แหล่งเก็บความรู้ในองค์กร
น.พ.วิจารณ์    พานิช
KM.Thailand
Prof.vichan   panich
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) นายสถานีทางสะดวก  เป็นผู้ใช้เครื่องทาง สะดวกในการขอทางและให้ทางสะดวก ที่นำมาลงในเว็บนี้จะเป็นเครื่องของบริษัท
Westinghouse เหมาะสำหรับพนักงาน
รถจักร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น   ผู้ช่วยสารวัตร สารวัตรฝ่ายช่างกล ไว้ศึกษาเวลาไปบันทึกแบบ ม.85 ค. หรือ ผู้สนใจทั่วไปก็ดูได้นะครับ

   ความรู้เกี่ยวกับล้อ และส่วนประกอบ
ของล้อพร้อมเพลา เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป

Electronics Governor ทำงานเช่นไร
Air Dryer of GEA Locomotive

 

ความรู้เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเร็วๆนี้

KM-day 18 ก.ย.2555 โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

ความรู้เกี่ยวกับ KM    

ทำไมต้องเรียนรู้? ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ Why..........

      เป็นคำถามสั้นๆ แต่ตอบได้ยาว      ถ้าฝ่ายช่างกลหรือองค์กรฝ่ายต่างๆ ในการรถไฟต้องประสบปัญหา
เหล่านี้......

  1. เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออกมักมีผลกระทบกับงาน
  2. บุคลากรมักทำงานผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ (เกิดปัญหาซ้ำๆ)
  3. เวลามีปัญหาในการทำงานไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นๆ   ได้ที่ไหน
  4. ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานานหาไม่ค่อยพบ  หรือถ้าพบข้อมูลมักจะไม่ทันสมัยไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามทีีต้องการ
  5. ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ    

              ทุกท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจกันหมด ทำอย่างไรที่จะทำให้วัฐจักร      การทำงานของเราไม่ต้องประสบปัญหาเช่นนี้         ฝ่ายการช่างกล    มีภาระกิจหลักมากมายไม่ว่าการ จัดการด้านการเดินรถ  การซ่อมบำรุง  การอบรม การให้ความรู้ด้านเทคนิค กับพนักงานของ ทั้งฝ่าย ซึ่งล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้  และ ประสบการณ์ จากผู้รู้จริงทั้งสิ้น   แต่จะทำเช่นไรที่่จะจัดการให้ผู้รู้  ได้มีโอกาส ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สะสมมา 30-40 ปี ให้กับคนรุ่นหลังและองค์กรได้  การจัดการ เรื่ององค์ความรู้   มีแนวทางแก้ปัญหา

 

    การพัฒนาหน่วยงานซ่อมบำรุง
                           สู่ระบบมาตรฐาน   CMMS
 

          ในปัจจุบันการดำเนินการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล หรือ เอกชน  ต่างเล็งเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการดำเนินงาน และพยายามลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของระบบงานลง และทำให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของระบบจัดการและการบริหารงานในองค์กร  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำ ให้องค์กรสามารถบรรลุสิ่งที่กล่าวข้างต้นได้ คือ การนำระบบ เทคโนโลยี่สารสนเทศ ( โปรแกรมบริหารงานและการจัดการด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ) ที่ดีเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งสู่การวิเคราะห์ที่เป็นระดับมาตรฐานสากล  และประสบความสำเร็จทางการ จัดการมากที่สุด

                                                            ณรงค์ฤทธิ์  ศิวะสาโรช..........

 

เป็นเรื่องของระบบห้ามล้อ Pure Air Brake  การสร้างลม Brake pipe จากรถจักรไปยังท่อขบวนเพื่อบังคับห้ามล้อและคลายห้ามล้อรถพ่วง
เหมาะสำหรับวิทยากรเทคนิครถจักรหรือพนักงานเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

        

แคร่รถโดยสาร   

    เพื่อลดความสั่นสะเทือนและเพื่อให้รถสามารถเลี้ยวโค้งได้้จึงต้องใช้แคร่เป็นตัว รับน้ำหนัก ของรถและวิ่งไปบนรางโดยตัวแคร่กับ ตัวรถ สามารถเคลื่อนไหวเป็นอิสระแก่กัน ได้พอสมควร


       
ล้อพร้อมเพลาคือส่วนที่มีการสั่นสะเืืทือนและเกิดแรงกระแทกมากที่สุด และจะส่งต่อไปยังตัวรถและถึงผู้โดยสาร ในทางตรงกันข้ามน้ำหนักของตัวรถและภาระจะถูกถ่ายทอดจากตัวรถลงมาที่ล้อโดยผ่านแคร่

 

       เหมาะสำหรับพนักงานรถจักรมาก ทดลอง ทำไป  คิดไป ซ้อมมือ คิดว่ามีประโยชน์นะ
แต่คำเฉลยต้องไปเปิดตำราดูเอาเองนะครับ    เรียนรู้การเดินรถจากศูนย์กลาง
จากสื่อมัลติมิเดีย เหมาะกับพนักงานรถจักรมากคลิ๊กที่นี่

ภาพรถไฟสวย ๆ ทำ Wallpaper ได้เลย
เลือก

เป็นอุปกรณ์ของระบบห้ามล้อ 28 L TWIN
มีเฉพาะในรถจักร ALSTHOM รุ่น ADD.ตั้งแต่
หมายเลข 4401 - 4420 แสดงการทำงานของ
อุปกรณ์ในระบบเพื่อสร้างลม Brake Pipe จาก
รถจักรไปยังท่อขบวนเพื่อควบคุมห้ามล้อขบวนรถ
    เหมาะสำหรับวิทยากรเทคนิครถจักรและ
พนักงานเทคนิครถจักรหรือผู้สนใจทั่วไป

ส่วนประกอบเครื่องพ่วง NATMALL

   คำแนะนำในการต่อขอพ่วงอัตโนมัติ    และ
การตรวจสอบเป็นหน้าที่ของพนักงานผู้เกียว
ข้องกับการทำสับเปลี่ยนโดยตรง  
                                          
                                            

 


 คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล                                                   

 Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com


                                                               

คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กดูภาพใหญ่