รถรอเข้าซ่อม


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
ตญ150500บซร/4/10/524/10/25523/10/25524/10/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150857บซจ/113/9/5227/9/255225/9/255227/9/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150348บซจ/114/9/5227/9/255225/9/255227/9/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ150751บซร/62/10/5120/8/255214/10/255120/8/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
ตญ151180บซร/113/8/5226/6/255224/6/255226/6/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก
พห015048รง.อด./002/2/5227/5/255220/2/255227/5/2552วาระหนัก สรง.อด.รอเข้ารางซ่อม
ตญ151177บซจ/89/5/5217/5/255216/5/255217/5/2552วาระหนัก สรง.อด.วาระหนัก


รถมอบใช้การ