หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540สป.ลป.ถึงสถานีลป.000111/1/2561 
งด641ออกจากสถานี ลป000411/1/2561 
4107644ออกจากสถานี ลป.031611/1/2561 
4408พหุ 644 ลป.-ศล.ออกจากสถานี ลป031611/1/2561 
4152D.ตป.ลป.-มต.ออกจากสถานี ลป.054611/1/2561พหุ 13 มต.-ขน.
4153พหุ 1181 ศล.-ลป.ถึงสถานีลป.084011/1/2561 
44081181ถึงสถานีลป.084011/1/2561 
4152D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป084811/1/2561 
4152พหุ 51 ลป.-ขน.ออกจากสถานี ลป104411/1/2561 
41531182ออกจากสถานี ลป105511/1/2561 
4152D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป121011/1/2561 
4152D.ตป.ลป.-าช.ออกจากสถานี ลป145011/1/2561พหุ 52/14 าช.-ขน.


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/328ซ่อมประจำวันลป.070011/1/2561 
4152ลป./4/M/61/330ซ่อมประจำวันลป.190011/1/2561 
4408ลป./4/M/61/329ซ่อมประจำวันลป.190011/1/2561 
4153ลป./4/M/61/248ซ่อมประจำวันลป.195011/1/2561