รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บขต000055ทส/015/12/5330/12/255330/12/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ตญ150028รง.ทส./29/5/5317/5/255317/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสตัดอุปกรณ์ส่วนล่างส่งทำปะการัง
บขต000127ทส/007/2/531/2/25531/2/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
บขต000060ทส/018/1/5318/1/255318/1/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ตญ150898ทส/004/1/537/1/25537/1/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
บขต000007ทส/008/9/5217/9/255217/9/2552วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
พห015153ทส/006/1/525/1/25525/1/2552อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ
ตญ150809ทส/029/11/5128/11/255128/11/2551วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ตญ150617ทส/017/5/5121/5/255121/5/2551อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ
ตญ151093ทส/018/5/5121/5/255121/5/2551อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทต039137บซจ/153/5/6023/6/256024/5/256023/6/2560วาระหนัก สรง.ทส. 
บทต039236บซจ/24/1/6023/6/25604/1/256023/6/2560วาระหนัก สรง.ทส. 
บตญ025151สบค/37/6/6014/6/256014/6/256014/6/2560นอกวาระ สรง.ทส.บรรทุกอุปกรณ์ส่งต่างแขวง
ขต001481รง.ทส./19/10/5917/10/255910/10/255917/10/2559วาระหนัก สรง.ทส.ประกอบฝาข้าง,ทดลองระบบห้ามล้อ
บตญ040009บซร/89/11/5131/10/255315/11/255131/10/2553วาระหนัก สรง.ทส.วาระหนัก
ตญ003826รง.ทส./28/5/5325/5/255315/5/255325/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.มอบใช้การ
ตญ150053รง.ทส./27/5/5325/5/255314/5/255325/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.มอบใช้การ
ตญ150057รง.ทส./44/5/5321/5/255321/5/255321/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.ตัดอุปกรณ์ส่วนล่างส่งทำปะการัง


รถมอบใช้การ