ประกาศประจำวันที่ 14/9/2560 0:00:00 เเขวง ชุมพร
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11ทำ ข.701 จข.-ชพ.ประเสริฐ พินโยวัชรินทร์ หอมหนัก   
21ทำ ข.702 ชพ.-จข.ประสิทธิ์ โมฬีสนธิ นวลละออง   
3138(2) - ชย - ชพยุทธนา โตรัตน์กนก อ๊อสปอนด์พันธ์   
4138(1) - ทส - ชยกิตติ์อนันต์ ทิพย์ทอง(7)พิชัย สีทับทิม(7)   
51ทำ ข.85 ชพ.-ทส.วราวุธ เนตรสุวรรณ(6)อนุสิทธิ์ สุนทรหงษ์(6)   
61พ.02สมเจตน์ ทองคำสิทธิพร วรกิจ   
71พ.วิฑูร กุวังคดิลกจรัญ เพ็ชรทั่ง   
81ทำ ข.702 ดธ.-ชพ.สุขสันต์ ปัจเมฆสุรพรรณ ปาวจนานนท์   
91ทำ ข.702 รท.-ดธ.     
101่ทำ ข.701 ชพ.-รท. จรัสพร หนูชนะภัย   
11140(1) - รท - ชพไว เนตรประไพ(7)คำรพ พลครุธ(7)   
121445 ชพ-รท.เต้ย ชาติสุข(6)สุริยา โคสวิดา(6)   
131พ.01สามารถ ศรีสวัสดิ์ธเนศ สุวรรณลักษณ์   
14183(3) - ขช- ชพคณาวุฒิ ขอบขำภีมนาท ชนะสุข   
15183(2) - หห - ขช.ชุมพล พิเศษสิทธิ์การุณย์ สุนทรหงษ์   
16183(1) - บซ - หหธวัช สุทธินานนท์นิพัทธ์ อินทรสุภาพ   
171174(3) - หห - บซ เสริมศิริ สวนกูล   
181174(2) - สย- หห ฐาปณรรย์ ทองทิพย์(7)   
191174(1) - ชพ - สย.สุรักษ์ จันทร์สวัสดิ์(6)ธำรงศักดิ์ ชูเยาว์(6)   
201พ.09อรรถพล คงอุปกรกฎ ประสิทธิ์   
211777 จข.-ชพ. ธวัธชัย เขียวแก้ว   
221722 ชพ.-จข.เกียรติศักดิ์ บุณยเกียรติ    
231ด.446 รท.-ชพ.กฤษณ์ น้อยดีธนเทพ ไกรสร   
241721 ชพ.-รท.วรกิจ วัฒนบุรินทร์สมพงษ์ แท่นอินทร์   
25143(1) - หห - ชพพิริยะ ตั้งเอ็ก(7)    
26140(2) - ชพ - หหจรรยา มณีแดง(6)อุเทน กันยา(6)   
271พ.08ณัฐพงษ์ วงศ์สินธนบัญชา เพชรวงศ์   
281446 รท.-ซพ. ธีระ จุนเด็น   
29143(2) - ชพ - รทสุเกตุ พรหมพิชัย    
301168 ทส.-ชพ. กิติศักดิ์ มิตรเมฆ   
311171(2) - รท - ทสชูชาติ ชัยมงคลพนา บุญยิรัญ   
321171ลว.-รท.สิทธิเดช สมุทรแสง(7)    
331171ชพ.-ลว.สินชัย ฮวดค่วน(6)จตุพล เวชสุนทร(6)   
341พ.07 อาทิตย์ วงศ์สุวัฒน์   
351170 -ทส.-ชพ.อรุณ ขันทะกะพันธ์ไสว พิทักษ์วงศ์   
361ทำ ข.37 ตก.- ทส.จำเป็น ขาวสุดยอด เทวบิน   
371ทำ ข.37 ชพ.-ตก.สุชาติ ทองหนูนครินทร์ พงษ์จีน   
38141 -หห.-ชพ.ทวี ใยฤทธิ์กัมพล คงเพ็ชร   
391ข.42ยส.-หห.มนตรี เพชรวงศ์(7)สุระชัย ภู่พยัคฆ์(7)   
40142 ชพ.-ยส.ปรีชา ไกรวิลาศ(6)ทรงสรรค เมฆเจียม(6)   
411พ.06พันธ์กมล วรรณนิยมภิวัฒน์ ชัยมงคล   
421254งส.-ชพ.ณรงศักดิ์ สุริยะดนุพล จันบุรี   
431255ชพ.-งส.บุญณรงค์ เกตุนวลอุดมพล นาคฤทธิ์   
441ด.171/44 ลว.-รท.-ชพ.สุรศักดิ์ เฉยขำจัตุพล เกตุสิงห์   
451172/ด.171 ไส.-ชพ.-ลว.ถวิล จันทร์วงศ์วีระยุทธ ณ ลำปาง   
461ทำ ข.172 ทส.-ไส.ณรงค์ ด่านดอน(7)พิรักเดช บัวทอง(7)   
471ทำ ข.169 ชพ.-ทส.กิตติพงษ์ เทพประชา(6)นิกร แสงพยับ(6)   
481พ.05 ยงยุทธ เพชรอาวุธ   
491พ.ธรรมณรงค์ จริตงามกิตติพงศ์ มณีฉาย   
501ส. สำเนา บรรพต   
511ส.ปริญญา พรหมบังเกิดสุรเดช รอดรักษ์   
521ส.ถาวร พุทธพรหมศราวุธ คงน้อย   
531ส.หัสชัย อัตตะ(7)สุรศักดิ์ สว่างศรี(7)   
541ส.อรุณ เพ่งภิรมย์(6)สิทธิชัย ปาลกวงษ์(6)   
551พ.04ธงชัย ณรงค์ฤทธิ์วัชรินทร์ วิเชียรรัตน์   
561778 รท.-ชพ.เกษม สุงคาสิทธิ์อนุศักดิ์ สุวรรณชาติ   
571777 ชพ.-รท. สิทธินันท์ ผูกจิตต์   
581721 จข.-ชพ.ชาญวิทย์ เทพมณีศุภโชค จิ้มลิ้ม   
591ด.169/778 คช.-ชพ.-จข.สมพงษ์ เรืองจันทร์    
60144/โดยสารข.169ยส.-หห.-คช.นิวัติ กุวังคดิลก(7)ชีวานนท์ อสิอุโค(7)   
61144 ชพ-ยส เกรียงศักดิ์ บุญเพ็.(6)   
621พ.03มานพ เรืองจันทร์พรชัย หนูม่วง   
631สับเปลียน 16.00-24.00 น.ประกอบ จ้องใหม่    
641ช.สรพ.7 แต่เวลา 16.00-24.00 น.  พศิน สงประภา จัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
จักรพันธ์ ทองบุญเลื่อนรถย่าน 07-16
ชยาวุธ ม่วงแดงสำรอง 08.00-16.00 น.
ถนอมศักดิ์ อาชวสมิตร์พ.
อนุวัตร ลิมป์ธนกุลชัยพ.
คารม บุญลอยสป.ดร.ชพ.00-08
ถามพัฒน์ แตงพลับทําหน้าทีม.ประกาศ
วรรณชัย สงประภาพ.
วันนพ สิทธิยากรณ์ทำหน้าที่ ช.7 แต่เวลา 00.00-08.00น
สมพงษ์ ศิริมังกรพ.
สมพล จันทร์เพ็งสำรอง 16.00-24.00 น.
สมศักดิ์ กมลเศวตวงศ์สป.ดร.ชพ.08-16
สันติพงษ์ อัครมโนไพศาลสป.ชพ.16-24