ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4147นวรซ่อมประจำวันชพ000016/1/2561แก้ไขสายไฟTM.5 แตะโครง
4225วรทซ่อมประจำวันชพ000016/1/2561วาระประจำเที่ยว.