ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
454583ถึงสถานีตร065917/9/2560 
4110173ถึงสถานีธำ083017/9/2560 
4218167ถึงสถานีกต090017/9/2560 
455886ออกจากสถานี ทส105917/9/2560 
4218168ออกจากสถานี ทส150217/9/2560 
4110174ออกจากสถานี ทส151517/9/2560 
4014สปถึงสถานีทส235917/9/2560 
454584ออกจากสถานี ทส235917/9/2560 
455885ถึงสถานีธำ235917/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4014สปซ่อมประจำวัน 235918/9/2560วท