ประกาศประจำวันที่ 14/10/2560 0:00:00 เเขวง หาดใหญ่
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11767/46สมนึก เพชรกาฬณดล วัฒนานูลมามาดคาน โอสถาน(7)พิสิทธิ์ ขวัญดำ(6)ทำ ข.2551/พ.เปล่า
21176นพบุญ กาญจนวงศ์เรืองยศ บัวหลวงชัยวัฒน์ พัฒนมณี พขร.ทำ ข.169
31175วาณิชย์ ฤทธิ์สมัคร  สุรเชษฐ์ ย่อแสงพขร.วิสงค์
41พ.05 อภิวัฒน์ ซิ้วเตี้ย(7)  ทำ ข.41/42
51707/708ยูโสบ บินอีตำ(6)ศักรินทร์ สถิรานนท์(6)วิรัช แซ่ลิ่มประเสริฐศักดิ์ รำเพยชค.ทำ ข.464 หใ.- พท.
61ส.อำนวย อยู่เย็นสาโรจน์ รักจันทร์  พขร.ทำ ข.37 ชค.ทำ สป 08.00-16.00 น.
71ส.สมยศ รักชู(พ)พรเทพ พันธนียะ  ชค.ลาอุปสมบท
81721พนาเวช จันทร์ทินสุรสิทธิ์ ช่วยมณี   
91สำรองรอทำขบวน 721มีบุญ รัตนชลสืบศักดิ์ สระแพ  พขร.ทำ ข.722 ชค.ช่วยงานที่ทำการ
101722 วิริยะ ห้องแซงมีบุญ รัตนชลวิรุฬ ชูชนะทำ ข.447 หใ. - โล.
111พ.04สิทธิพร รัตนพันธุ์(7)ปราโมทย์ เปลี่ยนบำรุง(7)  พขร.สป 0.00-08.00 น.ชค.สำรอง 0.00-08.00 น.
121169ฉัตรชัย อรุณมิตร(6)ศุภวัจน์ วรรณกูล(6)นพบุญ กาญจนวงศ์สันธาน สุขาเขินพขร.ทำ ข.463 หใ. - โล. ชค ทำ ข.947/948
131170สมนึก รณศิริฉัตรชนก นุมาศ   
141ด.447 ทส. - หใ.ธานี สวัสดิกุล(พ) วรรณะ จุติภาคโสธร(7)  
151782 พิศาล สังคะหะอดิศักดิ์ อิสโม  
161452(1) - โล - หใชัยวัฒน์ พัฒนมณีวัชรา โอมประพันธ์อัมพร จันทร์สุขไพพงษ์ ฤทัยธึรศานต์พขร.ทำ ข.176 ชค ทำ ข.38
171451(2) - หใ - โล สุบิน คงพิจิตรอำนาจ ลักษมีอาภากุล(6)  
181พ.03ชยพล ยิ้มแก้ว(7)สุชาติ เหลือสม(7)  พขร.สป 0.00-08.00 น. ชค.สำรอง 0.00-08.00 น.
191456(1) - ยล - หใทวี แก้วอุทัย(6)สรวุฒิ พ่อทองคำ(6) ธนภัทร เพชรตีบ(6)ชค.ลร 14.00-22.00 น.
201453/454ธีระ เบ็ญโส๊ะธวัชชัย บุญวิสูตรธวัชชัย บุญวิสูตรณรงค์ อุไรกุลพขร.ทำ ข.456 หใ. - ธำ.
211เดินทาง ข.447 หใ - ยลสมบัติ แสงวิมลรุ่งเรืองสุรสิทธิ์ ภิญญาคง   
221787/788อภัย คงทองธรรมนูญ ส่งเกิด   
23138อาทิตย์ มากมีไพพงษ์ ฤทัยธึรศานต์ วัชรา โอมประพันธ์ชค ทำ ข.452 โล. - หใ.
24137 อรุณศักดิ์ หนูเมืองอำนวย อยู่เย็น  
251พ.02กิตติพงษ์ ผ่องใส(7)ปรัชญา สุขเกษม(7)  พขร.ทำ ข.949/950 ชค ทำ ข.169/170
261451(1) - ธำ - หใ สุนันท์ พริกเสน(6)สายัน สุวรรณลักษณ์(6)  
271456(2) - หใ - ธำมุสตอฟา บือโตวรศักดิ์ หลวงพูลธีระ เบ็ญโส๊ะสราวุธ ดำรงนุกูล(6)พขร.เดินทาง 451 ยล.- โล.
281947/948ชัยพร เนินทองอภิชาติ เพชรช่วย ศุภวัจน์ วรรณกูล(6)ชค.ช่วยงานที่ทำการ
29141/42เสถียร สุวพลสมศักดิ์ สุขสุนทรรัชพล วีระชาญชัยอภิวัฒน์ ซิ้วเตี้ย(7)ทำ ข.171 หใ.- โล.
301464(1) - โล - หใรัชนิกร รอดผลวรศักดิ์ กันสุววณ   
311463 (2) - หใ - โล ยศศักดิ์ คิมหันต์ฉัตรชัย อรุณมิตร(6)  
321พ.01ธีระพงศ์ นุมาศ(7)ลิขิต จันทมนี(7)  พขร.ทำ ข.169/170 ชค.ทำ ข.463
331701พนารักษ์ ใจกระจ่าง(6)ธนภัทร เพชรตีบ(6)  พขร.สำรอง 0.00-08.00 น. ชค.ทำ ข.456
341701 ณรงค์ อุไรกุล  ทำ ข.453/454
351702สุพัฒชัย นะติโยวิรุฬ ชูชนะ  พขร.ทำ ข.172 ชค ทำ ข.722
361949/950สมชาย พาเสโรสมศักดิ์ ผ่องสัยกิตติพงษ์ ผ่องใส(7) พขร.สป 16.00-24.00 น.
371172เสกสรร ศักดิ์เมือง(พ)อนัส สุวรรณโชติสุพัฒชัย นะติโย  
381171 สมเกียรติ หะหลีเสถียร สุวพลสมศักดิ์ สุขสุนทรลาป่วย
391พ.09ประวิทย์ วิเชียรบุตร(7)พัฒนา เพ็ชรงาม(7)  ทำ ข.45/4เปล่า
401ส.สายัน สุวรรณลักษณ์(6)   ทำ ข.455 ธำ.- หใ.
411ส.วิชาญ แซ่ตั้นกูรอสือดี ประกอบการคดี  พขร.ทำ ข.455 ธำ. - หใ. ชค ดท ข.447/คุม รจ
421ส.วิรัช แซ่ลิ่ม   สำรอง 08.00-16.00 น.
431สำรองอัมพร จันทร์สุขประเสริฐศักดิ์ รำเพย  พขร.ทำ ข.453 โล. - หใ. ชค ทำ ข.707/708
441ส.อุดม พรหมอินทร์   สป.08.00-16.00 น.
451สำรอง 8.00-16.00 น.ณฐชภณ รองราม   สำรอง 16.00-24.00 น.
461พ.08นูลมามาดคาน โอสถาน(7)สุรพงศ์ หลีเหร็ม(7)  พขร.ทำ ข.พ.เปล่า/46
47145/พ.เปล่าอำนาจ ลักษมีอาภากุล(6)สราวุธ ดำรงนุกูล(6)ประวิทย์ วิเชียรบุตร(7)พัฒนา เพ็ชรงาม(7)ทำ ข.451 หใ. - โล.ชค ทำ ข.456 หใ. - ธำ.
481455(1) - ธำ - หใ ธนเดช แก้วคงสุขวิชาญ แซ่ตั้นนิสันติ์ เสมอภพสำรอง 08.00-16.00 น.
491452(2) - หใ - ธำธีระ กาญจะนะบรรพต พาหุกูล   
501สำรอง 08.00-16.00 น.     
511เดินทาง ข.448 - โล - หใศุภชัย วงค์ธรรมอดิศร ศิริรัตน์ สิทธิชัย สุดแสงลร.06.00-14.00 น.
521447 สุรเชษฐ์ ย่อแสงวาณิชย์ ฤทธิ์สมัครวิริยะ ห้องแซงทำ ข.175
531พ.07วรรณะ จุติภาคโสธร(7)    สำรอง 08.00-16.00 น.
541781/782พัสกร ศรีษาพันธ์(6)ฮิมกัม ยูโซ๊ะ(6)  ชค.ทำ ข.448 โล.- หใ.
551คุม รจ./ด.176วิรุฬห์ สะแกคุ้มอำนาจ แก้วเที่ยง  พขร.ลาพักผ่อน
561ด.447/คุม รจ.อภินันท์ แฃ่ตั้งธนกฤต โกมุทชาติธนกฤต โกมุทชาติกูรอสือดี ประกอบการคดี 
571463(1) - พท - หใบรรยงค์ พงศ์ประยูร  ลิขิต จันทมนี(7) 
581464(2) - หใ - พทประเสริฐ แซ่ลิ่มสิทธิชัย สุดแสง ศักรินทร์ สถิรานนท์(6)ชค.ทำ ข.448 โล.- หใ.
591169/170อดิศักดิ์ อิสโมสันธาน สุขาเขินธีระพงศ์ นุมาศ(7)ปรัชญา สุขเกษม(7)พขร.สำรอง 16.00-24.00 น.ชค.ทำ ข.169
601พ.06ภาคภูมิ โยธาทิพย์(7)อุดมศักดิ์ ทองเอื้อ(7)  ชค.สำรอง 16.00-24.00 น.
611448แวดาโอะ เจะยอ(6)พิสิทธิ์ ขวัญดำ(6) ฮิมกัม ยูโซ๊ะ(6)ชค.ท ำ พเปล่า/46
621เดินทาง ข.451 ยุทธพร ไชยภูมิมุสตอฟา บือโต  
631455(2) - หใ - ยลสุพรรณ คงพิจิตรณชพรรณธร วุฒิตานนท์   
6411552/1551  สมนึก เพชรกาฬณดล วัฒนาจัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
ครรชิต รังศิลป์หยุดประเพณี
ธนเดช แก้วคงสุขสำรอง 08.00-16.00 น.
วรศักดิ์ หลวงพูลลาพักผ่อนประจำปี
ศิริธร เพ็งคล้ายช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.
สมเกียรติ หะหลีลาป่วย
สรวุฒิ พ่อทองคำ(6)ลร.14-22
อภิชาติ เพชรช่วยช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.
กฤษฎา บรรดาศักดิ์หยุดประจำสัปดาห์วันที่ 6
เกรียงศักดิ์ เพ็ชรงามเดินทาง
ธานี สวัสดิกุล(พ)ลาพักผ่อนประจำปี
ธีรศักดิ์ ม่าเหล็มจัดประกาศ 07.00-16.00 น.
ปิยะมิตร มณีโชติสับเปลี่ยน 16.00-24.00 น.
พรชัย คำศรีลร.14-22
ไพศาล ศิริไพศาลกุลลร.06-14
มาโนชญ์ ภักดีพินเดินทาง
ยูโสบ บินอีตำ(6)หยุดประจำสัปดาห์วันที่ 6
วรวิทย์ หลวงพูลเดินทาง
สมชาย พาเสโรสับเปลี่ยน 16.00-24.00 น.
สมมาตร์ เกษทองเดินทาง
สรายุธ คงพันเดินทาง
สว่าง สุวรรณมุณิเดินทาง
เสกสรร ศักดิ์เมือง(พ)ลาพักผ่อนประจำปี
อดิศร ศิริรัตน์ลร.06-14
อนุศักดิ์ โชติมูลเดินทาง
อภินันท์ แฃ่ตั้งลาป่วย
อาแว อาแดช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.