ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
5109651ซ่อมประจำวันปพ.060022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
4529สำรองซ่อมประจำวันปพ.070022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1136408ซ่อมประจำวันปพ.204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1219408ซ่อมประจำวันปพ204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว
1220408ซ่อมประจำวันปพ204022/3/2560ทำวาระประจำเที่ยว