ประกาศประจำวันที่ 15/1/2561 0:00:00 เเขวง นครราชสีมา
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11ส.รส.16.00-24.00น.ภาสกร ปิยะพงษ์    
21595/ด.68ลช-อน-รสวิเชียรยุทธ เวียงจันทึกสวิเด็น บ่วงกระโทก   
31ด.427รส-ลชเชวงศักดิ์ นมขุนทด    
41ย.07สุกิตติ เฮียงราช(7)    
51ส.รส.8.00-16.00น. เอกรินทร์ พันคลัง(6)   
61ส.รส.16.00-24.00น.วะโรภาส บุญญฤทธิ์พีรพงค์ บุญศิริกาญจน์   
7177/78งค-ขอ-รสสมปอง ศรีจันทร์ศักดิ์ปัญญา ทองอุไรสำราญ แฝงมณีปริญญา ชุณหรัตน์ 
8177รส-นโ     
9174เก-รสนราฤทธิ์ คิดถูกอนุสิทธิ์ สุวรรณศร   
10171รส-เกอุกฤษฎ์ บูรณปรีชาสุริยันต ผิวทองงาม   
111ย.06วิญญา คำเพราะ(7)สุรชัย คล้ายสูงเนิน(7)   
121538ขอ-วญ/ด.418วญ-รส ธีรวัฒน์ บุญทวี(6)   
131ด.417 รส-ขอปวเรศร์ บัวทองเอกพล สมสูง   
141ส.รส.16.00-24.00น.อนุรักษ์ จงฌานสิทธิ์โอภาส เงาศรี   
151ด.421/596รส-ลช-รสชัยยา สวัสดี    
161ด.430วญ-รสกุศล ปรีชาชาญชัย พิมพ์ภูธร   
171ด.415รส-ขอ/532ขอ-าญ-วญวีระพจน์ จากโคกสูงสมนึก ขันโคกกรวด   
181ย.05 สมประสงค์ พลจันทร์(7)   
191ส.รส.8.00-16.00น. อุเทน ถนอมสัตย์(6)   
201ส.รส.16.00-24.00น ทวิช งามจันทร์   
211541/ด.68ลช-อน-รส     
221ด.427รส-ลช อติชาติ พลแสน   
231539/ด.418วญ-าญ-ขอ-รสเดชา รักจะโป๊ะ    
241ด.417 รส-วญยงยุทธ ตองอ่อน    
251ย.04พลอย พูนเขตกิจ(7)ชาติชัย คำเสนาพ(7)   
261146 อน-รสวิรัตน์ ชัดประเสริฐ(6)    
271145 ลช-อนวัชรินทร์ ชลมาตร์ เจริญ สาระคร  
281ด.419รส-ลชพิษณุรักษ์ โกมลเวทิน    
29122 อน-รส ธนวิน วงษ์บุญมาก ชาติชัย คำเสนาพ(7) 
301สป.อน.05.00-13.00สำราญ แฝงมณี วิเชียรยุทธ เวียงจันทึกศะรินทร์ ศรีบริบูรณ์(7) 
31121รส-อนเฉลิมเกียรติ พ่วงกลางทวีรักษ์ จันทร์พิมพ์   
321ย.03ประชิต ทองลอง(7)สุธีร์ อินทร์กิ่ง(7)   
331ด.73/72 สร-รภ-รสยงยุทธ โพธิ์นอก(6)    
34173/ด.72 รส-รภ-สร เกื้อกูล ใสแสง   
351ด.41ุ6 ขอ-รส  สมทรง ชะอุ่มเอกชัย กตบุญสกุล 
361913/914/ด.78 นค-ลล-นค-ขอศรายุทธ รำไพเสกสิทธิ์ เที่ยงประเทศ   
371ด.77/917/918 ขอ-นค-ลล-นคคุณาวุฒิ มีศรีอาชัญวิทย์ บุญจริยะวัฒน์นราฤทธิ์ คิดถูกจินดา วิทักษ์บุตร(6) 
381ด.431 รส-ขอวุฒิภัทร คำวังธีระ อยู่ครบ   
391ย.02ไกรพิษณุ นูเพ็ง(7)เทวฤทธิ์ โคตรเครื่อง(7)   
401426 อน-รสสมัคร ศิริแสง(6)วรายุทธ์ ขันติวงศ์(6)พลอย พูนเขตกิจ(7)ธีรวัฒน์ บุญทวี(6) 
411421 ลช-อนสมทรง ชะอุ่มคงศักดิ์ พรโพธิ์ศรีอานนท์ จันทร์ตรีประภาส ภู่สูงเนิน 
421427 รส-ลชสุภกิจ สุวัฒนเมธี    
431ด.416 ขอ-รสสุระชัย บุญเลิศ    
441592 รด-ขอสนธยา ดีสูงเนิน    
451591/ด417รส-รดวุฒิชัย ศรีใสเอกชัย กตบุญสกุล   
461ย.01เสนอ ศรีโคกสูง(7)    
471428 อน-รส  ศรวัส เชื้อสีดา(6)  
481425 ลช-อนธีรยศ อมตฉายา กมล สุ่สุข  
491419 รส-ลช     
501423/424 ลช-สบ-รสวินสันติ์ สมพานจักรภัทร กลิ่นดอกพุฒทวีชัย โคตรวงศ์สวิเด็น บ่วงกระโทก 
511145 ะส-ลช   ทวิช งามจันทร์ 
521145 รส-ะสชัยณรงค์ นพพลกรังสุวิชา ธนาบูรณ์   
531ย.19     
541หยุด(6)ศรวัส เชื้อสีดา(6)ศุภจักร ตลอดพงษ์(6)   
551พ.     
561พ.โกวิท สงวนแสงบูรณ์พิภพ พหลเวช   
571พ.สมศักดิ์ วิทยากุล    
581พ.บรรพต แผ่วสูงเนินภูวดลย์ ศรีพิมพ์สอ   
591พ.จำเริญ วันดีจักรภพ จั่นบำรุง   
601ย.18บุญเรือง ประริวรรณตา(7)    
611531วญ-าญ-ขอ/ด.418-ขอ-รสศักดิ์ชาย หนองสูง(6) ณรงค์เดช คงดี  
621ด.417 รส-วญสุพจน์ แสนลือชา    
631ด.431/591กค-หล-รสหิรัณย์ กำแก้วไพลิน บุญอ่อน   
641592รส-กคทวีศักดิ์ ผิวขำจำนงค์ กำจัดภัย   
651430วญ-รสจรินทร์ เซียงหนู สมัย คำศรี(6)  
661429รส-วญทรงศักดิ์ คนโทฉิมพลี    
671ย.17กิตติ พุทธคู(7)    
681ส.รส.0.00-8.00น.สุเทพ สาปั่น(6)    
691ด.416วญ-รสองอาจ มหาอำนาจยุทธ์พงศ์ ต่วนใจ   
701ด.415รส-ขอ/534ขอ-าญ-วญณรงค์เดช คงดี    
711ส.รส.8.00-16.00น.อัครเดช คงดีพรเทพ จงรวมกลาง   
721537/ด.418 พะ-ขอ-รสดุสิต พลบำรุง    
731ด.415/537รส-วญ-พะอิศเรศ บุตรรัตน์ยอดยิ่ง โดนโคกสูง   
741ย.16รัฐพล พากล้า(7)    
751ส.รส.16.00-24.00น.วิชัย คำศรี(6)สุรเสียง พลับพลาสวรรค์(6)   
761ส.รส.16.00-24.00น.พร้อม โพธิ์หิรัญวัชรพงษ์ พรหมสูตร   
7712204 หร-รสธีระพนธ์ สุนทราวิรัตน์อภิสิทธิ์ ลาวัลย์   
781416/418รด-ขอ-รสพัฒน์พงษ์ ขาววิเศษกิตติศักดิ์ จัทร์พิลาดุสิต พลบำรุงสุธีร์ อินทร์กิ่ง(7) 
791415/ด.418ขอ-นค-รดชิษณุพงศ์ วรรณโพธิ์สกุลวัชรินทร์ จุฑาจันทร์   
801417รส-ขอนิติธร โสภากุล    
811ย.15สุรนาถ ผิวทองงาม(7)สังคม จั่นบำรุง(7)   
821ส.รส.16.00-24.00น.คำนึง คงเอียด(6)    
831ส.รส.16.00-24.00น.คำนึง เสนานนท์    
841541/ด.142 รส-ลช-รสสมชาย แดขุนทดพลภัทร จิวตระกูล   
851ด.234ลช-รสสุธิพงษ์ ไม้กลางปริญญา ชุณหรัตน์   
861596อน-ลชเจริญ สาระครพรเทพ แท่งทอง   
871ด.427รส-อนพิทยา มีพัฒน์ยุทธนา อยู่เสดียง   
881ย.14สุรัตน์ ชาวเสมา(7)ศะรินทร์ ศรีบริบูรณ์(7)   
891416 ขอ-รสจินดา วิทักษ์บุตร(6)วินัย แทนพลกรัง(6)วัชรินทร์ ชลมาตร์ ชค.ข.428อน.-รส.
901ด.415/418 รด-นค-ขอเนรมิตร เฉลิมวรรณวงศ์อำนาจ ยศกลางไกรพิษณุ นูเพ็ง(7)  
911415/417รส.-ขอ.-รด.ขันติ กิจจาชาญชัยกุล    
921ด.430วญ-รสสันติ โต๋วตระกูล    
931535/536วญ-ขอ-วญพรศักดิ์ นุกูลชานนท์ โพธิ์นอก   
941ด.417 รส-วญรุ่งศักดิ์ กลสรรบุญส่ง ปลั่งกลาง   
951ย.13สุรพล พิลาคำ(7)    
961146ลช-รสสมัย คำศรี(6) รัฐพล พากล้า(7)สุวิชา ธนาบูรณ์ 
971233รส-สร-ลชนิคม โพธิ์ทองจักรพงษ์ สินโพธิ์   
981ข.533วญ-าญ-ขอ/ด.418ขอ-รสอำนาจ ศิริเลิศประภาส ภู่สูงเนิน   
991ด.429รส-วญ     
1001501 กค-รสแสงอรุณ ประดับศรี    
1011502 รส-กคเกรียงไกร ห่อนาคประวิทย์ สิทธิกุล   
1021ย.12นิรันดร์ จันทรปรีชายุทธ(7)ศราวุธ จั่นตอง(7)   
1031234 ลช-สร-รสสมเนตร วงศ์ภักดี(6)    
1041421 รส-ลชทวีชัย โคตรวงศ์    
1051ด.234ลช-รส     
1061ด.141/542รส-อน-ลชสรรชาย โอสถานนท์    
1071ส.รส.16.00-24.00น.ประวิทย์ พลบำรุงโกมล คนลำ   
1081ด.421/542รส-ลช-รสพรชัย ชาติประสพ    
1091ย.11สมชาติ โพธิ์ชะอุ่ม(7)ธีรเทพ พุ่มจันทร์(7)   
1101426 ลช-รส  คำนึง คงเอียด(6)อำพล นิตย์พะเนาว์ 
1111420 อน-ลชปรีชา โชตินอก พิทยา มีพัฒน์วัชรินทร์ จุฑาจันทร์ 
1121427 รส-อน ประภาส พวงทอง   
1131592งบ-รสประสิทธิ์ สอนคำแก้วสมศักดิ์ กล่อมกูล   
1141ด.416/592รด-ขอ-วญนิเวก เขตสูงเนินถาวร ตรีชา   
1151ด.431/591รส-ขอ-รดประจักร ดาสูงเนิน    
1161ย.10กิตติกุล ใจงูเหลือม(7)วิรัช รัชวัตร์(7)   
1171428 ลช-รส บุญเลิศ ช่องกลาง(6)ประชิต ทองลอง(7)  
1181422 อน-ลชชวลิต ชาญชัยอำพล นิตย์พะเนาว์สุพจน์ แสนลือชา  
1191419 รส-อนสมชัย วัจนวัฒน์    
1201432 ขอ-รส สมภพ ตึกกระโทก   
121177/ด.76/78 ขอ-นค-รด-ขอพิชิต มุ่งดีสุชาติ หาญเวช   
1221431 รส-ขอรังษี อุปแก้ว    
1231ย.09อนุรักษ์ วิฑิตวุฒินันท์(7)    
1241ส.รส.8.00-16.00น.     
1251ด.430วญ-รส     
1261ด.415รส-ขอ/540ขอ-าญ-วญ     
12712204/ด.146อน-ลช-รสวีระชัย วิเชียรพจน์    
1281ส.อน.กมล สุ่สุขสุรเจตน ตุ้ยเต็มวงศ์   
1291ด.141/2203รส-ลช-อนวิชัย เจนพนัสสุธนภัทร ตราบุรี   
1301ย.08จิราวัฒน์ ศิริมัณฑนวงศ์(7)    
13112204 ลช-หรคำปุน เบ้าทอง(6)นัฏพงษ์ ภิญโญวงศ์(6)   
13212203รส-ลชอานนท์ จันทร์ตรี    
1331595/ด142สร-ลช-รสวิสูตร กลั่นทองสงกรานต์ แคล้วสูงเนิน   
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
กิตติศักดิ์ จัทร์พิลา 
คงศักดิ์ พรโพธิ์ศรี 
จริทีปต์ พิณเจริญพันธ 
จเร เพียงโคกกรวด 
จักรภัทร กลิ่นดอกพุฒ 
ธนวิน วงษ์บุญมาก 
ธนิต ศรทิพย์ 
นิติพงษ์ ทองวิชิต 
ประทีป ช่างสาร 
พรชัย พิลาคำ 
วรายุทธ์ ขันติวงศ์(6) 
ศักดิ์ปัญญา ทองอุไร 
อาชัญวิทย์ บุญจริยะวัฒน์ 
คุณาวุฒิ มีศรี 
จรินทร์ เซียงหนู 
เจษฎา เปรมสิงห์ชัย 
ชวลิต ชาญชัย 
ถวัลย์ เพชรดี 
ทองเหรียญ ประสมศรี 
ธนสุทธิ์ เพิ่มบุญ 
ธีรยศ อมตฉายา 
ธีระชาติ แสนสวาสดิ์ 
เนรมิตร เฉลิมวรรณวงศ์ 
ปรีชา โชตินอก 
พัฒน์พงษ์ ขาววิเศษ 
ไพลิน บุญอ่อน 
วิกร ดุนโคกสูง 
วินสันติ์ สมพาน 
วิมล สุมนนอก 
ศักดิ์ชาย หนองสูง(6) 
สมชาย ทับโพธิ์ 
สมปอง ศรีจันทร์ 
สมพร แฝงเพ็ชร 
สมพร ผูกพันธุ์ 
สมัคร ศิริแสง(6) 
สาธร สินปรุ 
สืบพงศ์ ดิษยพงศ์ 
สุรเดช ปิตุทิพย์