Welcome Guest Search | Active Topics | Members | Log In

Rolling Stock Technology Symposium Options · View
bangkok_drc
Posted: Friday, May 10, 2013 11:45:03 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
Rolling Stock Technology Symposium


16 – 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “Rolling Stock TechnologySymposium” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทผู้ผลิตหัวรถจักรชั้นนำของโลกจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีหัวรถจักรทุกประเภท พร้อมเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในวันดังกล่าวในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีหัวรถจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับมายัง email: H fengcpu@ku.ac.thH พร้อมยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คณะฯ Hwww.eng.ku.ac.th ภายในHวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 (รับจำนวนจำกัด 250 ท่านแรก)
bangkok_drc
Posted: Friday, May 10, 2013 11:46:17 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังก้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. วงเงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเชื่อมโยงฐานการผลิตกับฐานการส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งในภูมิภาคนี้ โดยเป็นการลงทุนด้านการขนส่งมวลชนระบบราง มูลค่ากว่า 1.55 ล้านล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมกำหนดจัดให้มีการประมูล หัวรถจักรความเร็วสูงและระบบอาณัติสัญญาณ ในอนาคตอันใกล้นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศควรมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ ด้านเทคโนโลยีระบบขนส่ง ระบบคมนาคมในโอกาสสำคัญเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศในครั้งนี้ จึงกำหนดจัดโครงการ “Rolling Stock Technology Symposium” ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ผลิตหัวรถจักรชั้นนำของโลก จาก 4 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเสนอเทคโนโลยีด้านหัวรถจักรที่สามารถใช้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีหัวรถจักรที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศไทย ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระบบรถไฟฟ้า กว่า 30 ปี บรรยายด้านการเลือกหัวรถจักรที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีความร่วมมือโดยตรงกับ Newcastle University สหราชอาณาจักร ซึ่งจะได้ส่งวิทยากรมาร่วมบรรยาย ในงานครั้งสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยเนื้อหาการบรรยายจะกล่าวถึง เทคโนโลยีหัวรถจักรทุกประเภท ทั้งรถไฟความเร็วสูง ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง ระบบรถดีเซล ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเมือง ระบบ Mono Rail และ ระบบ Light Rail เป็นต้นวัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน Rolling Stock Technology ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

2. เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Rolling Stock Technologyหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนระยะเวลา

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น.สถานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปแบบการดำเนินการ

การนำเสนอ การเสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบุคคลเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม บริษัท Airport Rail Link คณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจประมาณ 200 คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ร่วมโครงการประชุมสัมมนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจด้าน Rolling Stock Technology มากขึ้น และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีหัวรถจักรที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ต่อไป
bangkok_drc
Posted: Friday, May 10, 2013 11:48:12 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
หัวข้อสัมมนา-กำหนดการ
Rolling Stock Technology Symposium
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) / รับประทานอาหารว่าง
09.00 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) กล่าวรายงาน
09.10 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์) กล่าวต้อนรับ
09.20 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์) กล่าวเปิด
09.30 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “นโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบขนส่งในประเทศไทย
อย่างยั่งยืน”
โดย
- ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (นายประภัสร์ จงสงวน)
- ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล)
- กรรมการบริษัท ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม)
(เวลา 10.00 น. โดยประมาณ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าว
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 2 อาคารนานาชาติ)
10.00 – 11.00 น. บรรยายเรื่อง “Rolling Stock Technology from North America” โดย BOMBARDIER
Transportation
11.00 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “Rolling Stock Technology from Europe” โดย ALSTOM Transportation
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยายเรื่อง “Rolling Stock Technology from China” โดย CSR/CNR/Chongqing
Companies
14.00 – 15.00 น. บรรยายเรื่อง “Rolling Stock Technology from Japan” โดย HITACHI

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) กล่าวเปิด
09.10 – 10.30 น. การบรรยายเรื่อง “Technical Considerations for Rolling Stock Selection” โดย
Professor Dr.John Roberts KU Rail
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “Technical Considerations for Rolling Stock Selection” (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “Historical Development of Rolling Stock Technology” โดย
Professor Dr.Seiichi Nishimura KU Rail / Nishimura Vehicle Dynamics Laboratory
14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 – 15.30 น. บรรยายเรื่อง “Historical Development of Rolling Stock Technology” (ต่อ)
15.30 – 15.50 น. พิธีปิดการสัมมนา
โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

************************************
bangkok_drc
Posted: Friday, May 10, 2013 12:03:54 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
ท่านที่สนใจ ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.eng.ku.ac.th/blog/rollingstock/
bangkok_drc
Posted: Friday, May 17, 2013 10:34:05 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
สิงห์เหนือ
Posted: Thursday, May 23, 2013 9:25:15 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/28/2009
Posts: 158
Points: -187
น่าเสียดายที่งานดีๆ อย่างนี้ มีคนรถไฟไปเพียง 2-3 คน เองครับท่าน

bangkok_drc
Posted: Tuesday, May 28, 2013 6:32:43 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 10/27/2009
Posts: 691
Points: -955
Users browsing this topic
Guest


Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum RSS : RSS

YAFPro Theme Created by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 (NET v2.0) - 3/29/2008
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
This page was generated in 2.345 seconds.