หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540สป.ลป.ถึงสถานีลป.000118/11/2560 
งด641ออกจากสถานี ลป000418/11/2560 
4137พหุ 644 ลป.-ศล.ออกจากสถานี ลป032018/11/2560 
4153644ออกจากสถานี ลป.032018/11/2560 
4147D.ตป. ลป.-มต.ออกจากสถานี ลป.063518/11/2560พหุ 13 มต.-ขน.
4131พหุ 1181 ศล.-ลป.ถึงสถานีลป.080618/11/2560 
44031181ถึงสถานีลป.080618/11/2560 
4147D.ตป. ขน.-ลป.ถึงสถานีลป090018/11/2560 
413151 ลป.-ชม.ออกจากสถานี ลป.101118/11/2560 
4147พหุ 51 ลป.-ขน.ออกจากสถานี ลป101118/11/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน.
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/159ซ่อมประจำวันลป070018/11/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4131ลป./4131/M/61/161ซ่อมประจำวันลป081018/11/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ/เปลี่ยนแถบบันทึกความเร็ว
4403ลป./4147/M/61/160ซ่อมประจำวันลป081018/11/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ/เปลี่ยนแถบบันทึกความเร็ว
4147ลป./4147/M/61/162ซ่อมประจำวันลป090018/11/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ