รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทค442041กค/925/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค248030กค/926/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค446009กค/927/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค248013กค/928/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บทค442015สบค/45/12/5822/9/256018/12/255822/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442025บซจ/191/10/5820/9/256025/10/255820/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค433013สบค/3/7/6019/9/25603/7/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค442009บซจ/182/2/6019/9/256023/2/256019/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค449069สบค/58/6/6018/9/256030/6/256018/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค433027บซจ/240/1/5916/9/256031/1/255916/9/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค449089บซจ/92/8/6029/8/256013/8/256029/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ส่งบริษัทถอดถัง
บทค433025บซจ/12/6/601/8/25602/6/25601/8/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง
บทค442010บซจ/154/4/6028/7/256027/4/256028/7/2560วาระหนัก สรพ.กค.ซ่อมหนักแล้วส่งบริษัทติดตั้งถัง


รถมอบใช้การ