ประกาศประจำวันที่ 14/10/2560 0:00:00 เเขวง นครราชสีมา
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11ด.417 รส-วญภาสกร ปิยะพงษ์    
21ย.13วิเชียรยุทธ เวียงจันทึก(7)สวิเด็น บ่วงกระโทก(7)   
31146ลช-รสเชวงศักดิ์ นมขุนทด(6)    
41233รส-สร-ลชสุกิตติ เฮียงราช    
51ข.533วญ-าญ-ขอ/ด.418ขอ-รส เอกรินทร์ พันคลัง   
61ด.429รส-วญวะโรภาส บุญญฤทธิ์พีรพงค์ บุญศิริกาญจน์   
71501 กค-รสสมปอง ศรีจันทร์ศักดิ์ปัญญา ทองอุไร   
81502 รส-กค     
91ย.12นราฤทธิ์ คิดถูก(7)อนุสิทธิ์ สุวรรณศร(7)   
101234 ลช-สร-รสอุกฤษฎ์ บูรณปรีชา(6)สุริยันต ผิวทองงาม(6)   
111421 รส-ลชวิญญา คำเพราะสุรชัย คล้ายสูงเนิน   
121ด.234ลช-รส ธีรวัฒน์ บุญทวี   
131ด.141/542รส-อน-ลชปวเรศร์ บัวทองเอกพล สมสูง   
141ส.รส.16.00-24.00น.อนุรักษ์ จงฌานสิทธิ์โอภาส เงาศรี   
151ด.421/542รส-ลช-รสชัยยา สวัสดี    
161ย.11กุศล ปรีชา(7)ชาญชัย พิมพ์ภูธร(7)   
171426 ลช-รสวีระพจน์ จากโคกสูง(6)สมนึก ขันโคกกรวด(6)   
181420 อน-ลช สมประสงค์ พลจันทร์   
191427 รส-อน อุเทน ถนอมสัตย์   
201592งบ-รส ทวิช งามจันทร์   
211ด.416/592รด-ขอ-วญ     
221ด.431/591รส-ขอ-รด อติชาติ พลแสน   
231ย.10เดชา รักจะโป๊ะ(7)    
241428 ลช-รสยงยุทธ ตองอ่อน(6)    
251422 อน-ลชพลอย พูนเขตกิจชาติชัย คำเสนาพ   
261419 รส-อนวิรัตน์ ชัดประเสริฐ    
271432 ขอ-รสวัชรินทร์ ชลมาตร์    
28177/ด.76/78 ขอ-นค-รด-ขอพิษณุรักษ์ โกมลเวทิน    
291431 รส-ขอ ธนวิน วงษ์บุญมาก   
301ย.09สำราญ แฝงมณี(7)สุรเชษฐ์ ก่อแก้ว(7)   
311ส.รส.8.00-16.00น.เฉลิมเกียรติ พ่วงกลาง(6)ทวีรักษ์ จันทร์พิมพ์(6)   
321ด.430วญ-รสประชิต ทองลองสุธีร์ อินทร์กิ่ง   
331ด.415รส-ขอ/540ขอ-าญ-วญยงยุทธ โพธิ์นอก    
3412204/ด.146อน-ลช-รส เกื้อกูล ใสแสง   
351ส.อน.     
361ด.141/2203รส-ลช-อนศรายุทธ รำไพเสกสิทธิ์ เที่ยงประเทศ   
371ย.08คุณาวุฒิ มีศรี(7)อาชัญวิทย์ บุญจริยะวัฒน์(7)   
3812204 ลช-หรวุฒิภัทร คำวัง(6)ธีระ อยู่ครบ(6)   
3912203รส-ลชไกรพิษณุ นูเพ็งเทวฤทธิ์ โคตรเครื่อง   
401595/ด142สร-ลช-รสสมัคร ศิริแสงวรายุทธ์ ขันติวงศ์   
411ส.รส.16.00-24.00น.สมทรง ชะอุ่มคงศักดิ์ พรโพธิ์ศรี   
421595/ด.68ลช-อน-รสสุภกิจ สุวัฒนเมธี    
431ด.427รส-ลชสุระชัย บุญเลิศ    
441ย.07สนธยา ดีสูงเนิน(7)    
451ส.รส.8.00-16.00น.วุฒิชัย ศรีใส(6)เอกชัย กตบุญสกุล(6)   
461ส.รส.16.00-24.00น.เสนอ ศรีโคกสูง    
47177/78งค-ขอ-รส     
48177รส-นโธีรยศ อมตฉายาคณาเชษฐ์ ภคะโพธิ์เรือง   
49174เก-รส     
50171รส-เกวินสันติ์ สมพานจักรภัทร กลิ่นดอกพุฒ   
511ย.06ชัยยัน สมพาน(7)    
521538ขอ-วญ/ด.418วญ-รสชัยณรงค์ นพพลกรัง(6)สุวิชา ธนาบูรณ์(6)   
531ด.417 รส-ขอจำนง ประคำทอง    
541ส.รส.16.00-24.00น.ศรวัส เชื้อสีดาศุภจักร ตลอดพงษ์   
551ด.421/596รส-ลช-รส     
561ด.430วญ-รสโกวิท สงวนแสงบูรณ์พิภพ พหลเวช   
571ด.415รส-ขอ/532ขอ-าญ-วญสมศักดิ์ วิทยากุล    
581ย.05บรรพต แผ่วสูงเนิน(7)ภูวดลย์ ศรีพิมพ์สอ(7)   
591ส.รส.8.00-16.00น.จำเริญ วันดี(6)จักรภพ จั่นบำรุง(6)   
601ส.รส.16.00-24.00นบุญเรือง ประริวรรณตา    
611541/ด.68ลช-อน-รสศักดิ์ชาย หนองสูง    
621ด.427รส-ลชสุพจน์ แสนลือชา    
631539/ด.418วญ-าญ-ขอ-รสหิรัณย์ กำแก้วไพลิน บุญอ่อน   
641ด.417 รส-วญทวีศักดิ์ ผิวขำจำนงค์ กำจัดภัย   
651ย.04จรินทร์ เซียงหนู(7)    
661146 อน-รสทรงศักดิ์ คนโทฉิมพลี(6)ศุทธฤกษ์ อร่ามรุ่งอรุณ(6)   
671145 ลช-อนกิตติ พุทธคู    
681ด.419รส-ลชสุเทพ สาปั่น    
69122 อน-รสองอาจ มหาอำนาจยุทธ์พงศ์ ต่วนใจ   
701สป.อน.05.00-13.00ณรงค์เดช คงดีวชิร บุญรอด   
71121รส-อนอัครเดช คงดีพรเทพ จงรวมกลาง   
721ย.03ดุสิต พลบำรุง(7)    
731ด.73/72 สร-รภ-รสอิศเรศ บุตรรัตน์(6)ยอดยิ่ง โดนโคกสูง(6)   
74173/ด.72 รส-รภ-สรรัฐพล พากล้า    
751ด.41ุ6 ขอ-รสวิชัย คำศรีสุรเสียง พลับพลาสวรรค์   
761913/914/ด.78 นค-ลล-นค-ขอพร้อม โพธิ์หิรัญวัชรพงษ์ พรหมสูตร   
771ด.77/917/918 ขอ-นค-ลล-นคธีระพนธ์ สุนทราวิรัตน์อภิสิทธิ์ ลาวัลย์   
781ด.431 รส-ขอพัฒน์พงษ์ ขาววิเศษกิตติศักดิ์ จัทร์พิลา   
791ย.02ชิษณุพงศ์ วรรณโพธิ์สกุล(7)วัชรินทร์ จุฑาจันทร์(7)   
801426 อน-รสนิติธร โสภากุล(6)อาทิตย์ สีลาวงศ์(6)   
811421 ลช-อนสุรนาถ ผิวทองงามสังคม จั่นบำรุง   
821427 รส-ลชคำนึง คงเอียด    
831ด.416 ขอ-รสคำนึง เสนานนท์    
841592 รด-ขอสมชาย แดขุนทดพลภัทร จิวตระกูล   
851591/ด417รส-รดสุธิพงษ์ ไม้กลางปริญญา ชุณหรัตน์   
861ย.01เจริญ สาระคร(7)พรเทพ แท่งทอง(7)   
871428 อน-รสพิทยา มีพัฒน์(6)ยุทธนา อยู่เสดียง(6)   
881425 ลช-อนสุรัตน์ ชาวเสมาศะรินทร์ ศรีบริบูรณ์   
891419 รส-ลชจินดา วิทักษ์บุตรวินัย แทนพลกรัง   
901423/424 ลช-สบ-รสเนรมิตร เฉลิมวรรณวงศ์อำนาจ ยศกลาง   
911145 ะส-ลชขันติ กิจจาชาญชัยกุล    
921145 รส-ะสสันติ โต๋วตระกูล    
931ย.19พรศักดิ์ นุกูล(7)ชานนท์ โพธิ์นอก(7)   
941หยุด(6)รุ่งศักดิ์ กลสรร(6)บุญส่ง ปลั่งกลาง(6)   
951พ.สุรพล พิลาคำ    
961พ.สมัย คำศรี    
971พ.นิคม โพธิ์ทองจักรพงษ์ สินโพธิ์   
981พ.อำนาจ ศิริเลิศประภาส ภู่สูงเนิน   
991พ.     
1001ย.18แสงอรุณ ประดับศรี(7)ทองหล่อ ศิลาทอง(7)   
1011531วญ-าญ-ขอ/ด.418-ขอ-รสเกรียงไกร ห่อนาค(6)ประวิทย์ สิทธิกุล(6)   
1021ด.417 รส-วญนิรันดร์ จันทรปรีชายุทธศราวุธ จั่นตอง   
1031ด.431/591กค-หล-รสสมเนตร วงศ์ภักดี    
1041592รส-กคทวีชัย โคตรวงศ์ประพัฒน ชุณหรัตน์   
1051430วญ-รส สนั่น บุญลา   
1061429รส-วญสรรชาย โอสถานนท์อำนวย ธงฉิมพลี   
1071ย.17ประวิทย์ พลบำรุง(7)โกมล คนลำ(7)   
1081ส.รส.0.00-8.00น.พรชัย ชาติประสพ(6)บรรจบ มนตรีชน(6)   
1091ด.416วญ-รสสมชาติ โพธิ์ชะอุ่มธีรเทพ พุ่มจันทร์   
1101ด.415รส-ขอ/534ขอ-าญ-วญ     
1111ส.รส.8.00-16.00น.ปรีชา โชตินอก    
1121537/ด.418 พะ-ขอ-รส ประภาส พวงทอง   
1131ด.415/537รส-วญ-พะประสิทธิ์ สอนคำแก้วสมศักดิ์ กล่อมกูล   
1141ย.16นิเวก เขตสูงเนิน(7)ถาวร ตรีชา(7)   
1151ส.รส.16.00-24.00น.ประจักร ดาสูงเนิน(6)    
1161ส.รส.16.00-24.00น.กิตติกุล ใจงูเหลือมวิรัช รัชวัตร์   
11712204 หร-รส บุญเลิศ ช่องกลาง   
1181416/418รด-ขอ-รสชวลิต ชาญชัยอำพล นิตย์พะเนาว์   
1191415/ด.418ขอ-นค-รดสมชัย วัจนวัฒน์    
1201417รส-ขอ สมภพ ตึกกระโทก   
1211ย.15พิชิต มุ่งดี(7)สุชาติ หาญเวช(7)   
1221ส.รส.16.00-24.00น.รังษี อุปแก้ว(6)    
1231ส.รส.16.00-24.00น.อนุรักษ์ วิฑิตวุฒินันท์    
1241541/ด.142 รส-ลช-รส     
1251ด.234ลช-รส     
1261596อน-ลช     
1271ด.427รส-อนวีระชัย วิเชียรพจน์ขจรศักดิ์ สมพงษ์   
1281ย.14กมล สุ่สุข(7)สุรเจตน ตุ้ยเต็มวงศ์(7)   
1291416 ขอ-รสวิชัย เจนพนัส(6)สุธนภัทร ตราบุรี(6)   
1301ด.415/418 รด-นค-ขอจิราวัฒน์ ศิริมัณฑนวงศ์    
1311415/417รส.-ขอ.-รด.คำปุน เบ้าทองนัฏพงษ์ ภิญโญวงศ์   
1321ด.430วญ-รสอานนท์ จันทร์ตรีคำนวน เสนานนท์   
1331535/536วญ-ขอ-วญวิสูตร กลั่นทองสงกรานต์ แคล้วสูงเนิน   
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
จริทีปต์ พิณเจริญพันธ 
จเร เพียงโคกกรวด 
ธนิต ศรทิพย์ 
นิติพงษ์ ทองวิชิต 
ประทีป ช่างสาร 
พรชัย พิลาคำ 
สุขสวัสดิ์ บุญสิงห์ 
เจตรบุตร บุตรมั่น 
เจษฎา เปรมสิงห์ชัย 
ถวัลย์ เพชรดี 
ทองเหรียญ ประสมศรี 
ธนสุทธิ์ เพิ่มบุญ 
ธีระชาติ แสนสวาสดิ์ 
ไพลิน บุญอ่อน 
วิกร ดุนโคกสูง 
วิมล สุมนนอก 
สมชาย ทับโพธิ์ 
สมพร แฝงเพ็ชร 
สมพร ผูกพันธุ์ 
สาธร สินปรุ 
สืบพงศ์ ดิษยพงศ์ 
สุรเดช ปิตุทิพย์