ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
4211สำรองซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
44051301/2ซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
5110651ซ่อมประจำวันปพ.070013/1/2561วาระประจำเที่ยว
21223ซ่อมประจำวันปพ.105013/1/2561เครื่อง PGU ดับ ทำการ Start ใหม่ ทำงานปกติ ท่อลมระหว่าง กซข.ป.2538-2122 หลุดทำการต่อให้ใหม่เรียบร้อยทำขบวนต่อได้
1105408ซ่อมประจำวันปพ.204013/1/2561วาระประจำเที่ยว
1108408ซ่อมประจำวันปพ204013/1/2561วาระประจำเที่ยว
1237408ซ่อมประจำวันปพ204013/1/2561วาระประจำเที่ยว