รถรอเข้าซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทข042017ชพ/014/10/6028/10/256028/10/2560วาระสรพ.ชพ.ชพวาระ
บตญ030256ชพ/008/5/5912/5/255912/5/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025077ชพ/006/5/592/5/25592/5/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030220ชพ/012/4/5921/4/255921/4/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025059ชพ/002/1/596/1/25596/1/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ040001ชพ/001/10/581/10/25581/10/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025005ชพ/017/9/5828/9/255828/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030211ชพ/013/9/5820/9/255820/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025062ชพ/012/9/5816/9/255816/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025112ชพ/007/8/589/9/25589/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025006ชพ/009/9/586/9/25586/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025087ชพ/024/8/5817/8/255817/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030239ชพ/026/8/5817/8/255817/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030208ชพ/016/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030275ชพ/021/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030398ชพ/014/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030222ชพ/017/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030253ชพ/019/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030252ชพ/020/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030237ชพ/015/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025100ชพ/010/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025001ชพ/011/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ040006ชพ/012/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030320ชพ/013/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025090ชพ/005/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025124ชพ/006/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025133ชพ/009/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025004ชพ/001/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025026ชพ/008/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025138ชพ/002/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025108ชพ/003/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025109ชพ/004/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030261ชพ/018/8/588/8/25588/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015002ชพ/021/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015026ชพ/024/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015029ชพ/025/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015023ชพ/026/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015035ชพ/027/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015018ชพ/028/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015055ชพ/035/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก


รถกำลังซ่อม
หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดวันที่เข้าซ่อมประเภทวาระหน่วยซ่อมรายละเอียด
บตญ040005ชพ/030/1/5727/6/255830/1/255727/6/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.รอล้อและfriction
บตญ025051ชพ005/12/4825/4/25582/12/254825/4/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.(บรช)(ยกรถตั้งคาน)ส่งล้อซ่อม 4 เพลา


รถมอบใช้การ