เอกสารอ้างอิง : คู่มือเทคนิครถพ่วง ศูนย์ลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
      

         ข้อมูลทางเทคนิคที่ทำขึ้นในหน้าเว็บ
   เกี่ยวกับระบบห้ามล้อรถพ่วงนี้ ทางผู้ทำ
  ได้เรียบเรียงโดยอ้างอิงหนังสือคู่มือเทคนิค
  รถพ่วงของฝ่ายการช่างกล  เพื่อในการสื่อ
  ความรู้ในปัจจุบันที่การสื่อสารในยุคโลก
  ก้าวไปไกล เพื่อความสะดวกในการศึกษา
  เหมาะสำหรับพนักงานรถจักร นายตรวจกล
  พนักงานตรวจรถเป็นต้น รวมทั้งผู้สนใจและ
  ผู้เกี่ยวข้องด้วย  หวังอย่างยิิ่่งว่าคงจะทำให้
  ผู้อ่านได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นครับ

 

แคร่ BCF

 

สัญญลักษ์ในระบบห้ามล้อ

  

      Distributor valve                 แท่งห้ามล้อ                              หม้อสูบห้ามล้อลมดูด


คณะทำงาน Knowledge Management ฝ่ายการช่างกล