คำแนะนำในการต่อขอพ่วงอัตโนมัติและการตรวจสอบ
คัดจากคู่มือรถพ่วง ศูนย์ลากเลื่อน  ฝ่ายการช่างกล  รฟท.
              
  
                  1. การต่อขอพ่วงต้องกระทำด้วยวิธีนำรถเข้ากระทบกัน  การต่อพ่วงรถในลักษณะให้ขอพ่วงเข้าต่อสัมผัสกันเบา ๆ เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เพราะจะเกิดแรงกระทบน้อยไ่ม่แรงพอที่จะทำให้ขอพ่วงปิดสนิทและดานขัดจะลงไม่เต็มที่ แต่ต้องไม่กระทบแรงมากจนเกินไปจนทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดเสียหาย การพ่วงต่อขอพ่วง  ควรกระทำเืมื่อรถทั้งคู่อยู่ในทางตรง ห้ามพ่วงต่อขอพ่วงเมื่อรถอยู่ในทางโค้งแคบ เพราะขอพ่วงจะไม่อยู่ในแนวเดียวกัน
            

                2. การนำ้รถพ่วงเข้าต่อกันโดยขอพ่วงคันหนึ่งปิดและขอพ่วงคันหนึ่งเปิด เป็นวิธีปฏิบัติได้ก็จริง แต่ถ้าปฏิบัติด้วยวิธีนั้นแล้วปรากฎว่าขอพ่วงปิดไม่สนิทหรือดานขัดลงไม่เต็มที่  โดยมากมักจะเิกิดขึ้นกับเครื่องพ่วงอัตโนมัติที่นำออกใช้การใหม่ ๆ ส่วนประกอบสิ่งเคลื่อนไหวยังมีความฝีดอยู่บ้าง  ไม่คล่องตัวเหมือนเครื่องพ่วงที่ใช้การแล้ว  ถ้าต้องการให้ดานขัดลงเต็มที่โดยง่ายและสะดวกขึ้นก็ควรพ่วงต่อรถโดยวิธีเปิดขอพ่วงทั้งสองคัน  วิิธีเปิดขอพ่วง ทั้งคู่จะเกิดแรงกระทบมากกว่ากระทำวิธีแรกจึงทำให้ดานขัดเลื่อนตัวลงได้ง่ายขึ้น

 

                       

                     3. ก่อนนำรถพ่วงเข้าต่อกันควรสังเกตว่า  ส่วนประกอบต่างๆ  ของเครื่องพ่วงอัตโนมัติ เข่น  ขอพ่วง ตัวยกดานขัน  คันปลดขอพ่วง และสวนอื่นๆ เท่าที่สามารถมองเห็น ตรวจได้ง่าย  ย้งคงมีรูปร่างลักษณะอยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยไม่ชำรุด  แตกหักหรือบิดเบี้ยวไปจากเดิม ความผิดปกติของรูปร่างลักษณะจากสภาพเิดิมของส่วนประกอบเหล่านั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้้ขอพ่วงไม่เข้าที่  หากพบว่าส่วนประกอบของเครื่องพ่วงอัตโนมัติชำรุดหรือมีสภาพผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินการซ่อมต่อไป

                                                                 คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล

                                                                           Fax.022204524 Tel.8242254  tandast@hotmail.com