หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4033สป16.00น.-24.00น.ถึงสถานีหใ000023/9/2560 
4033สป.08.00น.-16.00น.ถึงสถานีหใ000023/9/2560 
4033สป 0.00น.-08..00น.ถึงสถานีหใ000023/9/2560 
4225721ถึงสถานีหใ123023/9/2560 
4225722ถึงสถานีทส123023/9/2560 
4533768ถึงสถานีทส123023/9/2560 
4533767ถึงสถานีหใ123023/9/2560 
422138ออกจากสถานี หใ141823/9/2560 
4118448ถึงสถานีรท235923/9/2560 
4118451ถึงสถานีหใ235923/9/2560 
4134455ถึงสถานีหใ235923/9/2560 
4145456ถึงสถานีธำ235923/9/2560 
4216สำรอง ยล.ถึงสถานียล235923/9/2560 
4216สำรอง ยลออกจากสถานี หใ235923/9/2560 
4223175/176ถึงสถานีหใ235923/9/2560 
4225721ออกจากสถานี ทส235923/9/2560 
4225722ออกจากสถานี หใ235923/9/2560 
4533767/46ออกจากสถานี หใ235923/9/2560 
4533768ออกจากสถานี หใ235923/9/2560 
4533767ออกจากสถานี ทส235923/9/2560 
DRC947/948/949/950ออกจากสถานี หใ235923/9/2560 


ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4007ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560วาระ A8/co ทุกรายการ/
4033ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560ป.water pump 2/
4118ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560หาสาเหตุ Ground power+ต.tm1-6+cut tm 2 flash/
4203ซ่อมซ่อมประจำวันหใ000022/9/2560รอของ ป.tm blower 1/