แหล่งเก็บความรู้ในองค์กร
น.พ.วิจารณ์    พานิช
KM.Thailand
Prof.vichan   panich
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เื่พื่อสังคม นายสถานีทางสะดวก  เป็นผู้ใช้เครื่องทาง สะดวกในการขอทางและให้ทางสะดวก ที่นำมาลงในเว็บนี้จะเป็นเครื่องของบริษัท
Westinghouse เหมาะสำหรับพนักงาน
รถจักร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น   ผู้ช่วยสารวัตร สารวัตรฝ่ายช่างกล ไว้ศึกษาเวลาไปบันทึกแบบ ม.85 ค. หรือ ผู้สนใจทั่วไปก็ดูได้นะครับ

   ความรู้เกี่ยวกับล้อ และส่วนประกอบ
ของล้อพร้อมเพลา เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป

Electronics Governor ทำงานเช่นไร
Air Dryer of GEA Locomotive

 

cop1

การจัดทำCOP ณ.โรงรถจักดีเซลบางซื่อ

ความรู้เกี่ยวกับ KM    

ทำไมต้องเรียนรู้? ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ Why..........

      เป็นคำถามสั้นๆ แต่ตอบได้ยาว      ถ้าฝ่ายช่างกลหรือองค์กรฝ่ายต่างๆ ในการรถไฟต้องประสบปัญหา
เหล่านี้......

  1. เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออกมักมีผลกระทบกับงาน
  2. บุคลากรมักทำงานผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ (เกิดปัญหาซ้ำๆ)
  3. เวลามีปัญหาในการทำงานไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นๆ   ได้ที่ไหน
  4. ในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลานานหาไม่ค่อยพบ  หรือถ้าพบข้อมูลมักจะไม่ทันสมัยไม่สมบูรณ์หรือไม่ตรงตามทีีต้องการ
  5. ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ    

              ทุกท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจกันหมด ทำอย่างไรที่จะทำให้วัฐจักร      การทำงานของเราไม่ต้องประสบปัญหาเช่นนี้         ฝ่ายการช่างกล    มีภาระกิจหลักมากมายไม่ว่าการ จัดการด้านการเดินรถ  การซ่อมบำรุง  การอบรม การให้ความรู้ด้านเทคนิค กับพนักงานของ ทั้งฝ่าย ซึ่งล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้  และ ประสบการณ์ จากผู้รู้จริงทั้งสิ้น   แต่จะทำเช่นไรที่่จะจัดการให้ผู้รู้  ได้มีโอกาส ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สะสมมา 30-40 ปี ให้กับคนรุ่นหลังและองค์กรได้  การจัดการ เรื่ององค์ความรู้   มีแนวทางแก้ปัญหา

 

    การพัฒนาหน่วยงานซ่อมบำรุง
                           สู่ระบบมาตรฐาน   CMMS
 

          ในปัจจุบันการดำเนินการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล หรือ เอกชน  ต่างเล็งเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการดำเนินงาน และพยายามลดขั้นตอนที่ซับซ้อนของระบบงานลง และทำให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของระบบจัดการและการบริหารงานในองค์กร  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำ ให้องค์กรสามารถบรรลุสิ่งที่กล่าวข้างต้นได้ คือ การนำระบบ เทคโนโลยี่สารสนเทศ ( โปรแกรมบริหารงานและการจัดการด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ) ที่ดีเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งสู่การวิเคราะห์ที่เป็นระดับมาตรฐานสากล  และประสบความสำเร็จทางการ จัดการมากที่สุด

                                                            ณรงค์ฤทธิ์  ศิวะสาโรช..........

 

เป็นเรื่องของระบบห้ามล้อ Pure Air Brake  การสร้างลม Brake pipe จากรถจักรไปยังท่อขบวนเพื่อบังคับห้ามล้อและคลายห้ามล้อรถพ่วง
เหมาะสำหรับวิทยากรเทคนิครถจักรหรือพนักงานเทคนิค หรือผู้สนใจทั่วไป

        

แคร่รถโดยสาร   

    เพื่อลดความสั่นสะเทือนและเพื่อให้รถสามารถเลี้ยวโค้งได้้จึงต้องใช้แคร่เป็นตัว รับน้ำหนัก ของรถและวิ่งไปบนรางโดยตัวแคร่กับ ตัวรถ สามารถเคลื่อนไหวเป็นอิสระแก่กัน ได้พอสมควร


       
ล้อพร้อมเพลาคือส่วนที่มีการสั่นสะเืืทือนและเกิดแรงกระแทกมากที่สุด และจะส่งต่อไปยังตัวรถและถึงผู้โดยสาร ในทางตรงกันข้ามน้ำหนักของตัวรถและภาระจะถูกถ่ายทอดจากตัวรถลงมาที่ล้อโดยผ่านแคร่

 

       เหมาะสำหรับพนักงานรถจักรมาก ทดลอง ทำไป  คิดไป ซ้อมมือ คิดว่ามีประโยชน์นะ
แต่คำเฉลยต้องไปเปิดตำราดูเอาเองนะครับ    เรียนรู้การเดินรถจากศูนย์กลาง
จากสื่อมัลติมิเดีย เหมาะกับพนักงานรถจักรมากคลิ๊กที่นี่

ภาพรถไฟสวย ๆ ทำ Wallpaper ได้เลย
เลือก

เป็นอุปกรณ์ของระบบห้ามล้อ 28 L TWIN
มีเฉพาะในรถจักร ALSTHOM รุ่น ADD.ตั้งแต่
หมายเลข 4401 - 4420 แสดงการทำงานของ
อุปกรณ์ในระบบเพื่อสร้างลม Brake Pipe จาก
รถจักรไปยังท่อขบวนเพื่อควบคุมห้ามล้อขบวนรถ
    เหมาะสำหรับวิทยากรเทคนิครถจักรและ
พนักงานเทคนิครถจักรหรือผู้สนใจทั่วไป

ส่วนประกอบเครื่องพ่วง NATMALL

   คำแนะนำในการต่อขอพ่วงอัตโนมัติ    และ
การตรวจสอบเป็นหน้าที่ของพนักงานผู้เกียว
ข้องกับการทำสับเปลี่ยนโดยตรง  
                                          
                                            

 


 คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล                                                   

 Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com


                                                               

คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กดูภาพใหญ่