หมายเลขเลขที่ กรฟ8ลงวันที่สถานะหมายเลขรถความชำรุดรายการซ่อมโรงซ่อมผลงานประจำเดือนผู้ทำรายการเวลา
บพห051007 บซจ/041/12/608/12/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบพห051007วาระวาระบซจ12/2017tosapol12/12/2560 15:15:07
บตญ025152 บซจ/120/12/6020/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบตญ025152วาระวาระบซจ11/2017tosapol21/12/2560 8:59:24
บทต062220 ฉบ/39/11/6017/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062220วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:25:20
บทค446012 ฉบ/032/11/6017/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค446012บังใบล้อ 3 ซ้ายบาง ฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:54:31
บทต062189 ฉบ/32/11/6016/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062189วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:53:08
บทต050208 ฉบ/30/11/6016/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050208วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:51:21
บทต062160 ฉบ/29/11/6016/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062160วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:49:46
บทค442104 ฉบ/16/11/6015/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442104วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:39:17
บทค442070 ฉบ/15/11/6015/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442070วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:37:56
บทค442125 ฉบ/14/11/6015/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442125วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:36:56
บทค442123 ฉบ/13/11/6013/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442123บังใบล้อ 3 ซ้ายบาง ฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:34:34
บทต046121 ฉบ/10/11/6013/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046121KE ไม่ทำการ ฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:28:24
บทต050236 ฉบ/8/11/6011/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050236วาระวาระฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:15:04
บทก247008 ศช/32/11/608/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247008วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 9:13:13
บทต048059 ฉบ/7/11/608/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048059เบรคชูล้อ 1 ซ้าย,ขวาสึก แท่งสูญหาย ฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:18:19
บทต062215 ศช/19/11/607/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062215วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 9:09:20
บทต062176 ศช/18/11/607/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062176วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 9:08:20
บทค433047 ศช/17/11/607/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433047วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 9:05:20
บทค442053 ศช/14/11/607/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442053วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 9:03:28
บทต045008 ฉบ/5/11/606/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต045008สำนักรับระยางห้ามล้อขาดรอบเชื่อม ฉบ11/2017tosapol24/11/2560 9:21:24
บทค442132 ศช/10/11/604/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442132วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 8:50:49
บทค442116 ศช/9/11/603/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442116วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 8:49:33
บทค433117 ศช/3/11/603/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433117วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 8:46:46
บทค442127 ศช/6/11/602/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442127วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 8:47:52
บทก250050 ศช/4/11/602/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250050วาระปานกลาง วาระปานกลาง ศช11/2017tosapol24/11/2560 9:23:14
บทค446006 ศช/1/11/601/11/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค446006วาระวาระศช11/2017tosapol24/11/2560 8:42:20
บทค449084 พล./01/1/604/10/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449084ปลอกล้อ 3 ซ้าย หลวม พล10/2017PIS4/10/2560 13:25:00
บทต050255 ฉบ/4/8/6014/9/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050255วาระวาระฉบ9/2017tosapol14/9/2560 9:41:39
บทค342113 ลป./049/9/6013/9/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342113 บังใบล้อ2 R, 4 L เริ่มเข้าพิกัดลป9/2017somsak.s6/10/2560 13:51:24
บทค333043 ลป./031/9/6013/9/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333043 บังใบล้อ3 R, 4 L เริ่มเข้าพิกัดลป9/2017somsak.s6/10/2560 10:53:26
บทค442146 ศช/25/9/609/9/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442146วาระวาระศช9/2017tosapol24/11/2560 8:55:37
บทต050115 ฉบ/9/9/608/9/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050115วาระวาระฉบ9/2017tosapol24/11/2560 9:02:29
บทต048060 าพ/9/8/6020/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048060วาระวาระสรค8/2017tosapol14/9/2560 9:31:15
บทต048046 าพ/8/8/6020/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048046วาระวาระสรค8/2017tosapol14/9/2560 9:25:46
บทต048024 าพ/12/8/6020/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048024วาระวาระสรค8/2017tosapol14/9/2560 9:34:04
บทต048093 าพ/10/8/6020/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048093วาระวาระสรค8/2017tosapol14/9/2560 9:32:42
บทต048038 าพ/07/8/6020/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต048038วาระวาระสรค8/2017tosapol14/9/2560 9:14:29
บทต050082 ฉบ/9/8/6019/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050082ปลอกล้อ 1 ขวาหลวม สรค8/2017tosapol14/9/2560 9:45:36
บทต050085 ฉบ/8/8/6019/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050085วาระ ปลอกล้อ 3 ขวาหลวม สรค8/2017tosapol14/9/2560 9:44:31
บทค433068 ศช/15/8/6015/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433068วาระ ปากขอพ่วงหลังบาง,แผ่นรองคอหน้าไม่มี ศช8/2017tosapol14/9/2560 9:52:31
บทค333007 ลป./004/7/601/8/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333007 ล้อ1-4 เริ่มเข้าพิกัดส่งสรพ.ปพ.ลป8/2017somsak.s6/10/2560 10:49:57
บทค442069 ศช/51/7/6029/7/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442069วาระวาระศช7/2017tosapol14/9/2560 10:02:55
บทค446008 ศช/29/7/6029/7/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค446008วาระวาระศช7/2017tosapol14/9/2560 10:04:12
บทต039182 บซจ/206/7/6026/7/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต039182วาระหนัก วาระหนัก บซจ7/2017tosapol1/8/2560 10:06:34
บทต039186 บซจ/205/7/6026/7/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต039186วาระหนัก วาระหนัก บซจ7/2017tosapol1/8/2560 10:02:12
บทต039232 บซจ/204/7/6026/7/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต039232วาระหนัก วาระหนัก บซจ7/2017tosapol1/8/2560 9:51:39
บทต062250 ฉบ/11/6/6018/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต062250ก้านระยะ A ขาด ฉบ6/2017tosapol26/6/2560 8:23:34
บทต050061 ฉบ/9/6/6016/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050061วาระวาระฉบ6/2017tosapol26/6/2560 8:20:08
บทค446007 ศช/29/6/6015/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค446007สำนักยึดฉากรับคานดึงและดันระยางห้ามล้อขาด ศช6/2017tosapol26/6/2560 8:45:27
บทต045019 บซจ/104/6/6015/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต045019วาระวาระบซจ6/2017tosapol16/6/2560 13:47:29
บทต050228 ฉบ/8/6/6015/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050228วาระวาระฉบ6/2017tosapol26/6/2560 8:49:13
บทค433081 ศช/27/6/6013/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433081บังใบล้อ 3 ซ้ายบาง ศช6/2017tosapol26/6/2560 8:41:47
บทก250025 ศช/26/6/6012/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250025ห้ามล้อ 1 ขวาละลาย ปิดสูบ ศช6/2017tosapol26/6/2560 8:36:57
บทต050095 ฉบ/6/6/6012/6/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050095วาระวาระฉบ6/2017tosapol26/6/2560 8:48:11
บทต046221 บซจ/5/6/601/5/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046221วาระวาระบซจ5/2017tosapol8/6/2560 9:50:51
บทค442112 ศช/16/4/606/4/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442112วาระวาระศช4/2017tosapol19/6/2560 9:54:05
บทต031003 ศช/9/4/603/4/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต031003วาระวาระศช4/2017tosapol19/6/2560 9:47:55
บพห050016 ศช/8/4/603/4/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050016วาระวาระศช4/2017tosapol19/6/2560 9:46:32
บทค433044 ศช/11/4/603/4/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433044วาระวาระศช4/2017tosapol19/6/2560 9:50:38
บทก250036 ศช/2/4/602/4/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250036วาระวาระศช4/2017tosapol19/6/2560 9:44:12
บทต045033 บซจ/144/3/6020/3/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต045033บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง บซจ3/2017tosapol22/3/2560 14:40:54
บทต050112 บซจ/143/3/6019/3/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050112บังใบล้อ 4 ขวาบาง บซจ3/2017tosapol22/3/2560 14:05:57
บพห050008 ศช/48/3/6015/3/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050008บังใบล้อ 3 ขวาบาง ศช3/2017tosapol26/6/2560 8:54:02
บทต050061 ฉบ/24/2/6024/2/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050061วาระวาระฉบ2/2017tosapol19/6/2560 9:39:45
บทต050273 ฉบ/5/1/608/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050273วาระวาระฉบ1/2017tosapol13/1/2560 13:38:59
บทต046013 ฉบ/4/1/608/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046013วาระวาระฉบ1/2017tosapol13/1/2560 13:37:21
บทต050215 ฉบ/3/1/608/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050215วาระวาระฉบ1/2017tosapol13/1/2560 13:29:08
บทค442056 ฉบ/2/1/608/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442056บังใบล้อ 1 ขวาบาง ฉบ1/2017tosapol13/1/2560 13:27:41
บทค433085 ศช/6/1/607/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433085วาระวาระศช1/2017tosapol26/6/2560 10:27:40
บทค233071 ฉบ/1/1/605/1/2560 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233071บังใบล้อ 1 ซ้ายบาง ฉบ1/2017tosapol13/1/2560 13:24:07
บทก247039 ศช/43/12/5929/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247039บังใบล้อ 1 ขวาบาง ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:48:56
บทก247046 ศช/41/12/5927/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247046ฟริคชั่นแคร่หน้าสึก ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:47:08
บทก247019 ศช/40/12/5927/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247019ปลอกล้อ 3 ซ้ายหลวม ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:44:38
บพห050018 ศช/38/12/5924/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050018ตรวจสภาพฝาครอบตลับลูกกลิ้ง 4 ซ้ายหลวม ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:40:40
บทก250050 ศช/37/12/5922/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250050ปลอกล้อ 1,3,4 ซ้าย,3 ขวาหลวม ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:37:26
บทค442064 ศช/33/12/5919/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442064BC รั่ว,แท่งลักจับ ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:29:58
บตญ030072 ศช/27/12/5915/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบตญ030072ชุดตัวต่อ,ตัวยกดานขัด,คันปลดขอพ่วง,โรตารี่ด้านหลังไม่มี ศช12/2016tosapol13/1/2560 14:24:14
บทต239060 ศช/25/12/5913/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต239060วาระวาระศช12/2016tosapol13/1/2560 14:20:12
บทก247066 ศช/9/12/597/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247066วาระวาระศช12/2016tosapol13/1/2560 14:04:18
บพห050012 ศช/10/12/597/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050012วาระวาระศช12/2016tosapol13/1/2560 14:09:52
บทต050306 ฉบ/5/12/593/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050306วาระวาระฉบ12/2016tosapol13/1/2560 10:08:38
บทต050231 ฉบ/4/12/593/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050231วาระวาระฉบ12/2016tosapol13/1/2560 10:07:32
บทค442101 ศช/3/12/592/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442101วาระวาระศช12/2016tosapol13/1/2560 13:59:37
บทต050247 ฉบ/2/12/591/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050247วาระวาระฉบ12/2016tosapol13/1/2560 10:05:29
บทต050332 ฉบ/1/12/591/12/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050332วาระวาระฉบ12/2016tosapol13/1/2560 10:04:20
บทค433141 ฉบ/7/11/5910/11/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433141บังใบล้อ 4 ขวาบาง ฉบ11/2016tosapol13/1/2560 10:00:34
บทค442023 บซจ/15/11/594/11/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442023วาระหนัก ส่งบริษัทที่วิหารแดงวาระหนัก ส่งบริษัทที่วิหารแดงบซจ11/2016tosapol7/11/2559 13:29:34
บทก247002 ศช/2/11/591/11/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247002บังใบล้อ 2 ซ้ายบาง ศช11/2016tosapol13/1/2560 9:03:43
บพห050002 ศช/62/10/5929/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050002บังใบล้อ 1 ขวาบางบังใบล้อ 1 ขวาบางศช10/2016tosapol3/11/2559 8:53:29
บทค442074 ศช/61/10/5929/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442074ฟริคชั่นแคร่หน้า,หลังสึก,แผ่นแวร์เพลท,บังใบล้อ 3 ซ้ายบางฟริคชั่นแคร่หน้า,หลังสึก,แผ่นแวร์เพลท,บังใบล้อ 3 ซ้ายบางศช10/2016tosapol3/11/2559 8:59:52
บทค433091 ศช/60/10/5928/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433091ฟริคชั่นแคร่หน้าด้านซ้ายแตก,แผ่นรองกันสึกหลุดฟริคชั่นแคร่หน้าด้านซ้ายแตก,แผ่นรองกันสึกหลุดศช10/2016tosapol3/11/2559 9:05:05
บทก250026 ศช/59/10/5926/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250026บังใบล้อ 4 ซ้ายบางบังใบล้อ 4 ซ้ายบางศช10/2016tosapol3/11/2559 9:13:20
บทค442126 ศช/57/10/5925/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442126วาระวาระศช10/2016tosapol3/11/2559 9:16:51
บทต028019 มน/50/10/5925/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต028019วาระวาระมน10/2016tosapol2/11/2559 9:17:31
บทก247017 ศช/50/10/5924/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247017ท่อลม BP รั่วมาก ตรงประกำรัดท่อท่อลม BP รั่วมาก ตรงประกำรัดท่อศช10/2016tosapol3/11/2559 8:48:19
บทค442062 ศช/49/10/5923/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442062บังใบล้อ 2 ซ้ายบางบังใบล้อ 2 ซ้ายบางศช10/2016tosapol26/10/2559 9:06:03
บทค433144 ศช/48/10/5922/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433144บังใบล้อ 3 ซ้ายบางบังใบล้อ 3 ซ้ายบางศช10/2016tosapol26/10/2559 9:08:04
บทค442136 ศช/47/10/5922/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442136ตรวจสภาพล้อ 4 ซ้ายตรวจสภาพล้อ 4 ซ้ายศช10/2016tosapol26/10/2559 9:09:53
บทต050245 ฉบ/22/10/5922/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050245ปลอกล้อ 3 ขวาเคลื่อนปลอกล้อ 3 ขวาเคลื่อนฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:55:17
บทต050070 ฉบ/21/10/5922/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050070พื้นล้อ 4 ขวา ต่ำกว่าพิกัดพื้นล้อ 4 ขวา ต่ำกว่าพิกัดฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:52:48
บทค433110 ศช/18/10/5918/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433110บังใบล้อ 1 ซ้ายบางบังใบล้อ 1 ซ้ายบางศช10/2016tosapol26/10/2559 9:11:47
บทต050313 ฉบ/9/10/5918/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050313วาระวาระฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:23:39
บทต050317 ฉบ/13/10/5918/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050317วาระวาระฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:40:12
บทต046109 ฉบ/11/10/5918/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046109วาระวาระฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:27:23
บทต050225 ฉบ/10/10/5918/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050225วาระวาระฉบ10/2016tosapol3/11/2559 9:25:13
บทก247030 ศช/37/10/5915/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247030บังใบล้อ 2 ขวาบางบังใบล้อ 2 ขวาบางสรค10/2016tosapol21/10/2559 8:44:06
บทต046112 มน/15/10/5915/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046112วาระปานกลาง วาระปานกลาง มน10/2016tosapol27/10/2559 13:12:35
บทก250034 ศช/35/10/5913/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250034บังใบล้อ 4 ซ้ายบางบังใบล้อ 4 ซ้ายบางสรค10/2016tosapol21/10/2559 8:47:18
บทค433096 ศช/30/10/5911/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433096ตรวจสภาพปลอกล้อ 3 ซ้ายร้าวตรวจสภาพปลอกล้อ 3 ซ้ายร้าวสรค10/2016tosapol21/10/2559 8:54:13
บทค433053 ศช/26/10/599/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433053แผ่นรองรับกรอบลำตัวเครื่องพ่วงหลังไม่มีแผ่นรองรับกรอบลำตัวเครื่องพ่วงหลังไม่มีสรค10/2016tosapol12/10/2559 9:52:24
บทค433065 ศช/25/10/599/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433065ปลอกล้อ 3 ซ้ายหลวมปลอกล้อ 3 ซ้ายหลวมศช10/2016tosapol12/10/2559 9:54:41
บทต028006 มน/9/10/599/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต028006วาระวาระมน10/2016tosapol17/10/2559 10:57:28
บทก250035 ศช/24/10/598/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250035วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 9:56:08
บทก247001 ศช/23/10/597/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247001วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:00:19
บทก250025 ศช/22/10/597/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250025วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:01:44
บทค433056 ศช/21/10/597/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433056วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:04:10
บทค442134 ศช/20/10/597/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442134วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:05:51
บทค442089 ศช/16/10/596/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442089วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:06:50
บทค442102 ศช/15/10/596/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442102วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:08:01
บทค442078 ศช/14/10/596/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442078วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:09:00
บทก247058 ศช/13/10/596/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247058วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:09:48
บทก250040 ศช/12/10/596/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250040วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:10:31
บทก247029 ศช/11/10/595/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247029วาระวาระศช10/2016tosapol12/10/2559 10:11:24
บทก250007 ศช/2/10/592/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250007กรอบรองรับเครื่องพ่วงด้านหลังขาดกรอบรองรับเครื่องพ่วงด้านหลังขาดสรค10/2016tosapol7/10/2559 9:51:50
บทก250012 ศช/10/10/592/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250012วาระวาระสรค10/2016tosapol7/10/2559 9:53:32
บทก247053 ศช/1/10/591/10/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247053ปลอกล้อ 2 ซ้ายเคลื่อนตัวปลอกล้อ 2 ซ้ายเคลื่อนตัวสรค10/2016tosapol7/10/2559 9:49:56
บทค442109 ศช/26/9/5930/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442109วาระหนัก วาระหนัก สบค9/2016tosapol7/10/2559 9:58:23
บทต239051 ศช/24/9/5930/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต239051วาระวาระสรค9/2016tosapol7/10/2559 9:54:48
บทค442094 ศช/25/9/5925/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442094วาระหนัก วาระหนัก สรค9/2016tosapol7/10/2559 9:57:09
บทค442095 ศช/19/9/5920/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442095ราวดึงห้ามล้อแคร่หน้าไม่มีราวดึงห้ามล้อแคร่หน้าไม่มีศช9/2016tosapol12/10/2559 9:37:51
บทค233129 ฉบ/7/9/599/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233129วาระวาระฉบ9/2016tosapol14/9/2559 14:31:11
บทค433076 ฉบ/6/9/598/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433076วาระวาระฉบ9/2016tosapol14/9/2559 14:27:32
บทค442083 ฉบ/5/9/597/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442083บังใบล้อ 2 ขวาบางบังใบล้อ 2 ขวาบางฉบ9/2016tosapol14/9/2559 14:25:46
บทค446020 ฉบ/3/9/596/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค446020วาระหนัก วาระหนัก ฉบ9/2016tosapol14/9/2559 14:23:30
บทค442099 ศช/5/9/595/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442099วาระหนัก วาระหนัก ศช9/2016tosapol7/9/2559 10:00:47
บทค433133 ฉบ/2/9/595/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433133วาระวาระฉบ9/2016tosapol14/9/2559 14:21:56
บพห050012 ศช/8/9/594/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบพห050012กรอบเครื่องพ่วงชำรุดกรอบเครื่องพ่วงชำรุดศช9/2016tosapol7/9/2559 10:04:01
บทค433107 ศช/7/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433107วาระวาระศช9/2016tosapol7/9/2559 10:03:11
บทค442135 ศช/6/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442135วาระวาระศช9/2016tosapol7/9/2559 10:02:03
บทค442110 ศช/4/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442110วาระหนัก วาระหนัก ศช9/2016tosapol7/9/2559 9:59:48
บทค442113 ศช/3/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442113วาระหนัก วาระหนัก ศช9/2016tosapol7/9/2559 9:58:37
บทก247009 ศช/2/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247009วาระ บังใบล้อ 3 ซ้ายบางวาระ บังใบล้อ 3 ซ้ายบางศช9/2016tosapol7/9/2559 9:54:48
บทค442118 ศช/02/9/592/9/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442118วาระหนัก วาระหนัก ศช9/2016tosapol7/9/2559 9:57:40
บทต050297 ฉบ/37/8/5931/8/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050297ปลอกล้อ 2,3 ขวาหลวมปลอกล้อ 2,3 ขวาหลวมฉบ8/2016tosapol7/9/2559 10:12:02
บทต046129 ฉบ/25/8/5925/8/2559 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046129ดราฟเกียร์ชำรุดดราฟเกียร์ชำรุดฉบ8/2016tosapol7/9/2559 10:08:22
บทค449060 ลป./060/12/5830/12/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449060ล้อที่ 2,4 บังใบบางส่งซ่อมสบค.บซ.ลป12/2015somsak.s4/1/2559 15:26:17
บขส000206 บซจ/210/9/5829/9/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบขส000206วาระหนัก วาระหนัก บซจ9/2015tosapol29/9/2558 14:56:24
บทข042070 บซจ/58/9/5811/9/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042070วาระหนัก วาระหนัก บซจ9/2015tosapol11/9/2558 14:25:59
บทค333060 บซจ/236/6/5823/6/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333060ถังน้ำมันรั่วถังน้ำมันรั่วบซจ6/2015tosapol24/6/2558 9:11:45
บทต046167 มน/8/4/588/4/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046167บังใบล้อ 3 ขวาบางบังใบล้อ 3 ขวาบางมน4/2015tosapol8/7/2558 15:30:14
บขน000027 บซจ/35/4/587/4/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบขน000027วาระหนัก วาระหนัก บซจ4/2015tosapol13/4/2558 12:19:59
บทต046195 มน/55/3/5830/3/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046195บังใบล้อ 1 ขวาบางบังใบล้อ 1 ขวาบางมน3/2015tosapol8/7/2558 15:11:33
บทต046196 มน/126/3/5821/3/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทต046196วาระวาระมน3/2015tosapol8/7/2558 14:44:46
บทข042075 บซจ/155/2/5815/2/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042075บังใบล้อ 4 ขวาบางบังใบล้อ 4 ขวาบางสรค2/2015tosapol20/2/2558 13:51:19
บทข000037 บซจ/130/2/5814/2/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทข000037ปลอกล้อ 3 ซ้ายหลวม(ตรวจเจอที่โคกมะกอก)ปลอกล้อ 3 ซ้ายหลวม(ตรวจเจอที่โคกมะกอก)สรค2/2015tosapol20/2/2558 13:31:25
บทค442071 บซจ/97/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442071ส่งล้างถังที่ มน.ส่งล้างถังที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 11:10:14
บทค442099 บซจ/96/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442099ส่งล้างถังที่ มน.ส่งล้างถังที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 11:08:49
บทค442089 บซจ/95/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442089ส่งล้างถังที่ มน.ส่งล้างถังที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 10:53:33
บทค442104 บซจ/94/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442104ส่งล้างถังที่ มน.ส่งล้างถังที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 10:51:41
บทค442096 บซจ/93/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442096ส่งล้างถังที่ มน.ส่งล้างถังที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 10:41:26
บทค442101 บซจ/92/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442101ส่งล้าง ที่ มน.ส่งล้าง ที่ มน.บซจ1/2015tosapol19/1/2558 9:46:41
บทค442069 บซจ/91/1/5817/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442069ส่งล้าง ที่ มน.ส่งล้าง ที่ มน.สรค1/2015tosapol19/1/2558 9:39:49
บทค233103 บะ./07/1/5815/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233103วาระวาระบะ1/2015PIS10/2/2558 19:36:57
บทค233056 บะ./06/1/5815/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233056วาระวาระบะ1/2015PIS10/2/2558 19:33:37
บทค233048 บะ./05/1/5815/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233048วาระวาระบะ1/2015PIS10/2/2558 19:31:40
บทค233010 บะ./04/1/5815/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233010วาระวาระบะ1/2015PIS10/2/2558 19:28:52
บทต000010 มน/3/1/584/1/2558 0:00:00ป้ายเหลืองบทต000010ปลอกล้อ 4 ขวาหลวมปลอกล้อ 4 ขวาหลวมมน1/2015tosapol8/7/2558 10:01:48
บทก250039 ศช/24/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250039บังใบล้อ 3,4 ขวาบางบังใบล้อ 3,4 ขวาบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:34:13
บทก247027 ศช/23/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247027บังใบล้อ 1,4 ขวาบางบังใบล้อ 1,4 ขวาบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:30:48
บทก247036 ศช/22/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247036บังใบล้อ 2,4 ซ้าย,1,3 ขวาบางบังใบล้อ 2,4 ซ้าย,1,3 ขวาบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:29:04
บทก250037 ศช/21/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก250037วาระหนัก วาระหนัก ศช12/2014tosapol24/12/2557 15:28:11
บทก247008 ศช/20/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247008บังใบล้อ 4 ซ้าย,3 ขวาบางบังใบล้อ 4 ซ้าย,3 ขวาบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:26:13
บทก247061 ศช/19/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247061บังใบล้อ 2 ซ้าย,4 ขวาบางบังใบล้อ 2 ซ้าย,4 ขวาบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:24:30
บทก247035 ศช/17/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247035บังใบล้อ 2 ซ้ายบางบังใบล้อ 2 ซ้ายบางศช12/2014tosapol24/12/2557 15:17:50
บทก247029 ศช/16/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247029วาระหนัก วาระหนัก ศช12/2014tosapol24/12/2557 15:16:34
บทก247025 ศช/025/12/5719/12/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทก247025โครงประธานคู่กลางขาดโครงประธานคู่กลางขาดศช12/2014tosapol24/12/2557 15:37:13
บทข042036 บซจ/269/10/5721/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042036วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol22/10/2557 8:52:17
บทข042086 บซจ/267/10/5710/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042086วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol22/10/2557 8:48:28
บตญ025031 บซจ/99/10/578/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบตญ025031วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol15/10/2557 9:30:16
บทข042052 บซจ/106/10/578/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042052วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol15/10/2557 9:22:57
บตญ025027 บซจ/100/10/578/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบตญ025027วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol15/10/2557 9:31:15
บขน000070 บซจ/75/10/575/10/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบขน000070วาระหนัก วาระหนัก บซจ10/2014tosapol15/10/2557 9:35:50
บทค233121 บซจ/256/6/5728/6/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233121ทวารปิด-เปิดน้ำมันชำรุดทวารปิด-เปิดน้ำมันชำรุดบซจ6/2014tosapol28/6/2557 14:42:09
บทข042031 ลป/031/6/5712/6/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042031วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2014somsak.s16/6/2557 17:05:39
บทข042041 ลป/030/6/5712/6/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042041วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2014somsak.s16/6/2557 17:03:26
บขส000168 บซจ/247/2/5726/2/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบขส000168วาระหนัก วาระหนัก บซจ2/2014tosapol27/2/2557 12:31:16
บขส000196 บซจ/246/2/5726/2/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบขส000196วาระหนัก วาระหนัก บซจ2/2014tosapol27/2/2557 12:28:56
บทค333075 ลป./27/2/5710/2/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333075วาระปานกลาง วาระปานกลาง ลป2/2014somsak.s11/2/2557 21:31:51
บทค442048 ลป./16/2/5710/2/2557 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442048แท่งห้ามล้อพร้อมเหล็กเสียบ ลป2/2014somsak.s11/2/2557 21:37:11
บตญ025052 บซจ/62/12/567/12/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบตญ025052วาระหนัก วาระหนัก บซจ12/2013tosapol10/12/2556 14:05:32
บทค442063 บซจ/46/8/568/8/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442063วาระหนัก ส่งซ่อมที่ สรพ.ธบ.บซจ8/2013tosapol11/8/2556 14:11:11
บทข042010 ปพ./14/7/5619/7/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042010แท่งห้ามล้อบางป.แท่งห้ามล้อ 1,2 ซ้าย = 2 แท่งปพ7/2013paknam19/7/2556 9:55:49
บทค233115 ปพ./02/7/563/7/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233115วาระหนัก วาระหนัก ปพ7/2013paknam5/7/2556 13:19:25
บทข042052 ปพ./30/6/5623/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042052ปรับระยะ A ปพ6/2013paknam25/6/2556 9:26:23
บทข042112 ปพ./29/6/5623/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042112ซ่อมแก้ไขท่อลม BP เข้า KE2 รั่ว ปพ6/2013paknam25/6/2556 9:24:05
บทข042031 ปพ./28/6/5623/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042031ซ่อมแก้ไขท่อลม BP เข้า KE2 รั่ว ปพ6/2013paknam25/6/2556 9:20:08
บทข042094 ปพ./025/6/5620/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทข042094  ปพ6/2013paknam21/6/2556 15:30:14
บทค333091 ลป/059/6/5613/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333091 บังใบล้อ 4 L เริ่มเข้าพิกัดลป6/2013lampang417/6/2556 9:18:04
บทค342013 ลป/058/6/5613/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342013 บังใบล้อ 4 R เริ่มเข้าพิกัดลป6/2013lampang417/6/2556 9:15:48
บทค442013 ลป/057/6/5613/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442013 บังใบล้อ 2 L3R บางถึงพิกัดลป6/2013lampang417/6/2556 9:11:55
บทค333058 ลป/056/6/5613/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333058บังใบล้อ 2Lบาง ลป6/2013lampang417/6/2556 9:00:15
บทค333058 ลป./056/6/5613/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333058บังใบล้อ 2Lบาง ลป6/2013lampang417/6/2556 9:06:11
บทต039264 ลป/053/6/5612/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทต039264 บังใบล้อ 2 LRบางถึงพิกัดลป6/2013lampang413/6/2556 9:29:18
บทต039116 ลป/052/6/5612/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทต039116บังใบล้อ 3 ขวาบาง ลป6/2013lampang413/6/2556 9:25:21
บทค449058 ลป/051/6/5612/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449058บังใบล้อ 2Lบาง ลป6/2013lampang413/6/2556 9:22:49
บทค333022 ลป/050/6/5611/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333022บังใบล้อ 4 ซ้ายบางวาระลป6/2013lampang413/6/2556 9:19:31
บทค333002 ลป/048/6/5611/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333002บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป6/2013lampang413/6/2556 9:15:16
บทค449056 ลป./047/6/5611/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449056วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang413/6/2556 9:13:05
บทค433010 ลป/044/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433010บังใบล้อ 2Lบางวาระลป6/2013lampang412/6/2556 14:35:31
บทค342106 ลป/043/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342106วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang412/6/2556 14:33:09
บทค333094 ลป/042/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333094บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป6/2013lampang412/6/2556 14:29:05
บทค342125 ลป/041/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342125บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป6/2013lampang412/6/2556 14:25:48
บทค542016 บซจ/80/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค542016วาระหนัก วาระหนัก บซจ6/2013tosapol10/6/2556 13:29:08
บทค550006 บซจ/79/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค550006วาระหนัก วาระหนัก บซจ6/2013tosapol10/6/2556 13:27:01
บทค550003 บซจ/78/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค550003วาระหนัก วาระหนัก บซจ6/2013tosapol10/6/2556 13:25:27
บทค550005 บซจ/76/6/5610/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค550005วาระหนัก วาระหนัก บซจ6/2013tosapol10/6/2556 13:17:12
บทค333106 ลป/034/6/569/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333106บังใบล้อ 1 ขวา บางวาระลป6/2013lampang410/6/2556 10:23:16
บทค442001 ลป/030/6/568/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442001บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป6/2013lampang49/6/2556 17:48:40
บทค342115 ลป/029/6/568/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342115วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang49/6/2556 17:46:50
บทค442015 ลป/031/6/567/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442015บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป6/2013lampang49/6/2556 17:52:01
บทค333030 ลป/028/6/567/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333030บังใบล้อ 1 ขวา บาง ลป6/2013lampang49/6/2556 17:43:36
บทค342110 ลป/023/6/567/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342110วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang49/6/2556 17:29:31
บทค333006 ลป/022/6/567/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333006บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป6/2013lampang49/6/2556 17:26:57
บทค449051 ลป/015/6/566/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449051วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang49/6/2556 17:09:10
บทค342001 ลป/013/6/565/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342001บังใบล้อ 4 ซ้ายบางบังใบล้อ 4 ซ้ายบางลป6/2013lampang46/6/2556 9:45:50
บทค442030 ลป/010/6/564/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442030 บังใบล้อ 2 Lเริ่มเข้าพิกัดลป6/2013lampang45/6/2556 14:29:52
บทค433038 ลป/005/6/563/6/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433038วาระหนัก วาระหนัก ลป6/2013lampang45/6/2556 13:05:20
บทค333103 ลป/070/5/5625/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333103 บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัดลป5/2013lampang426/5/2556 15:12:43
บทค333049 ลป/069/5/5625/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333049 บังใบล้อ 3 R เริ่มเข้าพิกัดลป5/2013lampang426/5/2556 15:09:47
บทค449095 ลป/063/5/5622/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449095  ลป5/2013lampang423/5/2556 14:02:00
บทค333059 ลปป/061/5/5620/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333059บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป5/2013lampang421/5/2556 15:08:39
บทค333021 ลป/060/5/5620/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333021บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง,แท่งห้ามล้อบาง ลป5/2013lampang421/5/2556 15:05:35
บทค433008 ลป/059/5/5620/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433008บังใบล้อ 2Lบาง ลป5/2013lampang421/5/2556 15:02:46
บทค449034 ลป/058/5/5620/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449034วาระหนัก วาระหนัก ลป5/2013lampang421/5/2556 14:59:45
บทค433018 ลป/040/5/5614/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433018  ลป5/2013lampang415/5/2556 13:32:41
บทค333036 ลป/036/5/5613/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333036บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป5/2013lampang414/5/2556 15:29:29
บทค342133 ลป/034/4/5611/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342133วาระหนัก วาระหนัก ลป5/2013lampang414/5/2556 15:17:03
บทค333124 ลป/033/5/5611/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333124บังใบล้อ 2Lบาง ลป5/2013lampang414/5/2556 15:13:30
บทค449024 ลป/031/5/5611/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449024วาระหนัก วาระหนัก ลป5/2013lampang414/5/2556 15:08:33
บทค342111 ลป/006/5/562/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342111วาระหนัก วาระหนัก ลป5/2013lampang43/5/2556 9:11:46
บทค449088 ลป/005/5/562/5/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449088วาระหนัก วาระหนัก ลป5/2013lampang43/5/2556 9:09:14
บทค449002 ลป/069/4/5630/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449002วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang41/5/2556 17:04:41
บทค449071 ลป/061/4/5627/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449071วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang428/4/2556 19:23:38
บทค333009 ลป/054/4/5622/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333009บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป4/2013lampang423/4/2556 8:30:09
บทค449093 ลป/053/4/5622/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449093วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang423/4/2556 8:27:56
บทต050218 ศช/3/4/5617/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทต050218ส่งตรวจสภาพ รถตกรางแคร่หน้า 2 เพลา 4 ล้อ ศช4/2013tosapol25/4/2556 9:08:53
บทค333037 ลป/038/4/5616/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333037  ลป4/2013lampang418/4/2556 9:42:53
บทค442025 ลป/036/4/5615/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442025 บังใบล้อ 2 Lเริ่ม เข้าพิกัดลป4/2013lampang417/4/2556 15:31:05
บทค333121 ลป/033/4/5615/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333121  ลป4/2013lampang417/4/2556 15:20:46
บทค449025 ลป/027/4/5614/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449025วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang417/4/2556 14:48:28
บทค342108 ลป/026/4/5614/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342108วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang417/4/2556 14:45:38
บทค333018 ลป/019/4/5612/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333018บังใบล้อ4R บางเข้าพิกัด ลป4/2013lampang417/4/2556 13:09:33
บทค449063 ลป/006/4/562/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449063วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang43/4/2556 12:48:22
บทค449059 ลป/002/4/561/4/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449059วาระหนัก วาระหนัก ลป4/2013lampang43/4/2556 12:39:40
บทค442037 ลป/077/3/5626/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442037 น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วหยดใต้ถังลบ3/2013lampang427/3/2556 11:15:23
บทค433020 ลป/076/3/5626/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433020 น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วหยดใต้ถังลป3/2013lampang427/3/2556 11:11:14
บทค449084 ลป/075/3/5625/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449084 บังใบล้อ 2 Lเริ่ม เข้าพิกัดลป3/2013lampang427/3/2556 11:08:03
บทค433025 ลป/071/3/5624/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433025  ลป3/2013lampang426/3/2556 13:14:16
บทค433021 ลป/065/3/5623/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433021วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang424/3/2556 17:06:22
บทค333072 ลป/057/3/5616/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333072  ลป3/2013lampang421/3/2556 13:22:30
บทค333044 ลป/054/3/5615/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333044  ลป3/2013lampang416/3/2556 17:38:47
บทค333110 ลป/053/3/5615/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333110  ลป3/2013lampang416/3/2556 17:36:14
บทค342132 ลป/050/3/5615/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342132วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang416/3/2556 17:28:37
บทค449060 ลป/048/3/5614/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449060วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang415/3/2556 8:40:16
บทค442009 ลป/049/3/5612/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442009 ล้อ 4 L เริ่มเข้าพิกัดลป3/2013lampang413/3/2556 15:34:38
บทค442002 ลป/040/3/569/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442002วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang411/3/2556 14:13:05
บทค333074 ลป/034/3/567/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333074บังใบล้อ 2 ขวาบาง ลป3/2013lampang49/3/2556 14:55:43
บทค449072 ลป/030/3/566/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449072วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang49/3/2556 15:49:54
บทค342121 ลป/029/3/565/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342121วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang46/3/2556 13:09:30
บทค342127 ลป/021/3/564/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342127วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang45/3/2556 12:18:02
บทค126097 ลป/020/3/564/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค126097บังใบล้อ 4 R เข้าพิกัด ลป3/2013lampang45/3/2556 12:11:56
บทค342119 ลป/007/3/562/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342119วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang44/3/2556 16:53:26
บทค449008 ลป/006/3/561/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449008วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang42/3/2556 17:08:05
บทค449068 ลป/005/3/561/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449068วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang42/3/2556 17:06:20
บทค449057 ลป/004/3/561/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449057วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang42/3/2556 17:04:41
บทค342109 ลป/002/3/561/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342109วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang42/3/2556 16:57:41
บทค342131 ลป/001/3/561/3/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342131วาระหนัก วาระหนัก ลป3/2013lampang42/3/2556 16:55:10
บทค442029 ลป/058/2/5625/2/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442029วาระหนัก วาระหนัก ลป2/2013lampang428/2/2556 12:54:08
บทค442008 ลป/042/2/5616/2/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442008วาระหนัก วาระหนัก ลป2/2013lampang418/2/2556 12:54:22
บทค333072 ลป/021/2/568/2/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333072  ลป2/2013lampang410/2/2556 14:42:23
บทค433021 ลป/041/1/5616/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433021ปลอกล้อเคลื่อนตัวปลอกล้อเคลื่อนตัวลป1/2013lampang419/1/2556 9:12:58
บทค233131 ลป/027/1/5611/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค233131วาระหนัก วาระหนัก ลป1/2013lampang412/1/2556 9:41:31
บทค433014 ลป/015/1/565/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433014  ลป1/2013lampang47/1/2556 15:14:56
บทค449080 ลป/011/1/563/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449080บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป1/2013lampang47/1/2556 9:14:55
บทค333109 ลป/010/1/563/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333109วาระหนัก วาระหนัก ลป1/2013lampang47/1/2556 9:11:54
บทค333013 ลป/006/1/562/1/2556 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333013  ลป1/2013lampang43/1/2556 9:05:06
บทค449063 ลป/059/12/5528/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449063บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป12/2012lampang42/1/2556 13:31:47
บทค442022 ลป/056/12/5526/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442022บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป12/2012lampang427/12/2555 9:44:28
บทค342007 ลป/047/12/5524/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342007วาระหนัก วาระหนัก ลป12/2012lampang425/12/2555 8:49:03
บทค433041 ลป/046/12/5524/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433041บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป12/2012lampang425/12/2555 8:45:29
บทค449066 ลป/045/12/5524/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449066บังใบล้อ 2Lบาง ลป12/2012lampang425/12/2555 8:39:24
บทค449013 ลป/041/12/5522/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449013บังใบล้อ 2Lบาง ลป12/2012lampang423/12/2555 16:40:23
บทค449050 ลป/033/12/5519/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449050บังใบล้อ 2Lบาง ลป12/2012lampang420/12/2555 10:42:35
บทค442019 ลป/029/12/5517/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค442019วาระหนัก วาระหนัก ลป12/2012lampang419/12/2555 8:21:47
บทค449089 ลป/021/12/5512/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค449089บังใบล้อ 2 R เริ่มเข้าพิกัด ลป12/2012lampang413/12/2555 10:27:30
บทค333120 ลป/003/12/553/12/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333120วาระหนัก วาระหนัก ลป12/2012lampang44/12/2555 15:54:55
บทค333061 ลป/074/11/5528/11/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333061บังใบล้อ 2Lบาง ลป11/2012lampang429/11/2555 9:46:42
บทค433032 ลป/073/11/5528/11/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค433032บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง ลป11/2012lampang429/11/2555 9:44:04
บทค342002 ลป/055/11/5516/11/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค342002วาระหนัก วาระหนัก ลป11/2012lampang417/11/2555 12:08:47
บทค333105 ลป/047/11/5514/11/2555 0:00:00ป้ายเหลืองบทค333105วาระหนัก วาระหนัก ลป11/2012lampang421/11/2555 13:49:48