ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4230วรท.ซ่อมประจำวันชพ000023/9/2560วาระประจำเที่ยว.
4523วรทซ่อมประจำวันชพ000023/9/2560วาระประจำเที่ยว.