า
บทต062139บซจ/24/1/617/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2 ซ้าย,ขวา
บทต062077บซจ/12/1/617/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062016บซจ/19/1/617/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062047บซจ/20/1/617/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062059บซจ/31/1/616/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2,3 ซ้าย,ขวา
บทต062069บซจ/30/1/616/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2 ซ้าย,ขวา
บทต062095บซจ/28/1/616/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2,3 ซ้าย,ขวา
บทต062060บซจ/27/1/616/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062126บซจ/26/1/616/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2,3 ซ้าย,ขวา
บขน000093นซ/9/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,เปลี่ยนจาระบี
บขน000071นซ/10/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี
บขน000054นซ/11/1/615/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 4 ขวา 1 ตัว
บขน000090นซ/65/8/605/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 1 ขวา 2 ตัว
บตญ025086บซจ/3/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บตญ025016บซจ/4/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062094บซจ/33/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2 ซ้าย,ขวา
บทต062040บซจ/32/1/614/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 3 ซ้าย,ขวา
บทต050090บซจ/110/12/603/1/2561ซ่อมเสร็จวาระหนัก สรคเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกส่วน
บตญ040002บซจ/5/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่จุกจาระบีล้อ 3 ขวา
บตญ025134บซจ/6/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บตญ025061บซจ/7/1/613/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแผ่นรองคอหลัง,เปลี่ยนแท่งล้อ 4 ขวา
บขน000036นซ/4/1/612/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,อัดจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 4 ซ้าย 1 ตัว
บขน000005นซ/5/1/612/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,อัดจาระบี
บขน000018นซ/6/1/612/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,อัดจาระบี
บขน000033นซ/7/1/612/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,อัดจาระบี
บขน000015นซ/1/1/611/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บขน000009นซ/2/1/611/1/2561ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บขน000026นซ/3/1/611/1/2561ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,อัดจาระบี