ตารางรถจักรช่อมประจำวัน
หมายเลขขบวนสถานะถึงเวลานาทีวันที่หมายเหตุ
540ลป./540/M/61/061ซ่อมประจำวันลป070019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/เปลี่ยน BS ล้อ 4 R = 2 แท่ง/ปรับระยะ BC ทั้ง 2 แคร่,เติมหล่อลื่น = 30 ลิตร
4106ลป./4106/M/61/062ซ่อมประจำวันลป090019/10/2560ตรวจสอบวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4123ลป./4123/M/61/064ซ่อมประจำวันลป190019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ
4306ลป./4306/M/61/063ซ่อมประจำวันลป190019/10/2560ตรวจหาสาเหตุ/แก้ไขสร้างลม MR ช้า
4106ลป./4106/M/61/065ซ่อมประจำวันลป200019/10/2560ตรวจวาระประจำเที่ยว/ปกติ