ตารางรถจักรทำขบวน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
1101407ออกจากสถานี นว.05001/4/2560 
1111407ออกจากสถานี นว.05001/4/2560 
1130407ออกจากสถานี นว.05001/4/2560 
4204212ออกจากสถานี ตห.05301/4/2560 
1140401ออกจากสถานี ลบ.06001/4/2560 
1240401ออกจากสถานี ลบ.06001/4/2560 
1256401ออกจากสถานี ลบ.06001/4/2560 
5101651ถึงสถานีปพ.07001/4/2560 
5101652ออกจากสถานี ปพ.16001/4/2560 
1140402ถึงสถานีลบ.18451/4/2560 
1240402ถึงสถานีลบ.18451/4/2560 
1256402ถึงสถานีลบ.18451/4/2560 
4004211ถึงสถานีตห.19301/4/2560 
1136408ถึงสถานีปพ.20301/4/2560 
1219408ถึงสถานีปพ.20301/4/2560 
1220408ถึงสถานีปพ20301/4/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5101651ซ่อมประจำวันปพ.06001/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4505สำรองซ่อมประจำวันปพ.07001/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4001645ซ่อมประจำวันปพ08001/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1136408ซ่อมประจำวันปพ20401/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1219408ซ่อมประจำวันปพ.20401/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1220408ซ่อมประจำวันปพ20401/4/2560ทำวาระประจำเที่ยว