หมายเลขรถกรฟ.วันที่ตรวจวันที่ตัดประเภทวาระหน่วยซ่อมหน่วยตรวจรายละเอียด
บทต048112บซจ/21/1/618/1/25618/1/2561นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต046125บซจ/42/1/615/1/25615/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค449018บซจ/44/1/615/1/25615/1/2561นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต050230บซจ/35/1/614/1/25614/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062251บซจ/36/1/614/1/25614/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062295บซจ/34/1/614/1/25614/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต062055บซจ/13/1/613/1/25613/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต062038บซจ/14/1/613/1/25613/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห051007บซจ/1/10/612/1/25612/1/2561นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บตญ025064บซจ/2/1/612/1/25612/1/2561วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050221บซจ/147/12/6029/12/256029/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล442020บซจ/80/12/6020/12/256020/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444011บซจ/102/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444143บซจ/103/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444436บซจ/104/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444156บซจ/100/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444430บซจ/101/12/6015/12/256015/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444435บซจ/99/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค248001บซจ/83/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต046119บซจ/93/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต046107บซจ/94/12/6014/12/256014/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต046008บซจ/78/12/6013/12/256013/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444175บซจ/71/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444238บซจ/72/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล442033บซจ/74/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซล444338บซจ/69/12/6011/12/256011/12/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต048213บซจ/60/12/6010/12/256010/12/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค442038สบค/2/12/601/12/25601/12/2560วาระปานกลาง สบค.บซ.สบควาระปานกลาง
บทต062175บซจ/91/11/6020/11/256020/11/2560วาระสรค.บซ.สรควาระ
บพห050009บซจ/45/11/6010/11/256010/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046006บซจ/19/11/605/11/25605/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030231บซจ/13/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030155บซจ/14/11/604/11/25604/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บพห050020บซจ/15/11/604/11/25604/11/2560วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต535017บซจ/7/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046019บซจ/6/11/603/11/25603/11/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042017ชพ/014/10/6028/10/256028/10/2560วาระสรพ.ชพ.ชพวาระ
บทต062167บซจ/85/10/6018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต046012บซจ/90/10/6018/10/256018/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค442110บซจ/20/10/605/10/25605/10/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต045006บซจ/159/9/6029/9/256029/9/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บตญ025136บซจ/195/9/6027/9/256027/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต239058นซ/57/9/6018/9/256018/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค442041กค/925/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค248030กค/926/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค446009กค/927/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทค248013กค/928/9/6014/9/256014/9/2560วาระสรพ.กค.กควาระ
บทต062119บซจ/58/9/607/9/25607/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333099บซจ/15/9/602/9/25602/9/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต046171นซ/9/9/601/9/25601/9/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต039253นซ/8/9/601/9/25601/9/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต039125นซ/96/8/6026/8/256026/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต038011นซ/97/8/6026/8/256026/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทต045016บซจ/74/8/6020/8/256020/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค342119บซจ/117/8/6019/8/256019/8/2560วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บขน000045นซ/45/8/6016/8/256016/8/2560วาระสบค.บซ.สรค 
บทค449015บซจ/98/8/6013/8/256013/8/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247026บซจ/53/8/607/8/25607/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค433147บซจ/59/8/607/8/25607/8/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต050117บซจ/3/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค128012บซจ/2/8/601/8/25601/8/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต000090นซ/70/7/6022/7/256022/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทค333067บซจ/124/7/6012/7/256012/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บขส000241บซจ/113/7/609/7/25609/7/2560วาระปานกลาง สรค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค433060บซจ/30/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค433095บซจ/29/7/605/7/25605/7/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค333087นซ/12/7/603/7/25603/7/2560นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
พห015174บซจ/135/6/6027/6/256027/6/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048177บซจ/45/6/603/6/25603/6/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต048166บซจ/192/5/6029/5/256029/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247002นซ/186/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรค 
บทก250018นซ/190/5/6028/5/256028/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.สรคตรวจสภาพ
บทค442085บซจ/134/5/6017/5/256017/5/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทก250048บซจ/130/5/6015/5/256015/5/2560วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บพห050014บซจ/79/5/609/5/25609/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050226บซจ/37/5/604/5/25604/5/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045029บซจ/113/4/6022/4/256022/4/2560วาระสบค.บซ.บซจ 
บทต050231บซจ/68/4/6012/4/256012/4/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต048023บซจ/17/4/601/4/25601/4/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต028017บซจ/215/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทต050245บซจ/217/3/6028/3/256028/3/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค245016บซจ/135/3/6018/3/256018/3/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทก247011บซจ/141/2/6015/2/256015/2/2560อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
บตญ030193บซจ/41/2/6013/2/256013/2/2560นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต050297บซจ/68/2/608/2/25608/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028116บซจ/18/2/602/2/25602/2/2560นอกวาระ สรค.บซ.บซจ 
บทค333085บซจ/1/2/601/2/25601/2/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050307บซจ/37/1/605/1/25605/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต535029บซจ/12/1/602/1/25602/1/2560วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025074บซจ/93/12/5916/12/255916/12/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025056บซจ/0116/11/5922/11/255922/11/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง บังใบล้อ 4 ซ้ายบาง
บทต046129บซจ/6/11/591/11/25591/11/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025007บซจ/153/10/5919/10/255919/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจปลอกล้อ 3 ซ้าย,ขวาหลวม
บตญ030299บซจ/154/10/5919/10/255919/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 2 ขวาบาง
บตญ030236บซจ/87/10/5912/10/255912/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ชวาบาง
บทต535030บซจ/11/10/596/10/25596/10/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทต039169บซจ/240/9/5926/9/255926/9/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ซ้ายบาง
บทค233098บซจ/127/9/5914/9/255914/9/2559วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทค126095บซจ/165/8/5921/8/255921/8/2559วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขน000008บซจ/0133/8/5916/8/255916/8/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1,2 ขวาบาง
บตญ025120บซจ/63/8/5910/8/255910/8/2559วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต039197บซจ/191/6/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
พห015078บซจ/173/7/5919/7/255919/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจพื้นล้อเป็นแผล
พห015150บซจ/174/7/5919/7/255919/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039262บซจ/71/7/594/7/25594/7/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต045034บซจ/74/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพปลอกล้อ 3,4 ขวา
บทค442017บซจ/60/7/594/7/25594/7/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจปลอกล้อ 2 ซ้ายหลวม
บตญ030204บซจ/145/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030131บซจ/146/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บตญ030257บซจ/144/6/5910/6/255910/6/2559นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพ
บทข042003บซจ/41/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042268บซจ/47/6/593/6/25593/6/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ030256ชพ/008/5/5912/5/255912/5/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025077ชพ/006/5/592/5/25592/5/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บทค233030สบค/27/4/5922/4/255922/4/2559นอกวาระ มนสบค 
บตญ030220ชพ/012/4/5921/4/255921/4/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บทต046165บซจ/151/3/5931/3/255931/3/2559นอกวาระ สบค.บซ.บซจเพลาคอแรงคด,ถังพักลมขาด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บทต046130บซจ/97/3/5917/3/255917/3/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทข042113บซจ/316/2/5929/2/255929/2/2559วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค126093บซจ/106/2/5911/2/255911/2/2559วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บตญ025059ชพ/002/1/596/1/25596/1/2559วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บทต239026บซจ/15/1/594/1/25594/1/2559วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง พื้นล้อ 3 ต่างระดับ
บทค333105ลป./019/12/589/12/25589/12/2558นอกวาระ  ลปป.BS. 8 แท่ง ทดลองสูบ หยอดนำ้มัน
บทค433082บซจ/43/11/586/11/25586/11/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บตญ025032บซจ/128/10/5821/10/255821/10/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บตญ025123บซจ/246/9/584/10/25584/10/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บตญ040001ชพ/001/10/581/10/25581/10/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025005ชพ/017/9/5828/9/255828/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030211ชพ/013/9/5820/9/255820/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025062ชพ/012/9/5816/9/255816/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
ตญ151364บซจ/96/9/5815/9/255815/9/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บตญ025112ชพ/007/8/589/9/25589/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025006ชพ/009/9/586/9/25586/9/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025087ชพ/024/8/5817/8/255817/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030239ชพ/026/8/5817/8/255817/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030253ชพ/019/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030252ชพ/020/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025001ชพ/011/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030320ชพ/013/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ040006ชพ/012/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030398ชพ/014/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030222ชพ/017/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025133ชพ/009/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030208ชพ/016/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030275ชพ/021/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025100ชพ/010/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030237ชพ/015/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025090ชพ/005/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025109ชพ/004/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025124ชพ/006/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025026ชพ/008/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025108ชพ/003/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025004ชพ/001/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ025138ชพ/002/8/589/8/25589/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บตญ030261ชพ/018/8/588/8/25588/8/2558วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บทต030001บซจ/87/7/588/7/25588/7/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1,2 ซ้ายบาง
บทข000055บซจ/187/6/5816/6/255816/6/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต000012บซจ/184/5/5822/5/255822/5/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028034บซจ/149/5/5819/5/255819/5/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลมอัดด้านหน้าหัก
ตญ151362บซจ/147/4/5824/4/255824/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
ตญ150245บซจ/148/4/5824/4/255824/4/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015126บซจ/21/4/586/4/25586/4/2558วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง ก้ามปูหลังฉีก
บขส000212บซจ/7/4/584/4/25584/4/2558วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค725014บซจ/251/3/5828/3/255828/3/2558วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต028060บซจ/187/3/5822/3/255822/3/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจสูบ
บทต046179บซจ/69/3/587/3/25587/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจเปลี่ยนล้อ 4 เพลา
บทต046177บซจ/70/3/587/3/25587/3/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจเปลี่ยนล้อ 4 เพลา
บตญ030234บซจ/278/2/5828/2/255828/2/2558วาระสบค.บซ.บซจวาระ บังใบล้อ 4 ขวาบาง
พห015161บซจ/118/2/5814/2/255814/2/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจประตูด้านหลังชำรุด
บทต046190บซจ/141/1/5824/1/255824/1/2558นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 3 ขวาบาง
บทต039001บซจ/45/1/586/1/25586/1/2558นอกวาระ สรค.บซ.บซจแท่งไม่มี 8 แท่ง
พห015124บซจ/142/12/5711/12/255711/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039183บซจ/107/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039254บซจ/103/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต039234บซจ/106/12/579/12/25579/12/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028022บซจ/204/11/5723/11/255723/11/2557วาระสบค.บซ.บซจแคร่หน้าเคลื่อน
พห015127บซจ/385/10/5731/10/255731/10/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจพื้นล้อเป็นแผล
บทต000016บซจ/322/10/5725/10/255725/10/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจตรวจสภาพสูบ
พห015006บซจ/153/10/5713/10/255713/10/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค126087บซจ/202/9/5723/9/255723/9/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค126080บซจ/207/9/5723/9/255723/9/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต039157บซจ/244/8/5731/8/255731/8/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทค126004บซจ/160/8/5723/8/255723/8/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต038001สบค/99/8/575/8/25575/8/2557นอกวาระ สบค.บซ.สบค 
บทต046208บซจ/14/8/573/8/25573/8/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ซ้ายบาง
บทต045010บซจ/0114/7/5710/7/255710/7/2557นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทต028064บซจ/95/7/577/7/25577/7/2557วาระสบค.บซ.บซจกาบเพลา,เหล็กกดหลังกาบเพลาล้อ 1,2,3,4 ซ้ายไม่มี
บทค333089บซจ/93/7/577/7/25577/7/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทค125009บซจ/39/7/573/7/25573/7/2557วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต028092บซจ/102/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต000104บซจ/111/6/5710/6/255710/6/2557วาระหนัก สรค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015140บซจ/1/6/571/6/25571/6/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจขอพ่วงแคร่หลังชำรุด
บทต028084บซจ/109/5/5711/5/255711/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจฝาหม้อเพลา 1 ซ้ายไม่มี
บขส000140บซจ/69/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาไม่มี 8 อัน
บขส000146บซจ/68/5/577/5/25577/5/2557นอกวาระ สรค.บซ.บซจกาบเพลาข้างขวาไม่มี 4 อัน
บขส000246บซจ/138/4/5715/4/255715/4/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
พห015148บซจ/145/3/5717/3/255717/3/2557วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขส000032บซจ/58/12/565/12/25565/12/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บซท144004บซร/01/12/561/12/25561/12/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ซ้ายไม่มี
บซท031037บซร/2/12/561/12/25561/12/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท144020บซร/82/11/5629/11/255629/11/2556วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บซท144005บซร/80/11/5628/11/255628/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรแท่ง 4 ขวาไม่มี
บซท031020บซจ/156/11/5619/11/255619/11/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซจท่อลม BC รั่ว
ขต001235บซจ/122/11/5613/11/255613/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บขต000038บซจ/124/11/5613/11/255613/11/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจชำรุด ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซท144021บซร/94/10/5627/10/255627/10/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซรบังใบล้อ 4 ขวาบาง
บทค126073บซร/59/10/5614/10/255614/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031048บซร/49/10/5612/10/255612/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031010บซร/50/10/5612/10/255612/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพระยางห้ามล้อ
บซท031008บซร/47/10/5610/10/255610/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทต000043บซร/44/10/5610/10/255610/10/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรสูบค้าง
บซท031051บซร/37/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031024บซร/36/10/568/10/25568/10/2556วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126072บซร/106/9/5624/9/255624/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126051บซร/98/9/5622/9/255622/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค126086บซร/100/9/5622/9/255622/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031093บซร/66/9/5615/9/255615/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031063บซร/64/9/5615/9/255615/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031085บซร/59/9/5614/9/255614/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031065บซร/60/9/5614/9/255614/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031076บซร/62/9/5614/9/255614/9/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บซท031018บซร/58/9/5612/9/255612/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031060บซร/48/9/5610/9/255610/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031062บซร/49/9/5610/9/255610/9/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031012บซร/33/8/5622/8/255622/8/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทต028050บซจ/53/8/569/8/25569/8/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บซท031092บซร/7/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031059บซร/9/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031003บซร/10/8/567/8/25567/8/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท031068บซร/24/6/5610/6/255610/6/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บซท031040บซป/6/6/567/6/25567/6/2556นอกวาระ สบค.บซ.บซป 
บซท031015บซร/61/4/5629/4/255629/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บทค433122บซร/7/4/568/4/25568/4/2556วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บทค433135บซร/6/4/568/4/25568/4/2556วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บซท031002บซร/4/4/565/4/25565/4/2556นอกวาระ สรค.บซ.บซร 
บขส000166บซป/58/3/5626/3/255626/3/2556วาระหนัก สบค.บซ.บซปวาระหนัก
ตญ150366รพ.หใ/039/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ151343รพ.หใ/040/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ151135รพ.หใ/042/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
ตญ150474รพ.หใ/041/1/5620/1/255620/1/2556นอกวาระ สรจ.หใ.หใเนื่องจากทางการได้ทำการปรับปรุงที่ทำการ แขวง สรจ.หใ.จึงได้นำรถใช้บรรทุกอุปกรณ์ อะไหล่ และ เอกสาร ด้านธุรการ
บทค126035บซร/31/7/5511/7/255511/7/2555นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทค126096บซร/32/7/5511/7/255511/7/2555นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
บทต028094บซจ/80/6/5518/6/255518/6/2555วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บตญ030229บซร/13/6/556/6/25556/6/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทต028105บซจ/159/5/5529/5/255529/5/2555วาระสรค.บซ.บซจวาระ
บทต050328บซป/28/5/5519/5/255519/5/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซปวาระหนัก
ตญ151012ชพ/008/5/5514/5/255514/5/2555นอกวาระ  ชพ 
บทค429034บซร/60/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บทค429035บซร/50/4/5513/4/255513/4/2555วาระสรค.บซ.บซรวาระ
บทค429030บซร/53/4/5513/4/255513/4/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150793ปพ./001/3/558/3/25558/3/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ปพวาระหนัก
ตญ150486ปพ./001/2/5516/2/255516/2/2555วาระหนัก สรพ.ปพ.ปพก้ามปูล้อ 1 ขวา หลวมรอการซ่อม
บตญ000011บซจ/47/2/557/2/25557/2/2555วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บทต046149บซจ/91/1/5525/1/255525/1/2555อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
บขต000053บซจ/25/7/549/7/25549/7/2554วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บตญ030312บซร/36/7/547/7/25547/7/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.บซรวาระปานกลาง
บทต028040บซจ/44/6/5413/6/255413/6/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
พห015075สรค/13/6/549/6/25549/6/2554นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต028076บซจ/148/5/5410/5/255410/5/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทต028083บซจ/143/3/5413/3/255413/3/2554วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทต028068บซจ/100/3/5410/3/255410/3/2554วาระปานกลาง สบค.บซ.บซจวาระปานกลาง
บทค429012บซร/18/3/545/3/25545/3/2554วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บทต000042บซจ/152/2/5428/2/255428/2/2554นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บขถ000111บซร/4/2/541/2/25541/2/2554วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทต038004บซจ/136/1/5428/1/255428/1/2554อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจอุบัติเหตุ
บขต000055ทส/015/12/5330/12/255330/12/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
บขส000169สรค/27/12/5314/12/255314/12/2553นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บขต000022บซร/54/11/5321/11/255321/11/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซร 
ตญ150551บซจ/88/11/5315/11/255315/11/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค125003สรค/59/10/5312/10/255312/10/2553นอกวาระ สบค.บซ.สรค 
บทต039102บซจ/161/7/5331/7/255331/7/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บตญ000734บซป/3/6/537/6/25537/6/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซป 
บซล444367สบค/81/5/5324/5/255324/5/2553นอกวาระ หลสบคส่งบริษัทซ่อมแคร่
บทค725010วผล/020/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซปเดินรถแจ้ง
บทค125022วผล/022/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจเดินรถแจ้ง
บทค126081วผล/024/5/5318/5/255318/5/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจเดินรถแจ้ง
ตญ150028รง.ทส./29/5/5317/5/255317/5/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสตัดอุปกรณ์ส่วนล่างส่งทำปะการัง
บขส000013บซจ/006/3/532/3/25532/3/2553วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทค429019วผล/078/3/532/3/25532/3/2553นอกวาระ วเเกคเดินรถแจ้ง
ตญ150936บซร/53/2/5318/2/255318/2/2553วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค542002บทค/192/2/5318/2/255318/2/2553วาระสบค.บซ.บซจวาระ
บทค429018บซจ/90/2/539/2/25539/2/2553นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
บทค233032บซจ/63/2/538/2/25538/2/2553วาระสบค.บซ.บซจ 
บขต000127ทส/007/2/531/2/25531/2/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ตญ151532บซจ/69/1/5319/1/255319/1/2553วาระหนัก สบค.บซ.บซจวาระหนัก
บขต000060ทส/018/1/5318/1/255318/1/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ตญ150898ทส/004/1/537/1/25537/1/2553วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
บซท031088บซจ/0104/10/5215/10/255215/10/2552อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจ 
ตญ151688สรค/41/9/5221/9/255221/9/2552วาระหนัก สรง.รส.สรควาระหนัก
บขต000007ทส/008/9/5217/9/255217/9/2552วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
ทต020031บซร/221/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020064บซร/222/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020004บซร/217/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ทต020007บซร/219/8/5221/8/255221/8/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ150200บซร/89/6/5222/6/255222/6/2552วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
ตญ151655บซจ/70/6/5217/6/255217/6/2552นอกวาระ สบค.บซ.บซจ 
พห015002ชพ/021/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015026ชพ/024/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015029ชพ/025/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015023ชพ/026/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015035ชพ/027/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015018ชพ/028/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
พห015055ชพ/035/4/5230/4/255230/4/2552วาระหนัก สรพ.ชพ.ชพวาระหนัก
บซล444373สบค/50/2/5219/2/255219/2/2552อุบัติเหตุ สบค.บซ.สบคอุบัติเหตุ ส่งบริษัทซ่อม
บขถ000106บซร/82/2/5229/1/255229/1/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บขถ000212บซร/88/1/5229/1/255229/1/2552วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
พห015153ทส/006/1/525/1/25525/1/2552อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ
ตญ150809ทส/029/11/5128/11/255128/11/2551วาระหนัก สรง.ทส.ทสวาระหนัก
บตญ000739บซร/128/11/5126/11/255126/11/2551วาระสบค.บซ.บซรวาระ
บทข000040รส./014/11/5120/11/255120/11/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
ตญ151375บซจ/52/11/5112/11/255112/11/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจบังใบล้อ 1 ขวาบาง
ตญ150417สรค/177/10/5227/10/255127/10/2551วาระหนัก  สรควาระหนัก
ตญ150323บซร/114/10/5125/10/255125/10/2551วาระหนัก สรค.บซ.บซรวาระหนัก
บซท144033บซร/109/10/5124/10/255124/10/2551วาระสบค.บซ.บซรครบวาระ
ตญ150254บซร/88/10/5118/10/255118/10/2551นอกวาระ สรค.บซ.บซรตรวจสภาพสูบ
บขถ000166บซป/1/10/5114/10/255114/10/2551วาระสบค.บซ.บซปวาระ
ตญ151227สรค/107/9/5117/9/255117/9/2551นอกวาระ สบค.บซ. บังใบล้อ 2 ซ้ายบาง
ตญ150619สรค/106/9/5117/9/255117/9/2551นอกวาระ สบค.บซ.สรคบังใบล้อ 1 ขวาบาง
ขส015025บซร/26/8/518/8/25518/8/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บซล444362บซร/173/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บซล444342บซร/174/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บทต046224บซร/176/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บทต046228บซร/177/7/5130/7/255130/7/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซรตกราง 4 เพลา 8 ล้อ
บขต000045บซจ/32/7/517/7/25517/7/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจกาบเพลา1,2,4 ซ้าย,1,2 ขวาไม่มี
ตญ150617ทส/017/5/5121/5/255121/5/2551อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ
ตญ151093ทส/018/5/5121/5/255121/5/2551อุบัติเหตุ สรง.ทส.ทสอุบัติเหตุ
บขน000049บซป/1/4/511/4/25511/4/2551อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซปครบซ่อมหนัก(อุบัติเหตุ)
ทต020080บซจ/76/3/5113/3/255113/3/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซจครบวาระหนัก
ตญ150078บซจ/50/3/5110/3/255110/3/2551วาระสรค.บซ.บซจครบวาระ
ทต020046รส./006/3/514/3/25514/3/2551นอกวาระ สรง.รส.รสเปลี่ยนล้อใหม่
ทต020090บซจ/158/2/5128/2/255128/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจห้ามล้อจับตายพื้นล้อเป็นแผล
บทต050203บซจ/76/2/5119/2/255119/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซจท่อลมเล็กเข้าหม้อ BC ขาด
ตญ151606บซร/74/2/5119/2/255119/2/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรวาระหนัก
บทค725006บซร/58/2/5112/2/255112/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซรถังน้ำมันรั่วซึมด้านซ้ายแคร่หน้า
บทข000053รส./017/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
บทข000036รส./015/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
บทข000035รส./016/2/5110/2/255110/2/2551วาระหนัก สรง.รส.รสวาระหนัก
ขข015090บซร/46/2/5110/2/255110/2/2551นอกวาระ สบค.บซ.บซรตรวจสภาพ แคร่แกว่ง
บทค725008บซร/68/1/5125/1/255125/1/2551วาระหนัก สบค.บซ.บซรครบวาระหนัก
ตญ150978บซจ/45/11/509/11/25509/11/2550อุบัติเหตุ สบค.บซ.บซจตกราง 1 เพลา 2 ล้อหลัง
บซล444444บซป/2/9/506/9/25506/9/2550นอกวาระ สบค.บซ.บซปปลอกล้อแคร่หน้า - หลังหลวม
บทข042008สรค/1/9/502/9/25502/9/2550นอกวาระ สบค.บซ.สรคปลอกล้อ 3 ขวา หลวม
ตญ151522บซร/80/8/5027/8/255027/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระ
ทต020035รส./073/8/5025/8/255025/8/2550วาระสรง.รส.รสครบวาระ
บซล444245บซร/66/8/5023/8/255023/8/2550นอกวาระสบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ เป็รถตกรางที่ รังสิต ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
บซล444246บซร/65/8/5023/8/255023/8/2550นอกวาระสบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ เป็รถตกรางที่ รังสิต ส่งซ่อมที่ สบค.บซ.
ตญ150054บซร/38/8/5013/8/255013/8/2550วาระสรค.บซ.บซรครบวาระหนัก
บทต031012รส./014/8/507/8/25507/8/2550วาระสรง.รส.รส 
บซท144011บซร/3/8/501/8/25501/8/2550นอกวาระ สบค.บซ.บซรอุบัติเหตุ รถตกรางแคร่หลังชำรุด
พห015056รส./036/7/5023/7/255023/7/2550วาระสรง.รส.รสวาระ
บซล444454บซป/186/6/5018/6/255018/6/2550CMนอกวาระหลบซปเครื่องร่นห้ามล้ออัตโนมัตชำรุด
บทค333073มน/177/3/5028/3/255028/3/2550PMวาระมนมนครบวาระ
บทต050106อด/004/12/4920/12/254920/12/2549PMวาระสบค.บซ.อดครบวาระ
บทค725005กค/057/11/4924/11/254924/11/2549CMนอกวาระ กคส่งซ่อม สรพ.กค
ตญ150866บซจ/50/11/4917/11/254917/11/2549PMวาระยพบซจครบวาระ
ตญ150518บซจ/49/11/4917/11/254917/11/2549PMวาระยพบซจครบวาระ
บขถ000083บซร/033/10/4928/10/254928/10/2549PMวาระบซบซรครบวาระ
ตญ150632บซจ/050/9/4925/9/254925/9/2549PMวาระบซบซจครบวาระ
ตญ151486บซจ/051/9/4925/9/254925/9/2549PMวาระบซบซจครบวาระ
ตญ151408บซจ/112/9/4918/9/254918/9/2549PMวาระบซบซจครบวาระ
ตญ150878บซจ/023/9/4913/9/254913/9/2549PMวาระบะบซจครบวาระ
ตญ150763บซร/013/9/4911/9/254911/9/2549PMวาระบซบซรครบวาระ
ตญ150734ตญ/006/9/492/9/25492/9/2549PMวาระบซบซรครบวาระ
ตญ150480รส/053/8/4928/8/254928/8/2549วาระหนัก รสรสครบวาระซ่อม 5 ปี
บตญ030303ทส/016/8/4927/8/254927/8/2549PMวาระทสทสครบวาระ
บขต000039รส/033/8/4921/8/254921/8/2549วาระหนัก รสรสครบซ่อมวาระ 5 ปี
ตญ151638วผล/062/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค12
ตญ150561วผล/053/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
บทค423167วผล/190/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
ตญ004019วผล/031/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค14
ตญ004051วผล/033/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ003823วผล/022/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค14
ตญ003880วผล/023/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค14
ตญ003893วผล/024/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
ตญ003896วผล/026/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
ตญ003928วผล/027/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
ตญ003975วผล/028/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
ตญ003998วผล/029/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค14
ตญ004011วผล/030/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค13
ตญ150307วผล/050/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค13
ตญ150387วผล/052/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ขต001459วผล/289/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระมสมสอยู่ในโรงงานมักกะสัน
ขต001283วผล/281/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระมสมสอยู่ในโรงงานมักกะสัน
ขต001295วผล/282/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระมสมสอยู่ในโรงงานมักกะสัน
ขต001323วผล/285/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระมสมสอยู่ในโรงงานมักกะสัน
ตญ004383วผล/044/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004166วผล/036/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004387วผล/045/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004240วผล/037/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค14
ตญ004398วผล/046/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004271วผล/040/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004277วผล/041/1/491/7/25491/7/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
บขต000014ทส/035/5/4931/5/254931/5/2549นอกวาระ ทสทสฝาข้าง, พื้นทะลุ
ตญ151163ทส/033/5/4930/5/254930/5/2549วาระ8เดือนทสทสครบวาระ
บตญ025126หใ/051/5/4927/5/254927/5/2549วาระ8เดือนหใหใครบวาระ
ขต001472หใ034/05/4915/5/254915/5/2549วาระ8เดือนหใหใไม่ระบุ
ขต001535หใ035/05/4915/5/254915/5/2549วาระ8เดือนหใหใไม่ระบุ
ตญ151586รส006/05/4910/5/254910/5/2549วาระหนักรสรสครบวาระ
บขต000159ทส008/05/498/5/25498/5/2549วาระปานกลางทสทสครบวาระ
บตญ000740ทส028/04/4923/4/254923/4/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
ตญ151016บซจ059/04/4910/4/254910/4/2549วาระ8เดือนบซบซจไม่ระบุ
ขต001580ทส002/04/492/4/25492/4/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
บขส000177ทส037/03/4928/3/254928/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
ตญ150764ทส029/03/4922/3/254922/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
ตญ150451ทส028/03/4922/3/254922/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
บตญ025050ทส024/03/4921/3/254921/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
บทค447067บซร090/03/4921/3/254921/3/2549วาระหนักบซบซรครบวาระ
ขต001370ทส018/03/4916/3/254916/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
ขต001238ทส015/03/4915/3/254915/3/2549นอกวาระทสทสหม้อสูบลมดูดไม่ทำงาน
ตญ151463ทส010/03/496/3/25496/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
ตญ150694ทส011/03/496/3/25496/3/2549วาระหนักทสทสครบวาระ
BCF023580ชพ006/03/495/3/25495/3/2549นอกวาระชพชพตู้คอนเทนเนอร์ไม่ลงล็อค
บตญ025088ทส008/03/493/3/25493/3/2549วาระ8เดือนทสทสไม่ระบุ
บขต000162ทส004/03/491/3/25491/3/2549นอกวาระทสทสตกราง,ตรวจสภาพ
ตญ150087บซร078/02/4928/2/254928/2/2549วาระ8เดือนบซบซรไม่ระบุ
ตญ151031บซร068/02/4924/2/254924/2/2549วาระ8เดือนบซบซรไม่ระบุ
ขต001609ทส018/02/4923/2/254923/2/2549นอกวาระทสทสหม้อสูบไม่ทำการ
ตญ151613ปช019/02/4921/2/254921/2/2549วาระ8เดือนกคปชใส่หางปลาและสล้กทองเหลือง
ตญ150686ลป115/02/4920/2/254920/2/2549วาระ8เดือนลปลปซ่อมวาระปานกลาง
ตญ151202ลป116/02/4920/2/254920/2/2549วาระ8เดือนลปลปซ่อมวาระปานกลาง
ตญ151440กค042/02/4918/2/254918/2/2549วาระหนักกคกคครบซ่อมหนัก
ตญ150736สรค17/02/4917/2/254917/2/2549วาระหนักรสบซจครบวาระหนัก
ขต001544สรค10/02/4915/2/254915/2/2549วาระหนักปพบซรครบวาระหนัก
ตญ151551หใ050/02/4913/2/254913/2/2549วาระ8เดือนหใหใไม่ระบุ
พห015034ทส010/02/499/2/25499/2/2549วาระหนักทสทสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ150358ทส007/02/498/2/25498/2/2549วาระ8เดือนทสทสครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151533ชม005/02/493/2/25493/2/2549นอกวาระชมชมสูบหม้อลมดูดไม่ทำการ
บขถ000219รจ069/01/4931/1/254931/1/2549เบ็ดเตล็ดบซรจเต้ากันโคลง หน้า-หลัง ขวาชิด
ตญ150036กค082/01/4930/1/254930/1/2549วาระ8เดือนกคกคครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151616กค076/01/4928/1/254928/1/2549นอกวาระกคกคสูบลมดูดค้าง
BCF024085บซจ148/01/4927/1/254927/1/2549นอกวาระบซบซจคานห้ามล้อแคร่หลังอันที่ 3 ไม่มี
ตญ151086ทส023/01/4926/1/254926/1/2549วาระหนักทสทสครบซ่อมวาระหนัก
ขต001465ทส026/01/4926/1/254926/1/2549วาระหนักทสทสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ150896บซร100/01/4924/1/254924/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151702รส020/01/4922/1/254922/1/2549วาระหนักรสรสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ150187รส021/01/4922/1/254922/1/2549วาระหนักรสรสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ150251รส019/01/4922/1/254922/1/2549วาระหนักรสรสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ151158บซจ119/01/4920/1/254920/1/2549วาระ8เดือนบซบซจครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151512บซจ103/01/4918/1/254918/1/2549วาระ8เดือนบซบซจครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150248หใ043/01/4917/1/254917/1/2549วาระ8เดือนหใหใครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151377บซจ025/01/4917/1/254917/1/2549วาระ8เดือนบซบซจครบซ่อมวาระ 8 เดือน
บตญ025116ทส014/01/4915/1/254915/1/2549วาระหนักทสทสครบซ่อมวาระหนัก
ตญ150384บซร060/01/4914/1/254914/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151600บซร062/01/4914/1/254914/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150280บซร066/01/4914/1/254914/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150984บซจ086/01/4913/1/254913/1/2549วาระ8เดือนบซบซจครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ขต001436หใ028/01/4913/1/254913/1/2549วาระหนักหใหใครบซ่อมวาระหนัก
บทต149008กค042/01/4913/1/254913/1/2549นอกวาระกคกคคานห้ามล้อพร้อมแท่งที่ 4R ไม่มี
ตญ151151บซร053/01/4910/1/254910/1/2549วาระ8เดือนบซบซรไม่ระบุ
ตญ151386ปช011/01/4910/1/254910/1/2549วาระ8เดือนทสปชครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150556บซร048/01/4910/1/254910/1/2549วาระ8เดือนบซบซรไม่ระบุ
ตญ004417รจ013/01/499/1/25499/1/2549วาระหนักบซรจครบซ่อมวาระหนัก
ตญ151234ทส006/01/49X9/1/25499/1/2549วาระ8เดือนทสทสครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151539ลป027/01/495/1/25495/1/2549นอกวาระลปลปตรวจสภาพก่อนการบรรทุก
ตญ150422รจ006/01/494/1/25494/1/2549วาระหนักบซรจครบซ่อมวาระ หนัก
ตญ150675รจ007/01/494/1/25494/1/2549วาระหนักบซรจครบซ่อมวาระหนัก
ตญ151642บซร007/01/493/1/25493/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151121บซร006/01/493/1/25493/1/2549วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ151090กค012/01/493/1/25493/1/2549วาระ8เดือนกคกคครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150731กค011/01/493/1/25493/1/2549วาระ8เดือนกคกคครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150090กค013/01/493/1/25493/1/2549วาระ8เดือนกคกคครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ150094ลป015/01/492/1/25492/1/2549วาระ8เดือนลปลปครบซ่อมวาระ 8 เดือน
ตญ004359วผล/043/1/491/1/25491/1/2549CMนอกวาระบซสรคทางค17
ตญ004116วผล/034/1/491/1/25491/1/2549CMนอกวาระบซสรคทางค18
บขถ000196ทส009/10/489/10/25489/10/2548วาระหนักทสทสครบซ่อมวาระหนัก
รก015060บซร007/10/483/10/25483/10/2548วาระ8เดือนบซบซรครบซ่อมวาระ 8 เดือน