ประกาศประจำวันที่ 4/2/2559 0:00:00 เเขวง แก่งคอย
 
ชุดที่เวรงานพขร.ชค.พขร.(เเทน)ชค.(เเทน)หมายเหตู
11พ.09สัจจา แย้มดี    
21146 รส.-กค.สัมฤทธิ์ อ่อนหมื่นไวยไกรมาศ บุญเมือง   
31145 กค.-รส.กิตติพงศ์ วงษ์วิเศษวิชาญ พงษ์สุภาพ   
41ดท.440/532 จต.-ลา.-กค.สมชาย ศักดิ์ดีอนุชา ธรรมเจริญ   
51ข.531 กค.-จตสุภาชัย ดอกตะเคียนคำฝน แร่นาค   
61633 ฉบ.-กค.สาคร พรมกัน(7)วรพันธ์ เจนแพทย์(7)   
71636 กค.-ฉบ.อดูล ดีลาภเจริญ(6)สาโรจน์ ต่อน้อง(6)   
81พ.08สุรินทร์ คำนำ    
91432 รส.-กค.สมพงษ์ หลักแก้วอนุสรณ์ มะโนสม   
101431 กค.-รส.สุดใจ ถาวรลุน    
111ตกค้าง ปช 8.00-16.00สมเจต แก้วศรีปราชญ์สุรศักดิ์ พัดใหม่   
121ดท.78/ข.534/ข.533เกษม จุลเกตุชนะพล เทียมทะนง   
131ข.535/ดท.78สนั่น ผาสอน(7)ฉัตรชัย ปลัดขวา(7)   
141ดท.433/535โกศล ศรีดา(6)ธนะรัชต์ ไชยนุรักษ์(6)   
151พ.07สุรศักดิ์ บุตรนามรักษ์มนตรี ศรีโยง   
161ตกค้าง 16.00-24.00ศักดา ฆ้องผักแว่นฉัตรชัย วงษ์สงวนสอดศรี   
171D/531 ศช.-มุ.-กค.ถนอม อุดมวงษ์วิเชียร ครพิทักษ์   
181532/D กค.-มุ.-ศช.ฉัตรชัย ดอกไม้วิเทศ กลิ่นคล้ายกัน   
191596 รส.-กค. วุฒิพงษ์ สุวรรณประภักดิ์   
201595 ปช.-รส.ณัฐวุฒิ มหาชน(7)    
211ด.233/595 กค.-หล.-ปช.สัญชัย สุวรรณฉิม(6)สัญชัย สีเบ้า(6)   
221พ.06สมภพ เอี่ยมสนธิธนิต มาสีดา   
231438 ลา.-กค.ยุทธนา เชื้อสีดาประภาพันธ์ ฝาดสูงเนิน   
241437 กค.-ลา.พิศิษฐ์ พิเนตรโชติวสันต์ พลฤทธิ์   
251ดีเปล่า/651 ศช.-มุ.-กค.อดิศักดิ์ แสนสว่างเสถียร คลังเมือง   
261652/ดีเปล่า กค.-มุ.-ศช.ปิยะพงศ์ เพ็ชรรัตน์มังกร กาเมือง   
271565/พ.เปล่า ฉท.-กค.-หล.-กค.ยาซีน การีซอ(7)ภูวนัย น่วมทอง(7)   
281564/565 กค.-ฉท.-คป.-ฉท.อดิศักดิ์ ท้าวศรีสกุล(6)ไพฑูรย์ เชียงนอก(6)   
291พ.05สงวน อินทนัยชาญชัย เปรมกิจ   
301สป.16.00-24.00สมยงค์ ชลชาญ    
311ดท.440 ลา.-กค./สำรอง16.00-24.00 น.ถาวร จันทร์มาปัญญา คำภา   
321ดท.433/536 กค.-วญ.-ลา.ทิพย์ แก้วจวงสุริยัน จิตอารีย์   
331สำรอง 08.00-16.00น.สรายุช ดัชชานนท์ทศพล ประทีปโชติรัตน์   
341ข.569/พ.เปล่านเรษ สอดส่องกฤษ(7)    
351ข.570/569 กค.-คป.-ฉท.สนธยา ศรีนคร(6)    
361พ.04อนนท์ แรกขึ้นสำราญ ใจวัน   
371440 วญ.-กค.สามารถ แม้นมินทร์จักรกริช วงษ์คำหาร   
381433 กค.-วญ.เฉลิมชัย ด่านพรประเสริฐนริศ พรหมประดู่   
391ดท.234ณัฐพล สิบรัมย์พัฒนพงษ์ เกตุใหม่   
401ข.595/พ.เปล่าภานพ ลาดซ้ายพิชิต บุญแดง   
411ข.539/540 ฉม.-วญ.-ลา.ชาญ สังวาลย์(7)คุณากร กุญชู(7)   
421ดท.433/ข.539 กค.-จต.-ฉม.อมร แพรัศมี(6)อภิสิทธิ์ สุวัฒนวนิช(6)   
431พ.03ชัยวัฒน์ ญาติวงษ์    
441ดท.77/ข.76/ดท.70วิวัฒน์ สุระมานนท์ทรงศักดิ์ วรรณมูล   
45175 วญ.-รด.ไชยพร พิมพ์ศรีสหรัฐ พรหมดีสาร   
461ดท. 439 กค. - วญ.ศราวุธ อุ่นสุขวัยวุธ แสนสุข   
471ข.536/พ.เปล่า ชต.-ปป.-กค.ธนู นาคเถื่อนภาสุ โกฏโท้   
481ข.536 ลา.-ชต.เดช มูลสาร(7)ธวัชชัย ด้วงแดงโชติ(7)   
491พ.เปล่า/535 กค.-ปป.-ลา.วัฒนา บางสูงเนิน(6)ณรงค์ฤทธิ์ ศรีหมื่นไวย(6)   
501พ.02บุญชัย แพอุดมสมบูรณ์ชัยวัฒน์ ยิ้มเพ็ชร   
511ข.234 รส. - กค.มานพ สิริชุมแสงอภิชาติ รุ่งเรือง   
521ข.233 กค. - รส.สมโภชน์ ตุ่นแก้วถวิล ชัยนิตย์   
531644 ลบ.-กค.นิรัญ คัมภิรานนท์ชาญ คตสุข   
541พ.เปล่า/ข.643 กค.-ปป.-ลบ.อารมณ์ ก่ายโนนสูง    
551พ.เปล่า/539 ศช.-มุ.-ฉท.-กค.ธนสาร แน่พิมาย(7)    
561ข.540 / พ.เปล่าเชิด พึ่งภิญโญ(6)คำหมื่น การินทร์(6)   
571พ.01เจนจัด กุลสิงห์ชูวงษ์ มานะหาญ   
581ข.78/ดท.145 กค. - กท. - กค.ถวัลย์ ชินลาภา    
591ข.534/ดท.434ปราโมทย สุขคดีจารึก ภู่มา   
601ข.533 จต.-วญ.กฤตศักย์ ด้วงทองทนงศักดิ์ กระแจะเจิม   
611ดท. 439 กค. - จต.ณัฐฑวุฒิ จำปาทองศิริชัย บุญญฤทธิ์   
621635 ฉบ.-กค.สายเพ็ชร ปัดไธสง(7)    
631638 กค.-ฉบ.เกรียงศักดิ์ ตุ้มวารีย์(6)สัมพันธ์ พันธนาม(6)   
641พ.14บดินทร์ วิชิตรทวีชัย เพ็งแจ้ง   
651ส.06 ( สำรอง 08.00 - 16.00 น.) สุระชัย ประสมศรี   
661ส.05 ( สำรอง 08.00 - 16.00 น.)สุธีพัทธ์ ชนาทิตศิรินันท์    
671ส.04 ( สำรอง 08.00 - 16.00 น.)พงษ์ศักดิ์ ทุริยานนท์จันทร์เทพ นาห้วยทอง   
681ส.03 ( สำรอง 16.00 - 24.00 น.)วิทษณุ เริงสนามวิสันต์ สายสกุล   
691ส.02 ( สำรอง 08.00 - 16.00 น.)เกษม พงษ์สุภาพ(7)บุญโฮม เจ็กรัก(7)   
701ส.01 (สำรอง 00.00 - 08.00 น.)สมชาย กุลมณี(6)ภาราดร บัวเผื่อน(6)   
711พ.13ฉัตรชัย ประภาวงศ์กรุณา สายสอาด   
721ตกค้าง ปช 8.00-16.00มานิต มั่นสลุงทวีศักดิ์ มูลจันทร์   
731ดท.440 ลา. - กค.พงศกร ฐานวิสัยสุพราช อาภาขจร   
741ดท.433/538วันชัย จิตต์รักษาวุฒิชัย คำผง   
751ข.534 ลา.-กค.อภิสิทธิ์ สุขสำราญสุรชัย แจ้งจิตต์   
761ข.533/ดท.434 กค.- จต.-ลา.ศุภร พื้นผา(7)บัณฑิต งามโพธิ์(7)   
771591/D/ด.146 กค.-หล.-ปช.-กค.สันติ สาระชาติ(6)นรธิป คิมอยู่(6)   
781พ.12เอกพล ตลอดพงษ์    
791ข.76 วญ.-กค.นรินทร์ รักด่านกลาง    
801439 กค.-วญ.อาคม อ้วนโพธิ์กลางบรรเจิด โมรา   
811ตกค้าง ปช 00.00-08.00ธวัชชัย ไทยภักดีวิทูร จิตติละอองวงศ์   
821ข.540 ลา. - กค.สุทัย ภักดีล้นมานพ เรือนใหม่   
831ดท.440 จต.-ลา.โกศล ประวัติ(7)บัญชา คงสมทอง(7)   
841ข.539 กค.-จต.วิรัตน์ กุลวัฒนศักดิ์(6)กิตติพงศ์ ศิริมัณทนวงศ์(6)   
851พ.11 ชัยภูมิ ตั้งธิกุล   
861434 วญ-กคธีรพร ทองอุไรสุระสิทธื์ มะสิโกวา   
871ข.75 กค.-วญ.ปรีชา ภู่บุบผาปฏิยุทธ์ เขาทอง   
8812243/502 กค.-ปช.-กค.เกษม สวัสดีศรัณยพงศ์ พุกพอกสิน   
891ดท. 438 ลา. - กค.สมบัติ พันธุราษฏร์สยาม บุญศิริกาญจน์   
901ข.532 วญ.-ลา.อาคม วรรณรักษ์(7)สมเกียรติ ก้านบัว(7)   
911ดท.433/531 กค.-จต.-วญ.สมหวัง คำผง(6)พรชัย แซ่ตัน(6)   
921พ.10ไชยยา ปทุมมานนท์ประจบ ตันสันเทียะ   
931สป. 00.00-08.00อรุณ นิยพัฒน์เกษม อินสุวรรณ   
941542 รส.-กค.วิทยา สว่างชื่นสุพัฒน์ กระแจะเจิม   
951541 กค.-รส.มนตรี คำมีไพริน ทิยาว   
961646 ภช.-กค.วิสงค์ อังคุระษีศตวรรษ สนโท   
971646 ลบ.-ภช.คำรณ ไพรพฤกษ์(7)สุรพัฒน์ บุญช่วย(7)   
981645 กค.-ลบ.โชตินัย ปกป้อง(6)ปรีชาลักษณ์ โมรีรัตน์(6)   
 
 
พนักงานรอจัดทำการ
 
ชื่อสถานะ/งาน
ประเมศฐ์ อินพานิชชยุตม์ 
วีระชัย กุกสันเทียะ 
สายัณห์ แกล้วกล้า 
ครองชัย เตโช 
นิศิษฐ์ เข็มศิริ 
ปรีชา คชมะเริง 
มงคล เสนานนท์ 
วระชัย โนนม่วง 
ศักดิ์ชัย ศรีสรวล 
สำราญ มารมย์ 
สุคนธ์ คุ้มสุพรรณ 
สุดมานะ มุขเข็ม 
สุนทรี จุพิมาย 
อาทร ลายเมฆ