ประกาศประจำวันที่ 13/1/2561 0:00:00 เเขวง ทุ่งสง
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11พ.07ประสิทธิ์ ลายสิงห์(7)จรงค์ศักดิ์ รัตนคช(7)  งด
2141(1) - ชพ - ทสธวัชชัย ถาวระ(6)กิตติกวิน จะรา(6)เฉลิมวุฒิ นารัตฐา(6) พขร.หยุด(6)
3132/3ธวัชชัย อมรชาติ สำราญ วุฒิวงศ์ พขร.445/1
4132/2นัธทวัฒน์ ผาสุก  บุญฤทธิ์ แก้วคุ้มภัย(6) 
51ช่วยทางถูเขา 16.00-24.00วุฒิศักดิ์ ปล้องไหมชิษณุพงค์ นุ่นรุ่ย วีระยุทธ ไหมสุข(7)ชค.42/1
6132/1เสริมพงค์ รั่นแผ้วสันติ สงทองจรินทร์ นงค์นวล พขร.ส.ชพ.
71445(2) - ทส - หใพัชรี เลิศตระกูล    
81พ.06ชูศักดิ์ ไชยสิทธิ์(7)   งด
91ส.ทส. สุพจน์ แก้วไทย(6)  งด
101ส.ทสกฤษดา สุขสวัสดิ์   งด
111ส.ทส    งด
121ส.ทส เสกสรรค์ นุ่นรุ่ย  งด
131ส.ทส.    งด
141ส.ทส.ภูดิท พรหมแก้ว   งด
151พ.05พัฒนา ไสยวงศ์(7)   งด
16183วรรณ หมื่นแก้ว(6) สุริยา เกตุแก้วอำไพ สุทธิทนพขร.ส.ทส.
171ส.ชพ.จรินทร์ นงค์นวล เสริมพงค์ รั่นแผ้วกฤษดา สุขสวัสดิ์พขร.32/1
18184   สมชาย ภักดีชน 
191172ชวน วังบุญคง ศิริ พงษ์จีน(6)บุญฤทธ์ เรืองนาคพขร.167/168
20137กรณ์กมล อ่อนแก้วสุพจน์ ทิพย์สุขุม นิกรณ์ รามนาถ์(6)พขร.778ชค.พักผ่อนฯ
211167/168 สิทธิชัย คงกุลชวน วังบุญคง  
221พ.04สันติชัย คำแก้ว(7)   งด
231พ.04อัฒพล นิ่มสนอง(6)นิกรณ์ รามนาถ์(6)  งด
241เดินทางสมภพ ปานสุทธิ์ปรเมศร์ ภิญโญมิตรอรรถพล แป้นสุขสุประวัติ เปรมสถิตย์พขร.ส.ชพ.ชค.พักผ่อนฯ
251790  อวยพร คงด้วง  
261721(2) - รท - ทสอวยพร คงด้วงบุญลอย เสนหนู  งด
271721(1) - ชพ - รท ศรายุธ เพ็ชรสีทอง  งด
281เดินทางธนกฤติ สังยวน   งด
291พ.03ถาวร บุญเมือง(7)   งด
301448(1) - หใ - ทสจิตติพันธ์ พรหมเพศ(6)สยมพร สวนกูล(6)  ชค.ป่วย
311171ชาญณรงค์ พลเดชปราโมทย์ รัตนพันธ์  ชค.สป.8-16
321447(1) - รท - ทสสมพร พลศร    
331446(2) - ทส - รทวีระชัย แข็งมากอภินันท์ ธานีรัตน์สำราญ ทวีสุข พขร.ป่วย
34138-หใ-ทสสุภาพ รัตนสุภา   พขร.สป.16-24
351447(2) - ทส - หใวิมลชัย ชัยวิเศษ    
361พ.02สุรพล นงค์นวล(7)   งด
371789เฉลิมวุฒิ นารัตฐา(6) โสภณ รัตนพันธ์(6) พขร.41/1
381เดินทางเสถียร เชาว์ช่างเหล็ก   งด
391777จำลอง ละอองทอง    
401778สนธยา สุวรรณหงษ์ธีระพงษ์ เกิดรอดกรณ์กมล อ่อนแก้ว พขร.768ชค.ป่วย
411เดินทางสมพงษ์ ปะนะรัตน์    
421781(3) - ทส - หใ    งด
431พ.01อุมัด แอโสะ(7)   งด
44131/2บุญนำ คงเกิด(6)  สุรศักดิ์ ชนะสุข 
45131สมมิตร กลับดี    
46186-ทส-ชพ   ธีรพล สุชาติพงศ์ 
47185/86-ทส-ธำ-ทส ศานิต จุลษรจรัญ เบญจศรี(7)  
481446(1) - หใ - ทสสุริยา เกตุแก้ว สันติชัย คำแก้ว(7) พขร.83
49141(2) - ทส - หใ  เมธี ปรสันติสุข  
501พ.11จรัญ เบญจศรี(7)จักรฤทธิ์ ชนะสุข(7)  งด
511ส.ทสโสภณ รัตนพันธ์(6)   งด
521701เมธี ปรสันติสุข   งด
531ส.รทภูมิพงษ์ วิพลชัยธีรพล สุชาติพงศ์  งด
541702    งด
551768  สนธยา สุวรรณหงษ์ศรายุธ เพ็ชรสีทอง 
561767สุจิโรจน์ สุวรรณนคร   งด
571พ.10รัษฎา รักษ์สังข์(7)วีระยุทธ ไหมสุข(7)  งด
581167-ชพ-ทสกรวุฒิ เชยบัวแก้ว(6)บุญฤทธิ์ แก้วคุ้มภัย(6)  ชค.32/2
591ส.ชพ.ณพลเดช รั่นแผ้วนพพันธ์พงษ์ ครุฑคง   
60142- ทส-ชพ อำไพ สุทธิทนถาวร บุญเมือง(7)จักรฤทธิ์ ชนะสุข(7)ชค.83
61142(1)อนุสนธ์ ดำรงค์ศักดิ์สมชาย ภักดีชน ชิษณุพงค์ นุ่นรุ่ยชค.84
62131/3อมรรัตน์ จีนพันธ์ชัชวาล ขวานเพชรอัฒพล นิ่มสนอง(6)อมรรัตน์ จีนพันธ์ชค.174
631173/457  บุญรอง จิตติศักดิ์  
641พ.09อนุสรณ์ พลสวัสดิ์(7)   งด
651173 - ชพ-ทสวิโรจน์ ภิกุลรัตน์(6)    
661ส.ชพ.สำราญ ทวีสุข สมภพ ปานสุทธิ์ พขร.446/2
671174 - ทส- ชพ- วิลาศ ศรีสุขธนกฤติ สังยวนชัชวาล ขวานเพชรชค.พักผ่อนฯ
68183/84  อุมัด แอโสะ(7)  
691445(1) - รท - ทสสำราญ วุฒิวงศ์ ธวัชชัย อมรชาติ พขร.32/3
701448(2) - ทส - รทชาตรี สมมิตรไวมนพ โภชนุกูล  ชค.สป.0-8
711พ.08    งด
721พ.ศิริ พงษ์จีน(6)   งด
731ส.ทส.บุญฤทธ์ เรืองนาคสุรศักดิ์ ชนะสุข  งด
741ด.445คมกริช โรจนบุรานนท์   งด
751722(3)  อภิสิทธิ์ ศรีเมืองภูดิท พรหมแก้ว 
761722(2) - รท - ลวอรรถพล แป้นสุขสุประวัติ เปรมสถิตย์  งด
771722(1) - ทส - รทอภิสิทธิ์ ศรีเมือง   งด
781ปฎิบัติงานที่ รท.  ประดิษฐ์ ยุ่ยฉิม จัดขบวนพิเศษ
791ปฎิบัติงานที่ รท.  สิทธิชัย บรรเจิดสุข จัดขบวนพิเศษ
801ปฎิบัติงานที่ รท.  สุวรรณ ศรีเรือง จัดขบวนพิเศษ
811ปฏิบัติงานที่ รท.  สุรพงษ์ ทองเกิด จัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
จรงค์ศักดิ์ รัตนคช(7)ลาป่วย
ชาญชัย กี่สุ้นพ.06
ทวีศิลป์ ขาวผ่องช่วยงานที่ทำการ ฯ
บุญลอย เสนหนูเดินทาง
ปรเมศร์ ภิญโญมิตรพักผ่อนประจำปี
วิรัตน์ หนูแก้วลร.
วิลาศ ศรีสุขพักผ่อนประจำปี
สุพจน์ แก้วไทย(6)พ.06
สุพจน์ ทิพย์สุขุมพักผ่อนประจำปี
เสกสรรค์ นุ่นรุ่ยเดินทาง
ก้องเกียรติ กิ่งวากลาง 
คมกริช โรจนบุรานนท์เดินทาง
ชูศักดิ์ ไชยสิทธิ์(7)พ.07
โชคชัย ไชยพงษ์ทำหน้าที่ ช.7
ถาวร ตั้งเอียดทำหน้าที่ ม.ประกาศ
ธวัชชัย ถาวระ(6)พ.06
ธีรยุทธ เปรมปราโมทย์ช่วยงานที่ทำการ ฯ
ประสิทธิ์ ลายสิงห์(7)สป.0-8
พัฒนา ไสยวงศ์(7)สำรอง16.00-24.00น.
พูลศักดิ์ สุชาติพงศ์เดินทาง
ภูมิพงษ์ วิพลชัยพักผ่อนประจำปี
รัษฎา รักษ์สังข์(7)ส.ทส.08.00-16.00
วรรณ หมื่นแก้ว(6)สำรอง00.00-08.00น.
วีระชัย แข็งมากลาป่วย
สุจิโรจน์ สุวรรณนครส.ทส.08.00-16.00
สุเชษฐ์ จันทร์คงสป.16-24
สุรเชษฐ์ จงรักวิทย์ทำหน้าที่ ช.7
สุรพล นงค์นวล(7)ลร.
สุรพล อุมารังษีสป.8-16
เสถียร เชาว์ช่างเหล็กส.ทส.08.00-16.00
อนุวัฒน์ รักษ์ศรีทอง 
อนุสรณ์ พลสวัสดิ์(7)พ.07