ประกาศประจำวันที่ 11/10/2560 0:00:00 เเขวง ทุ่งสง
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
1184 จรงค์ศักดิ์ รัตนคชโสภณ รัตนพันธ์  
21172ธวัชชัย ถาวระกิตติกวิน จะรา ธีรพล สุชาติพงศ์ชค.31/2
3137ธวัชชัย อมรชาติ สุจิโรจน์ สุวรรณนคร พขร.789
41173/457นัธทวัฒน์ ผาสุก    
51พ.04วุฒิศักดิ์ ปล้องไหม(7)ชิษณุพงค์ นุ่นรุ่ย(7)  งด
61พ.04เสริมพงค์ รั่นแผ้ว(6)สันติ สงทอง(6)  งด
71ส.ทส.พัชรี เลิศตระกูล   งด
81ส.ทส.ชูศักดิ์ ไชยสิทธิ์   งด
91721(2) - รท - ทสอรรถพร แป้นสุขสุพจน์ แก้วไทย  งด
101721(1) - ชพ - รทกฤษดา สุขสวัสดิ์   งด
111ด.446(2) - ทส - ชพโสภณ รัตนพันธ์   งด
121พ.03 เสกสรรค์ นุ่นรุ่ย(7)  งด
131448(1) - หใ - ทสรัษฎา รักษ์สังข์(6)    
141171ภูดิท พรหมแก้ว วิมลชัย ชัยวิเศษภูดิท พรหมแก้วพขร.ทำหน้าท่ีี่.ชค.
151447(1) - รท - ทสสุเชษฐ์ จันทร์คง ภูมิพงษ์ วิพลชัย พขร.ดำเนินงานสหภาพ
161446(2) - ทส - รทวรรณ หมื่นแก้ว วุฒิศักดิ์ ปล้องไหม(7)สุพจน์ แก้วไทยพขร.ดำเนินงานสหภาพ
17138-หใ-ทสจรินทร์ นงค์นวล  เสกสรรค์ นุ่นรุ่ย(7) 
181447(2) - ทส - หใ  โชคชัย ไชยพงษ์สยมพร สวนกูล 
191พ.02ชวน วังบุญคง(7)   งด
201766/765กรณ์กมล อ่อนแก้ว(6)สุพจน์ ทิพย์สุขุม(6)  งด
211781(2) - นน - ทส สยมพร สวนกูล  งด
221781(1) - รท - นนสันติชัย คำแก้ว   งด
231782อัฒพล นิ่มสนองนิกรณ์ รามนาถ์  งด
241ด.446สมภพ ปานสุทธิ์ปรเมศร์ ภิญโญมิตร  งด
251781(3) - ทส - หใ    งด
261พ.01อวยพร คงด้วง(7)บุญลอย เสนหนู(7)  งด
271ส.ทส. ศรายุธ เพ็ชรสีทอง(6)  งด
28131/2ธนกฤติ สังยวน  กิตติกวิน จะรา 
29131ถาวร บุญเมือง ชาญณรงค์ พลเดช พขร.ดำเนินงานสหภาพฯ
30186-ทส-ชพจิตติพันธ์ พรหมเพศ  กฤษดา สุขสวัสดิ์ 
311446(1) - หใ - ทสชาญณรงค์ พลเดชปราโมทย์ รัตนพันธ์จำลอง ละอองทองสิทธิชัย คงกุล(7)พขร.31/1ชค.สป.0-8
32141(2) - ทส - หใสมพร พลศร    
331พ.11วีระชัย แข็งมาก(7)อภินันท์ ธานีรัตน์(7)  งด
341พ.สุภาพ รัตนสุภา(6)   งด
351ส.ทส.วิมลชัย ชัยวิเศษ   งด
361ส.ทสสุรพล นงค์นวล   งด
371701โชคชัย ไชยพงษ์   งด
381ส.รทเสถียร เชาว์ช่างเหล็ก   งด
391702จำลอง ละอองทอง   งด
401พ.10สนธยา สุวรรณหงษ์(7)ธีระพงษ์ เกิดรอด(7)  งด
41185/86-ทส-ธำ-ทสสมพงษ์ ปะนะรัตน์(6) สนธยา สุวรรณหงษ์(7) พขร.445/1
42142(1)  สันติชัย คำแก้ววีระยุทธ ไหมสุข 
43131/3อุมัด แอโสะ    
441167-ชพ-ทสบุญนำ คงเกิด ณพลเดช รั่นแผ้วสุประวัติ เปรมสถิตย์(6)พขร.83
451ส.ชพ.สมมิตร กลับดี  ไวมนพ โภชนุกูล 
46142- ทส-ชพ  ชวน วังบุญคง(7)  
471พ.09 ศานิต จุลษร(7)  งด
481173 - ชพ-ทสสุริยา เกตุแก้ว(6)    
491ส.ชพ.  เฉลิมวุฒิ นารัตฐา  
501174 - ทส- ชพ-จรัญ เบญจศรีจักรฤทธิ์ ชนะสุข   
51183/84  เมธี ปรสันติสุขนิกรณ์ รามนาถ์ 
521445(1) - รท - ทสเมธี ปรสันติสุข สมพงษ์ ปะนะรัตน์(6)สันติ สงทอง(6)พขร.83/84
531448(2) - ทส - รทภูมิพงษ์ วิพลชัยธีรพล สุชาติพงศ์ชาตรี สมมิตร พขร.447/1ชค.172
541พ.08    งด
551ส.ทส    งด
561ส.ทสสุจิโรจน์ สุวรรณนคร   งด
571ด.445ประสิทธิ์ ลายสิงห์วีระยุทธ ไหมสุขสุรพล นงค์นวล พขร.สป.0-8ชค.42/1
581722(3)กรวุฒิ เชยบัวแก้วบุญฤทธิ์ แก้วคุ้มภัย  งด
591722(2) - รท - ลวณพลเดช รั่นแผ้วนพพันธ์พงษ์ ครุฑคง  งด
601722(1) - ทส - รท อำไพ สุทธิทน   
611พ.07อนุสนธ์ ดำรงค์ศักดิ์(7)สมชาย ภักดีชน(7)  งด
62141(1) - ชพ - ทสอมรรัตน์ จีนพันธ์(6)ชัชวาล ขวานเพชร(6)  ชค.32/2
63132/3  อัฒพล นิ่มสนองอภินันท์ ธานีรัตน์(7) 
64132/2อนุสรณ์ พลสวัสดิ์  ชัชวาล ขวานเพชร(6) 
651ช่วยทางถูเขา 16.00-24.00วิโรจน์ ภิกุลรัตน์    
66132/1สำราญ ทวีสุข ศิริ พงษ์จีน(7)  
671445(2) - ทส - หใเฉลิมวุฒิ นารัตฐาวิลาศ ศรีสุขอรรถพล แป้นสุข(6) พขร.ส.ชพ.
681พ.06ศิริ พงษ์จีน(7)สิทธิชัย คงกุล(7)  งด
691พ.06สำราญ วุฒิวงศ์(6)   งด
701ส.ทสชาตรี สมมิตรไวมนพ โภชนุกูล  งด
711ส.ทส.    งด
721ส.ทส.บุญรอง จิตติศักดิ์   งด
731768บุญฤทธ์ เรืองนาคสุรศักดิ์ ชนะสุข   
741767คมกริช โรจนบุรานนท์  ศานิต จุลษร(7) 
751พ.05    งด
76183อรรถพล แป้นสุข(6)สุประวัติ เปรมสถิตย์(6)บุญนำ คงเกิด พขร.445/2ชค.167
771ส.ชพ.อภิสิทธิ์ ศรีเมือง    
781ปฏิบัติงานที่ รท.  สุวรรณ ศรีเรือง จัดขบวนพิเศษ
791ปฎิบัติงานที่ รท.  ประดิษฐ์ ยุ่ยฉิม จัดขบวนพิเศษ
801ปฎิบัติงานที่ รท.  สิทธิชัย บรรเจิดสุข จัดขบวนพิเศษ
811ปฎิบัติงานที่ รท.  สุรพงษ์ ทองเกิด จัดขบวนพิเศษ
821789  อนุสนธ์ ดำรงค์ศักดิ์(7)ธวัชชัย อมรชาติจัดขบวนพิเศษ
831777  กรวุฒิ เชยบัวแก้วบุญฤทธิ์ แก้วคุ้มภัยจัดขบวนพิเศษ
00      
00      
00      
00      
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
ชาญชัย กี่สุ้นช่วยงานที่ทำการ ฯ
ทวีศิลป์ ขาวผ่องดำเนินงานสหภาพ ฯ
ปราโมทย์ รัตนพันธ์สป.0-8
วิรัตน์ หนูแก้วสป.8-16
ก้องเกียรติ กิ่งวากลาง 
ถาวร ตั้งเอียดลร.
ถาวร บุญเมืองดำเนินงานสหภาพ ฯ
ธีรยุทธ เปรมปราโมทย์ช่วยงานที่ทำการ ฯ
ประสิทธิ์ ลายสิงห์สป.0-8
พัฒนา ไสยวงศ์ดำเนินงานสหภาพ ฯ
พูลศักดิ์ สุชาติพงศ์ทำหน้าที่ ช.7
วรรณ หมื่นแก้วดำเนินงานสหภาพ ฯ
สำราญ ทวีสุขพักผ่อนประจำปี
สุเชษฐ์ จันทร์คงดำเนินงานสหภาพ ฯ
สุรเชษฐ์ จงรักวิทย์สป.8-16
สุรพล อุมารังษีสป.16-24
อนุวัฒน์ รักษ์ศรีทอง