ประกาศประจำวันที่ 14/9/2560 0:00:00 เเขวง หาดใหญ่
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11463 (2) - หใ - โลสมนึก เพชรกาฬณดล วัฒนาอภัย คงทอง พขร.ทำ ข.447 หใ.- โล.
21พ.01นพบุญ กาญจนวงศ์(7)เรืองยศ บัวหลวง(7)  พขร.ทำ ข.7897/788
31701วาณิชย์ ฤทธิ์สมัคร(6)สมมาตร์ เกษทอง(6)  พขร.ทำ ข.448 /ชค.ทำ ข.452 โล.- หใ.
41701 อภิวัฒน์ ซิ้วเตี้ย   
51702ยูโสบ บินอีตำศักรินทร์ สถิรานนท์   
61949/950อำนวย อยู่เย็นสาโรจน์ รักจันทร์ อนุศักดิ์ โชติมูล 
71172สมยศ รักชูพรเทพ พันธนียะ  ชค.นพดล
81171พนาเวช จันทร์ทินสุรสิทธิ์ ช่วยมณี   
91พ.09มีบุญ รัตนชล(7)สืบศักดิ์ สระแพ(7)   
101ส. วิริยะ ห้องแซง(6)   
111ส.สิทธิพร รัตนพันธุ์ปราโมทย์ เปลี่ยนบำรุง  พขร.ทำ ข.45/พ.เปล่า / ชค.ทำ ข.453/454
121ส.ฉัตรชัย อรุณมิตรศุภวัจน์ วรรณกูล  พขร.ทำ ข.175
131สำรองสมนึก รณศิริฉัตรชนก นุมาศ  ชค.ดีเซลติดต่อ ข.463/พ.เปล่า หใ.-วม.- หใ.
141ส.ธานี สวัสดิกุลเกรียงศักดิ์ เพ็ชรงาม  พขร.ทำ ข.38 โล.- หใ./ ชค.ทำ ข.464 หใ.- พท.
151สำรอง 8.00-16.00 น. พิศาล สังคะหะ   
161พ.08ชัยวัฒน์ พัฒนมณี(7)วัชรา โอมประพันธ์(7)  ชค.ทำ ข.464 โล.- หใ.
17145/พ.เปล่า สุบิน คงพิจิตร(6)สิทธิพร รัตนพันธุ์  
181455(1) - ธำ - หใชยพล ยิ้มแก้วสุชาติ เหลือสม กฤษฎา บรรดาศักดิ์ 
191452(2) - หใ - ธำทวี แก้วอุทัยสรวุฒิ พ่อทองคำ สราวุธ ดำรงนุกูล 
201สำรอง 08.00-16.00 น.ธีระ เบ็ญโส๊ะธวัชชัย บุญวิสูตร   
211เดินทาง ข.448 - โล - หใสมบัติ แสงวิมลรุ่งเรืองสุรสิทธิ์ ภิญญาคง วิรุฬ ชูชนะ 
221447อภัย คงทองธรรมนูญ ส่งเกิดสมนึก เพชรกาฬ พขร.ทำ ข.463 หใ.- โล.
231พ.07อาทิตย์ มากมี(7)ไพพงษ์ ฤทัยธึรศานต์(7)  พขร.ทำ ข.947/948 / ชค.ทำ ข.707/708
241781/782 อรุณศักดิ์ หนูเมือง(6)   
251คุม รจ./ด.176กิตติพงษ์ ผ่องใสปรัชญา สุขเกษม   
261ด.447/คุม รจ. สุนันท์ พริกเสน   
271463(1) - พท - หใมุสตอฟา บือโตวรศักดิ์ หลวงพูลวิรุฬห์ สะแกคุ้มสุรเชษฐ์ ย่อแสง(6)พขร.ทำ ข.451 หใ.- โล./ ชค.ทำ ข.176
281464(2) - หใ - พทชัยพร เนินทองอภิชาติ เพชรช่วย เกรียงศักดิ์ เพ็ชรงาม 
291169/170เสถียร สุวพลสมศักดิ์ สุขสุนทรบรรยงค์ พงศ์ประยูร พขร.ทำ ข.452 โล.- หใ.
301พ.06รัชนิกร รอดผล(7)วรศักดิ์ กันสุววณ(7)  ชค.ทำ ข.767/46
311448 ยศศักดิ์ คิมหันต์(6)วาณิชย์ ฤทธิ์สมัคร(6)บรรพต พาหุกูลชค.ทำ ข.456 ยล.- หใ.
321เดินทาง ข.451ธีระพงศ์ นุมาศลิขิต จันทมนี   
331455(2) - หใ - ยลพนารักษ์ ใจกระจ่างธนภัทร เพชรตีบ   
341767/46 ณรงค์ อุไรกุลประเสริฐ แซ่ลิ่ม(7)วรศักดิ์ กันสุววณ(7) 
351176สุพัฒชัย นะติโยวิรุฬ ชูชนะ วรศักดิ์ หลวงพูล 
361175สมชาย พาเสโรสมศักดิ์ ผ่องสัยฉัตรชัย อรุณมิตร  
371พ.05เสกสรร ศักดิ์เมือง(7)อนัส สุวรรณโชติ(7)  พขร.ดีเซลติดต่อ 463/พ.เปล่า หใ.วม. หใ / ชค.ทำ ข.41/42
381707/708 สมเกียรติ หะหลี(6)ศุภชัย วงค์ธรรม(7)ไพพงษ์ ฤทัยธึรศานต์(7) 
391ส.ประวิทย์ วิเชียรบุตรพัฒนา เพ็ชรงาม  พขร.ทำ ข.169 ทส.- หใ.
401ส.สายัน สุวรรณลักษณ์อนุศักดิ์ โชติมูล  ชค.ทำ ข.949/950
411721วิชาญ แซ่ตั้นกูรอสือดี ประกอบการคดี   
421สำรองรอทำขบวน 721วิรัช แซ่ลิ่ม    
431722อัมพร จันทร์สุขประเสริฐศักดิ์ รำเพย   
441พ.04อุดม พรหมอินทร์(7)สว่าง สุวรรณมุณิ(7)   
451169ณฐชภณ รองราม(6)มาโนชญ์ ภักดีพิน(6)ประวิทย์ วิเชียรบุตร พขร.ทำ ข.778 หใ.- ทส.
461170นูลมามาดคาน โอสถานสุรพงศ์ หลีเหร็ม   
471ด.447 ทส. - หใ.อำนาจ ลักษมีอาภากุลสราวุธ ดำรงนุกูล  พขร.ทำ ข.37 หใ.- โล. / ชค.ทำ ข.452 หใ.- ธำ.
481782 ธนเดช แก้วคงสุขแวดาโอะ เจะยอ  
491452(1) - โล - หใธีระ กาญจะนะบรรพต พาหุกูลเสถียร สุวพลสมมาตร์ เกษทอง(6)ชค.ทำ ข.448 โล.- หใ.
501451(2) - หใ - โล สรายุธ คงพันมุสตอฟา บือโต  
511พ.03ศุภชัย วงค์ธรรม(7)อดิศร ศิริรัตน์(7)  พขร.ทำ ข.707/708
521456(1) - ยล - หใ สุรเชษฐ์ ย่อแสง(6) ยศศักดิ์ คิมหันต์(6)พขร.นายวิสงค์
531453/454วรรณะ จุติภาคโสธร  ปราโมทย์ เปลี่ยนบำรุง 
541เดินทาง ข.447 หใ - ยลพัสกร ศรีษาพันธ์ฮิมกัม ยูโซ๊ะ   
551787/788วิรุฬห์ สะแกคุ้มอำนาจ แก้วเที่ยงนพบุญ กาญจนวงศ์(7)  
56138อภินันท์ แฃ่ตั้งธนกฤต โกมุทชาติธานี สวัสดิกุล  
57137บรรยงค์ พงศ์ประยูรวรวิทย์ หลวงพูลอำนาจ ลักษมีอาภากุล พขร.ทำ ข.169/170
581พ.02ประเสริฐ แซ่ลิ่ม(7)สิทธิชัย สุดแสง(7)  พขร.ทำ ข.767/46
591451(1) - ธำ - หใอดิศักดิ์ อิสโม(6)สันธาน สุขาเขิน(6)   
601456(2) - หใ - ธำภาคภูมิ โยธาทิพย์อุดมศักดิ์ ทองเอื้อ   
611947/948แวดาโอะ เจะยอพิสิทธิ์ ขวัญดำอาทิตย์ มากมี(7)  
62141/42 ยุทธพร ไชยภูมิรัชพล วีระชาญชัยอนัส สุวรรณโชติ(7) 
631464(1) - โล - หใสุพรรณ คงพิจิตรณชพรรณธร วุฒิตานนท์ วัชรา โอมประพันธ์(7) 
641778  ณฐชภณ รองราม(6)ณชพรรณธร วุฒิตานนท์จัดขบวนพิเศษ
651ข.777  ธีระ เบ็ญโส๊ะนิสันติ์ เสมอภพจัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
ครรชิต รังศิลป์ 
ณรงค์ อุไรกุลลาพักผ่อนประจำปี
ยุทธพร ไชยภูมิอบรม,ประชุม,สัมมนา
ศิริธร เพ็งคล้ายช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.
สมเกียรติ หะหลี(6)ลาป่วย
สรวุฒิ พ่อทองคำดำเนิเงานสหภาพ
สาโรจน์ รักจันทร์ดำเนิเงานสหภาพ
สุชาติ เหลือสมลร.14-22
สุรสิทธิ์ ภิญญาคงอบรม,ประชุม,สัมมนา
อภิชาติ เพชรช่วยช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.
ธีรศักดิ์ ม่าเหล็มช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.
ธีระ กาญจะนะอบรม,ประชุม,สัมมนา
ปิยะมิตร มณีโชติจัดประกาศ 07.00-16.00 น.
พรชัย คำศรีลร.14-22
ไพศาล ศิริไพศาลกุลลร.06-14
สมชาย พาเสโรอบรม,ประชุม,สัมมนา
อภินันท์ แฃ่ตั้งลาป่วย
อาแว อาแดช่วยงานที่ทำการ 07.00-16.00 น.