รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
ตญ151688สรค/41/9/5221/9/255221/9/2552วาระหนัก สรง.รส.สรควาระหนัก
บทข000040รส./014/11/5120/11/255120/11/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
ทต020046รส./006/3/514/3/25514/3/2551นอกวาระ สรง.รส.รสเปลี่ยนล้อใหม่
บทข000036รส./015/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
บทข000035รส./016/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
บทข000053รส./017/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
ทต020035รส./073/8/5025/8/255025/8/2550วาระสรง.รส.รสครบวาระ
บทต031012รส./014/8/507/8/25507/8/2550วาระสรง.รส.รส 
พห015056รส./036/7/5023/7/255023/7/2550วาระสรง.รส.รสวาระ


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
ตญ150677บซร/11/4/529/4/25528/4/25529/4/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
รก015078บซร/14/4/529/4/25528/4/25529/4/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
ตญ151098บซจ/59/2/5221/2/255216/2/255221/2/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
ตญ151536บซร/129/6/5121/2/255219/6/255121/2/2552วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
พห015091บซร/62/4/5111/4/255110/4/255111/4/2551วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก
ตญ150027บซร/71/12/5024/12/255021/12/255024/12/2550วาระหนัก สรง.รส.วาระหนัก ส่งสรง.รส
ทต020047บซจ/56/9/5024/9/255011/9/255024/9/2550วาระหนัก สรง.รส.ครบซ่อมหนัก
บทต000096มน008/02/4916/5/25508/2/254916/5/2550PMวาระสรง.รส.ครบวาระ


รถมอบใช้การ