ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1101407ออกจากสถานี นว.050022/3/2560 
1111407ออกจากสถานี นว.050022/3/2560 
1130407ออกจากสถานี นว.050022/3/2560 
4018212ออกจากสถานี ตห.053022/3/2560 
1140401ออกจากสถานี ลบ.060022/3/2560 
1240401ออกจากสถานี ลบ.060022/3/2560 
1256401ออกจากสถานี ลบ.060022/3/2560 
5109651ถึงสถานีปพ.070022/3/2560 
5109652ออกจากสถานี ปพ.160022/3/2560 
1140402ถึงสถานีลบ.184522/3/2560 
1240402ถึงสถานีลบ.184522/3/2560 
1256402ถึงสถานีลบ.184522/3/2560 
4211211ถึงสถานีตห.193022/3/2560 
1136408ถึงสถานีปพ.203022/3/2560 
1219408ถึงสถานีปพ.203022/3/2560 
1220408ถึงสถานีปพ203022/3/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5109651ซ่อมประจำวันปพ.060022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4529สำรองซ่อมประจำวันปพ.070022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1136408ซ่อมประจำวันปพ.204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1219408ซ่อมประจำวันปพ204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1220408ซ่อมประจำวันปพ204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว