ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4014สปซ่อมประจำวัน 235923/9/2560วท
4014สปซ่อมประจำวัน 235923/9/2560วท