หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540สป.ลป.ถึงสถานีลป.000120/10/2560 
งด641ออกจากสถานี ลป000420/10/2560 
4106พหุ 644 ลป.-ศล.ออกจากสถานี ลป032020/10/2560 
4123644ออกจากสถานี ลป.032020/10/2560 
4306D.ตป. ลป.-มต.ออกจากสถานี ลป.054520/10/2560พหุ 13 มต.-ขน.
4306D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป082020/10/2560 
4306พหุ 51 ลป.-ขน.ออกจากสถานี ลป102020/10/2560 
4306D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป121020/10/2560 
4306D.ตป.ลป.-าช.ออกจากสถานี ลป145020/10/2560พหุ 52/14 าช.-ขน.


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/061ซ่อมประจำวันลป070019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/เปลี่ยน BS ล้อ 4 R = 2 แท่ง/ปรับระยะ BC ทั้ง 2 แคร่,เติมหล่อลื่น = 30 ลิตร
4106ลป./4106/M/61/062ซ่อมประจำวันลป090019/10/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4123ลป./4123/M/61/064ซ่อมประจำวันลป190019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4306ลป./4306/M/61/063ซ่อมประจำวันลป190019/10/2560ตรวจหาสาเหตุ/แก้ไขสร้างลม MR ช้า
4106ลป./4106/M/61/065ซ่อมประจำวันลป200019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ