รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต048099บซจ/88/11/6019/11/256019/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062193บซจ/80/11/6017/11/256017/11/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต050315บซจ/77/11/6017/11/256017/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050228บซจ/79/11/6017/11/256017/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062305บซจ/81/11/6017/11/256017/11/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048060บซจ/59/11/6013/11/256013/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050009บซจ/45/11/6010/11/256010/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046006บซจ/19/11/605/11/25605/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046016บซจ/21/11/605/11/25605/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030155บซจ/14/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030231บซจ/13/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046010บซจ/8/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.สรควาระ
บทต046002บซจ/10/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050020บซจ/15/11/604/11/25604/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต535017บซจ/7/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046018บซจ/4/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046019บซจ/6/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046111บซจ/103/10/6028/10/256028/10/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062227บซจ/53/10/609/10/25609/10/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต045006บซจ/159/9/6029/9/256029/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บตญ025136บซจ/195/9/6027/9/256027/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062119บซจ/58/9/607/9/25607/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333099บซจ/15/9/602/9/25602/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค449015บซจ/98/8/6013/8/256013/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค128012บซจ/2/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต050117บซจ/3/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต046139บซจ/147/7/6013/7/256013/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333067บซจ/124/7/6012/7/256012/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บขส000241บซจ/113/7/609/7/25609/7/2560วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค433089บซจ/21/7/605/7/25605/7/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค433095บซจ/29/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433060บซจ/30/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
พห015174บซจ/135/6/6027/6/256027/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048177บซจ/45/6/603/6/25603/6/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต048166บซจ/192/5/6029/5/256029/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247002นซ/186/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรค 
บทก250018นซ/190/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรคตรวจสภาพ
บทค442085บซจ/134/5/6017/5/256017/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บพห050014บซจ/79/5/609/5/25609/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050226บซจ/37/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045018บซจ/40/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025022บซจ/17/5/603/5/25603/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050231บซจ/68/4/6012/4/256012/4/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต028017บซจ/215/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บพห051006บซจ/160/3/6023/3/256023/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค245016บซจ/135/3/6018/3/256018/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050297บซจ/68/2/608/2/25608/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028116บซจ/18/2/602/2/25602/2/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค333085บซจ/1/2/601/2/25601/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050307บซจ/37/1/605/1/25605/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535029บซจ/12/1/602/1/25602/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025074บซจ/93/12/5916/12/255916/12/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046129บซจ/6/11/591/11/25591/11/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042201บซจ/199/8/5925/8/255925/8/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025120บซจ/63/8/5910/8/255910/8/2559วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต039197บซจ/191/6/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
พห015150บซจ/174/7/5919/7/255919/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039262บซจ/71/7/594/7/25594/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045034บซจ/74/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพปลอกล้อ 3,4 ขวา
บตญ030257บซจ/144/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030204บซจ/145/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030131บซจ/146/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บทข042003บซจ/41/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042268บซจ/47/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050278บซจ/0157/5/5828/5/255928/5/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046130บซจ/97/3/5917/3/255917/3/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042113บซจ/316/2/5929/2/255929/2/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
ตญ151364บซจ/96/9/5815/9/255815/9/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000012บซจ/184/5/5822/5/255822/5/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028034บซจ/149/5/5819/5/255819/5/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลมอัดด้านหน้าหัก
บขส000212บซจ/7/4/584/4/25584/4/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028060บซจ/187/3/5822/3/255822/3/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจสูบ
พห015161บซจ/118/2/5814/2/255814/2/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจประตูด้านหลังชำรุด
บทต039001บซจ/45/1/586/1/25586/1/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจแท่งไม่มี 8 แท่ง
พห015124บซจ/142/12/5711/12/255711/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039254บซจ/103/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039234บซจ/106/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039183บซจ/107/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039108บซจ/191/11/5721/11/255721/11/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000016บซจ/322/10/5725/10/255725/10/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพสูบ
บทต039157บซจ/244/8/5731/8/255731/8/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค125009บซจ/39/7/573/7/25573/7/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต000104บซจ/111/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015140บซจ/1/6/571/6/25571/6/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจขอพ่วงแคร่หลังชำรุด
บทต028084บซจ/109/5/5711/5/255711/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจฝาหม้อเพลา 1 ซ้ายไม่มี
บขส000146บซจ/68/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาข้างขวาไม่มี 4 อัน
บขส000140บซจ/69/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาไม่มี 8 อัน
บซท144004บซร/01/12/561/12/25561/12/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ซ้ายไม่มี
บซท031037บซร/2/12/561/12/25561/12/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท144020บซร/82/11/5629/11/255629/11/2556วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บซท144005บซร/80/11/5628/11/255628/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ขวาไม่มี
บซท031020บซจ/156/11/5619/11/255619/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลม BC รั่ว
บซท031010บซร/50/10/5612/10/255612/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพระยางห้ามล้อ
บทต000043บซร/44/10/5610/10/255610/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรสูบค้าง
บซท031024บซร/36/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031063บซร/64/9/5615/9/255615/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031076บซร/62/9/5614/9/255614/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031015บซร/61/4/5629/4/255629/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บซท031002บซร/4/4/565/4/25565/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บทต028105บซจ/159/5/5529/5/255529/5/2555วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค429034บซร/60/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บทค429035บซร/50/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
ตญ150200บซร/89/6/5222/6/255222/6/2552วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150323บซร/114/10/5125/10/255125/10/2551วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150254บซร/88/10/5118/10/255118/10/2551นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
ตญ150078บซจ/50/3/5110/3/255110/3/2551วาระสรค.บซ.บซจครบวาระ
ตญ151522บซร/80/8/5027/8/255027/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระ
ตญ150054บซร/38/8/5013/8/255013/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค449013บซจ/83/11/6020/11/256017/11/256020/11/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทค233004บซจ/140/6/601/7/256029/6/25601/7/2560นอกวาระ สรค.บซ. 
บทต062024นซ/92/5/6014/5/256014/5/256014/5/2560วาระสรค.บซ.ตรวจสภาพ,วัดความหนาของพื้นล้อและความสึกของบังใบ
บทต535107บซจ/20/5/608/5/25603/5/25608/5/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126038บซจ/18/12/5815/2/25604/12/255815/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126097บซร/88/10/5615/2/256026/10/255615/2/2560วาระสรค.บซ. 
บทค126023บซจ/142/4/5919/1/256021/4/255919/1/2560วาระหนัก สรค.บซ. 
บทค126058บซจ/126/6/5910/7/255910/7/255910/7/2559วาระหนัก สรค.บซ.ฝากเก็บในย่าน
บทค333030บซจ/10/10/5827/11/25586/10/255827/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333040สบค/31/11/5727/11/255820/11/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค333077สบค/5/12/5727/11/255811/12/255727/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บทค342130บซจ/99/10/5027/11/255821/10/255027/11/2558นอกวาระ สรค.บซ.รถถอดถังแล้ว บริษัทส่งแคร่คืนให้การรถไฟ
บขส000226บซจ/126/9/5720/1/255816/9/255720/1/2558วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ
บทค442115บซร/29/7/5521/6/255711/7/255521/6/2557วาระสรค.บซ.ซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ตรวจทดลองระบบห้ามล้อ,เชื่อมแผ่นรองกรอบหน้า,แก้ไขราวดึงห้ามล้อขาด,เปลี่ยนหม้อสูบ BC
บซท031084บซร/37/9/5610/9/25569/9/255610/9/2556วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150945บซร/52/5/5528/5/255510/5/255528/5/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บทต028115บซร/61/3/553/4/255529/3/25553/4/2555วาระสรค.บซ. 
ตญ151053บซร/0133/11/5116/2/255528/11/255116/2/2555วาระหนัก สรค.บซ.ส่งซ่อมที่ สรพ.ปพ.
บขถ000144สรค/58/11/5424/11/255424/11/255424/11/2554นอกวาระ สรค.บซ. 


รถมอบใช้การ
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ซ่อมเสร็จสถานะประเภทการซ่อมโรงซ่อมรายละเอียด
บทต048083บซจ/84/11/6020/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขบันไดคด
บทต062237บซจ/67/11/6020/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนท่อลมอัดหลัง
บทต062290บซจ/68/11/6020/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่ VTA
บทต062285บซจ/69/11/6020/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนท่อลมอัดหลัง,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA
บทต062272บซจ/60/9/6018/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062276นซ/74/9/6018/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062270บซจ/58/11/6018/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA
บทต028023บซจ/74/11/6018/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคแก้ไขท่อลมเข้า KE รั่ว
บทต046008บซจ/62/11/6018/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคเสริมแผ่นรองคอหน้า,ใส่เหล็กขวางล้อ 1,2,4 ขวา,1,2,3,4 ซ้าย,เปลี่ยนเพลาล้อที่ 1(เอาล้อเก่าใส่)
บทต048019บซจ/61/11/6017/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 4,แก้ไขเชื่อมคานห้ามล้อที่ 4
บทต048062บซจ/60/11/6017/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่สาแหรกรับราวห้ามล้อที่ 2,แก้ไขเชื่อมคานห้ามล้อที่ 2
บทต048080บซจ/059/11/6017/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062301บซจ/18/10/6017/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA
บทต062277บซจ/94/10/6017/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคแก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062252บซจ/107/10/6017/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อเรียบร้อย
บทต062251บซจ/106/10/6017/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต062212บซจ/21/8/6016/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062253บซจ/28/8/6016/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บพห050002บซจ/41/11/6016/11/2560ซ่อมเสร็จวาระบซจซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ชาร์จแบตเตอรี่,เปลี่ยนปั๊มน้ำ,ตรวจเช็คระบบน้ำ-ไฟเรียบร้อย
บทต062250นซ/47/6/6015/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A เสริมแหวนสลักยึดสำนัก VTA
บทต062157บซจ/155/6/6015/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บทต062308บซจ/101/6/6015/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062283บซจ/198/7/6015/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2 ซ้าย,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ,เสริมแหวนสลักยึดสำนัก VTA
บพห050008บซจ/38/11/6014/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคเปลี่ยนปั๊มน้ำ,เปลี่ยนพัดลม 2 ตัว,ชาร์จแบตเตอรี่,ตรวจเช็คระบบน้ำ-ไฟเรียบร้อย,ใส่เหล็กขวางล้อ 2 ขวา 1 ชุด
บทต062263บซจ/152/9/6014/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062302บซจ/87/10/6014/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062236บซจ/91/10/6014/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคแก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062304บซจ/68/10/6014/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่งล้อ 1,2,3 ซ้าย,ขวา,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA
บทค449034บซจ/55/11/6014/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทค442144บซจ/56/11/6014/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแผ่นรองคอหน้า
บทค433065สบค/12/4/6013/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยนปากขอพ่วงหน้า
บทค433081บซจ/50/11/6013/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่สลักยึดหัวเพลาล้อ 3 ซ้าย 1 ตัว
บทค433079บซจ/51/11/6013/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทค449003บซจ/52/11/6013/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062271สบค/19/5/6012/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062281บซจ/78/9/6012/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062265บซจ/166/4/6012/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062218บซจ/69/9/6012/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บทต062267บซจ/68/9/6012/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,แก้ไขก้านระยะ A คดงอ
บขส000180นซ/21/11/6011/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 3 ซ้าย 1 ตัว
บทต000023นซ/20/11/6011/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,เปลี่ยนขอเกาะเกลียวหมุนตัวที่ 5 ขวา
บทต028023นซ/19/11/6011/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,เปลี่ยนจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 3,4 ซ้าย 2 ตัว
บทต039238นซ/18/11/6011/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046013บซจ/3/11/609/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่เหล็กขวางล้อ 3,4 ซ้าย 2 ชุด
บทค433090บซจ/36/11/609/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทค433109บซจ/37/11/609/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทต050331บซจ/043/11/609/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต062192บซจ/44/11/609/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เสริมแหวนรองสลักยึดสำนัก VTA,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง
บตญ030240บซจ/12/11/608/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทค125001นซ/14/11/608/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนจาระบี
บทค125017นซ/15/11/608/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,เปลี่ยนจาระบี
บทค125023นซ/16/11/608/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,เปลี่ยนจาระบี,ใส่สลักฝาหม้อเพลาล้อ 1,3 ขวา 3 ตัว
บทต050273บซจ/17/11/606/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี,ใส่ตัว T ล้อ 1 ขวา 1 ชุด
บทต046031บซจ/16/11/606/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคใส่สลักราวดึงห้ามล้อแคร่หลัง
บทต050242นซ/11/11/603/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ,เปลี่ยนสวิสล็อคตัวที่ 3 ซ้าย,2 ขวา
บทต050075นซ/9/11/603/11/2560ซ่อมเสร็จนอกวาระ สรคตรวจสภาพ,ทดลองห้ามล้อ
บทต050243นซ/10/11/603/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046131นซ/5/11/602/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนหม้อสูบ BC
บทต000066นซ/6/11/602/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต000056นซ/7/11/602/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยน KE
บทต000082นซ/8/11/602/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต046020บซจ/104/10/601/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน
บทต535035บซจ/255/9/591/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทต535206นซ/3/11/601/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,ใส่จุกจาระบีล้อ 3 ขวา
บทต535032นซ/2/11/601/11/2560ซ่อมเสร็จวาระปานกลาง สรคซ่อมตามวาระปานกลาง,อัดจาระบี
บทต535212นซ/1/11/601/11/2560ซ่อมเสร็จวาระสรคซ่อมตามวาระ 8 เดือน,เปลี่ยนแท่ง 8 แท่ง