ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรอง  โดย...ณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช 

อดีตรองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล ด้านลากเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย