ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
454983ถึงสถานีตร065914/11/2560 
4549173ถึงสถานีธำ083014/11/2560 
4129167ถึงสถานีกต090014/11/2560 
452786ออกจากสถานี ทส105914/11/2560 
4129168ออกจากสถานี ทส150214/11/2560 
4549174ออกจากสถานี ทส151514/11/2560 
4037สปถึงสถานีทส235914/11/2560 
445285ถึงสถานีธำ235914/11/2560 
455084ออกจากสถานี ทส235914/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4037สปซ่อมประจำวัน 235916/11/2560วท