ประกาศประจำวันที่ 8/4/2559 0:00:00 เเขวง อุตรดิตถ์
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11ข. 112 ดช. อด. ธนู เย็นจิต(6)สิงห์ชัย จีนย้าย  
21ข. 111 อด. ดช.โกมิน เจริญเผ่าอำพล หมั่นปรุ ไพฑูรย์ ปฏิสนธิ(6) 
31ข. 643 พล. ศล. อด.ธงชัย ศิริธนะวรวิทย์ อินทสิทธิ์  งด
41ข. 643 ปพ. พล.สีไพล ฟักเจริญประจวบ หมื่นอาษา  งด
51ข. 644 พล. ปพ.พจน์ประพันธ์ บุญประเสริฐนพดล มั่นเจ็ก   
61ข. 410 อด. ศล. พล.สุธี ลิ้มคุณากูลศรีปาน เพ็งถา มงคล พูลถาวร 
71พ. 01วีรศักดิ์ ศรีจันทร์มาก(7)สุภชัย อนันตบุญ(7)  งด
81ข. 3 พล. สว. อด.อำนาจ ไชยมงคล(6)ประครอง แผลงฤทธิ์(6)ตติยสิงห์ แสงทอง  
91ข. 3 นว. พล.สมศักดิ์ พลิกศรี  กฤษดา เนตรจันทร์ 
101ข. 4 พล. นว.กัมปนาท สมวานิชอำนาจ อนุรักษ์   
111ข. 3/4 อด. ศล. พล. ณัฐพร คงทองบุญเชิด อาจบัวนพดล บัวสุก 
121ข. 111 นว. อด.ยอดสน เพียสำบ้อบรรพต กัมพลพันธ์ สิทธิศักดิ์ คำเฉย 
131ข. 112 อด. นว.อดิศักดิ์ มาสมานพีระศักดิ์ ถึปรี   
141พ. 10วินัย วิจิตรกูล(7)ประสิทธิ์ แฉล้มประเสริฐ(7)  งด
151ส. 06ประทีป อิ่มเอิบ(6)ปฐมพงษ์ อินทรปฐม(6)  งด
161ส. 05จักรพันธ์ ควรสมานเสรี บุญสุข  งด
171ส. 04ตติยสิงห์ แสงทองปราโมทย์ อรรถาชิต  งด
181ส. 03ชาคริต คุ้มไฟเทวินษา ฝังใจ  งด
191ส. 02 สมหมาย จันทร์ทอง  งด
201ส. 01แดน ยศอินทร์เฉลิม อินนวน  งด
211พ. 09ทินกร ทิจันทร์(7)   งด
221ข. 403 พล. ศล. อด.นิเวศน์ โนจักร(6)วิสุทธิ์ จันทร์พุ่ม(6)   
231ข. 644 อด. ศล. พล.ยรรยง โกธรรมสามารถ โคตรนาถ   
241ข. 641 พล. ศล. อด.พงษ์ชัย ไชยมงคลนเรศ เพ็ชรภู่  งด
251ข. 641 ปพ. พล.สุพจน์ โชคลาภ   งด
261ข. 642 พล. ปพ.ทรงยศ ทองหยดภูวไนย เรือนก้อน  งด
271รับ106/ด.102 อด. ศล. อด. พล.อำนวย มีพันธ์บุญชัย ธิติวิมลสกล มนต์สวรรค์ การะพิมพ์ 
281พ. 08 วัชระ บุญแดง(7)  งด
291ข. 52 ลป. อด.มนต์ชัย ยิ้มแย้ม(6)สุพจน์ สังข์งิ้ว(6)   
301ข. 51 อด. ลป.ไพรสาร พิมพิเศษเศรษฐผล เฉยไว   
311ดีเซลเปล่า สุริยัน ศรีสุวรรณ  งด
321พหุข.673 ศล. ลป. ชวลิต นาคสนอง  งด
331ข. 603 /ดีเซลเปล่าไพทูรย์ ทองดีสุชาติ เรืองฤทธิ์  งด
341ข. 604 อด. ศล. ตห. ประพาส ฟักสีม่วง  งด
351พ. 07กรกช สุขะ(7)ประภากร เอี่ยมอาลัย(7)  งด
361ดีเซลเปล่า ลป. ศล. อด.สมหมาย ใจสมติ๊บ(6)สมมาตร พันถา(6)  งด
371พหุข. 641 อด. ศล. ลป.ถวัลย์ นาคสนองเรืองเดช ติ๊บใจ  งด
381ข. 673 พล. ศล. อด.อดิศร แสนบุ่งค้อ   งด
391ข. 642 อด. ศล. พล.สิทธิศักดิ์ ข้ามสาม ชาคริต คุ้มไฟสมหมาย จันทร์ทอง 
401พหุข. 52 ลป. อด.วชิระ เชื้อน่วมนพดล บัวสุก  งด
411พหุข. 51 อด. ลป. พงษ์ศักดิ์ สร้อยเพชร  งด
421พ. 06สิทธิเดช อินแตง(7)   งด
431ข. 105 พล. ศล. อด.วีระ เมฆทับ(6)  บรรพต กัมพลพันธ์ 
441ข. 105 นว. พล.คนึง เทียนหอม  ชวลิต นาคสนอง 
451ข. 106 อด. นว.  ไพทูรย์ ทองดีวุฒิพงษ์ นพปฏล 
461ข. 102 ลป. อด.อำนาจ ทองนวม อำนาจ ไชยมงคล(6)วรวิทย์ อินทสิทธิ์ 
471ข. 109 บป. ลป.บุญสืบ สรงทานสมชาย วงศ์ทองดี   
481ข. 109 อด. บป. สุรพล ดิดขำสุชาติ เหมือนประสาท  
491พ. 05สมคิด อาลัยสุข(7)   งด
501ข. 107/108 อด. ดช. อด.อภิเดช ด้วงโต๊ด(6)กิจจา แย้มอ้นสุข(6)   
511ข. 601 พล. ศล. อด.สิงห์ชัย จีนย้ายสิริศักดิ์ หม่นมั่น  งด
521ข. 601 ปพ. พล. วัชระ เชื้อโนนแดง  งด
531ข. 602 พล. ปพ. สิทธิศักดิ์ คำเฉย  งด
541สำรองที่ พล.สุชาติ เหมือนประสาท   งด
551ข. 602 อด. ศล. พล. ประสงค์ อ่องอ้น  งด
561พ. 04รุ่ง จุ้ยฤทธิ์(7)   งด
571ข. 674 ลป. ศล. อด.ปิ่น เส็งเมือง(6)บันจบ กาวิละพันธ์(6)  งด
581ข. 673 ศล. ลป.เสนห์ มีเปิ้นจรินทร์ สมสุด  งด
591เดินทางข. 407 /ดีเซลเปล่า พล. อด. ศล. กฤษดา เนตรจันทร์  งด
601ข. 673 ปพ. พล.บุญเชิด อาจบัวศิริภาณุ หวังใจสุข  งด
611ข. 674 พล. ปพ.วิทยา โพธิ์มณีสุวัชร์ชัย พัสดร  งด
621ข. 674 อด. ศล. พล.ธรรมนูญ มณีนิลขวัญชัย บุญจวง  งด
631พ. 03เมธี รงค์ทอง(7)อดิศักดิ์ ซุ่ยทรัพย์(7)  งด
641สำรองดูประกาศอธิคม ถิ่นทิพย์(6)ไพฑูรย์ ปฏิสนธิ(6)  งด
651สำรองดูประกาศนพพร พันธ์แตงไทยมนต์สวรรค์ การะพิมพ์  งด
661สำรองดูประกาศ วุฒิพงษ์ นพปฏล  งด
671 ปิ่น นาคเหล็กมงคล พูลถาวร  งด
681ข. 8 ลป. อด.ปกรณ์ เหมือนเพ็ชรโสภณ เพิ่มพลสมหมาย ใจสมติ๊บ(6)บันจบ กาวิละพันธ์(6) 
691ข. 7 อด. ลป.ชลทิศ เนตรจันทร์ขวัญชัย ม่วงรักทรงยศ ทองหยด  
701พ. 02ประโยชน์ คงกะศรี(7)สมศักดิ์ เมฆทัพ(7)  งด
711เดินทางข. 401 ปพ. พล. /ทำข. 643 รุ่งขึ้น  สีไพล ฟักเจริญประจวบ หมื่นอาษาจัดขบวนพิเศษ
721เดินทางข. 407 พล. อด.  ธงชัย ศิริธนะประสงค์ อ่องอ้นจัดขบวนพิเศษ
731ข.1305 / ข.1306 อด. ศล. กล. ศล. อด.  ถวัลย์ นาคสนองเรืองเดช ติ๊บใจจัดขบวนพิเศษ
741ข. 1306 / 1305 อด. สว. อด.  ประทีป อิ่มเอิบ(6)ปฐมพงษ์ อินทรปฐม(6)จัดขบวนพิเศษ
751เดินทางข. 408 อด. - พล.  เสนห์ มีเปิ้นจรินทร์ สมสุดจัดขบวนพิเศษ
761เดินทาง ข.102 ลป. อด.  วิทยา โพธิ์มณีสุวัชร์ชัย พัสดรจัดขบวนพิเศษ
771เดินทางข. 407 พล. อด.  อำนาจ ทองนวมขวัญชัย บุญจวงจัดขบวนพิเศษ
781เดินทางข. 111 ปพ. อด.  อดิศร แสนบุ่งค้อศิริภาณุ หวังใจสุขจัดขบวนพิเศษ
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
กรวิชญ์ นุ่มน้อยช่วยงานที่ทำการ วกข.อด.07.00น.-16.00น.
คงเดช พุ่มชาวสวนหยุดชดเชย
จามร พันธุ์วงศาช่วยงาน ช.สรจ.7 แต่ 16.00น.-24.00น.
เฉลิม อินนวนสำรองที่ทำการ 00.00น.-08.00น.
เชาว์ หอมสุ่มหยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
ณัฐพร คงทองลากิจ
เทวินษา ฝังใจสำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
นเรศ เพ็ชรภู่ลาพักผ่อนประจำปี
บุญชัย ธิติวิมลสกลลากิจ
ประพาส ฟักสีม่วงสำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
ประภากร เอี่ยมอาลัย(7)ดำเนินกิจการสหภาพฯ
ประสิทธิ์ แฉล้มประเสริฐ(7)สัมมนา การจัดทำยุทธศาตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ
ปราโมทย์ อรรถาชิตสำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
พงษ์ศักดิ์ สร้อยเพชรสำรองที่ทำการ 16.00น.-24.00น.
พรชัย ภารังกูลสับเปลี่ยนที่ พล.0.00น.-08.00น.
ภาคภูมิ ศรีสะอาดสับเปลี่ยนที่ พล.16.00น.-24.00น.
ภูวไนย เรือนก้อนสับเปลี่ยนที่ศล. 16.00น.-24.00น.
วัชระ เชื้อโนนแดงสับเปลี่ยนที่ พล.08.00น.-16.00น.
วัชระ บุญแดง(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
วินัย รอดมณีเลื่อนรถที่ สรจ.อด.07.00-11.00/12.00น.-16.00น.
วีระ ฤทธิ์มั่นช่วยงานที่หน่วย 10 พล.07.00น.-16.00น.
ศรีปาน เพ็งถาหยุดชดเชย
สมมาตร พันถา(6)หยุดพักผ่อนวันที่ 6 ของสัปดาห์
สมศักดิ์ เมฆทัพ(7)ดำเนินกิจการสหภาพฯ
สราวุธ น้อยศิริเลื่อนรถย่าน สรง.อด.07.00น.-11.00น./12.00น.-16.00น
สันติ เชื้อชุ่มสับเปลี่ยนที่ ศล.08.00น.-16.00น.
สิริศักดิ์ หม่นมั่นสับเปลี่ยนที่ ศล.00.00น.-08.00น.
สุชาติ เรืองฤทธิ์สำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
สุภชัย อนันตบุญ(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
สุริยัน ศรีสุวรรณสำรองที่ทำการ 00.00น.-08.00น.
เสรี บุญสุขสำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
โสภณ เพิ่มพลสัมมนา การจัดทำยุทธศาตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ
อดิศักดิ์ ซุ่ยทรัพย์(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
อำพล หมั่นปรุลาป่วย
เอกชัย แหยมยินดีหยุดพักผ่อนวันที่ 6 ของสัปดาห์
กรกช สุขะ(7)สำรองที่ทำการ 00.00น.-08.00น.
จักรพันธ์ ควรสมานสำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
ชลทิศ เนตรจันทร์สัมมนา การจัดทำยุทธศาตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ
ชูชาติ พระเทพสับเปลี่ยนที่ พล.0.00น.-08.00น.
แดน ยศอินทร์สัมมนา การจัดทำยุทธศาตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ
ทินกร ทิจันทร์(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
ธนู ชมภูหยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
ธรรมนูญ มณีนิลสำรองที่ทำการ 16.00น.-24.00น.
ธานินทร์ กล้าสาริกิจช่วยงานที่หน่วย 10 พล.07.00น.-16.00น.
นพพร พันธ์แตงไทยเลื่อนรถที่ สรจ.อด.07.00-11.00/12.00น.-16.00น.
ปกรณ์ เหมือนเพ็ชรลาพักผ่อนประจำปี
ประโยชน์ คงกะศรี(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
ปิ่น นาคเหล็กสัมมนา การจัดทำยุทธศาตร์การขับเคลื่อนขบวนรถ
ปิ่น เส็งเมือง(6)สำรองที่ทำการ 16.00น.-24.00น.
พงษ์ชัย ไชยมงคลสำรองที่ทำการ 00.00น.-08.00น.
พินิจ แจ้งเปี่ยมเลื่อนรถย่าน สรง.อด.07.00น.-11.00น./12.00น.-16.00น
พิษณุ อิ่มเอิบช่วยงานที่ทำการ สรจ.อด.07.00น.-16.00น.
พีรเดช โกวิทยานนท์หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
เมธี รงค์ทอง(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
รุ่ง จุ้ยฤทธิ์(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
วชิระ เชื้อน่วมสับเปลี่ยนที่ ศล.00.00น.-08.00น.
วิชาญ ภาควิชัยช่วยงานที่ทำการ สรจ.อด.07.00น.-16.00น.
วินัย วิจิตรกูล(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
วีรศักดิ์ ศรีจันทร์มาก(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
ศราวุธ พันธ์แตงไทยหยุดชดเชย
สมคิด อาลัยสุข(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
สิทธิเดช อินแตง(7)หยุดพักผ่อนวันที่ 7ประจำสัปดาห์
สิทธิศักดิ์ ข้ามสามสับเปลี่ยนที่ ศล.08.00น.-16.00น.
สุพจน์ โชคลาภสับเปลี่ยนที่ พล.16.00น.-24.00น.
สุรศักดิ์ อุดมสรรพเจริญพ. 10
สุรัตน์ บุญคงสับเปลี่ยนที่ศล. 16.00น.-24.00น.
อธิคม ถิ่นทิพย์(6)สำรองที่ทำการ 08.00น.-16.00น.
อำนวย อุ่นตาลทำหน้าที่ ช.สรจ.7 แต่เวลา 16.00น.-24.00น.
อิศเรศ อิศรางกูร ณ อยุธยาสับเปลี่ยนที่ พล.08.00น.-16.00น.