นายรุ่ง ฌา่นศรี

สารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์

 

แผนผังบังคับบัญชา /  พื้นที่ความรับผิดชอบ  /  อัตรากำลัง  / รายงานสถานการณ์รถซ่อมประจำวัน    งานที่กำลังดำเนินการ

 

   สถานที่ตั้ง
        โรงงานแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ติดต่อกับย่านสถานีรถไฟอุตรดิตถ์

  ขอบเขตงาน
         แขวงรถจักรอุตรดิตถ์มีสารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์มีหน้าที่ควบคุมดูแลพนักงานภายในแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อวิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์มีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบคือ
          -มีเขตพื้นที่รับผิดชอบเริ่มตั้งแต่เสาสัญญาณออกอันนอกด้านเหนือสถานีตะพานหินถึงสถานีเด่นชัยรวมทั้งทาแยกจากสถานีชุมทางบ้านดารา ถึงสถานีสวรรคโลกรวมระยะทาง243กิโลเมตร มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดพนักงานรถจักรหมุนเวียนรับช่วงทำขบวนรถต่างๆทั้งรถโดยสารรถสินค้าเป็นศูนย์ซ่อมรถจักรดีเซลในภาคเหนือ รับงานซ่อมบำรุงงานซ่อมเบ็ดเตล็ดและวาระรถจักรดีเซลรถดีเซลรางประสานงานกับศูนย์ซ่อมรถจักรดีเซลส่วนกลาง
          -ควบคุมวางแผนการตรวจซ่อมบำรุงรักษารถจักรดีเซลรถดีเซลราที่ชีงานอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนงานที่ศูนย์ลากเลื่อนกำหนด
          -ควบคุมและวางแผนการจัดพนักงานทำขบวนรถลากจูงรถโดยสารรถสินค้าให้เป็นไปตามกำหนดและสอดคล้องกับความต้องการของด้านการเดินรถในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งเวรกันจาก นว. ถึง ลป.
          -รับผิดชอบขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายในกรณีมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นเช่นรถพ่วงตกรางเพื่อให้การปฏิบัติงานกู้ภัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว

  ผลงานแขวงฯ
           งานซ่อมบำรุง

            งานซ่อมบำรุงของสารวัตรแขวงรถจักรอุตรดิตถ์มีดังนี้
               - ซ่อมบำรุงรถจักรดีเซล ทำวาระประจำเที่ยว วาระ 1 เดือน วาระ 3 เดือน และวาระ 6 เดือน
               - ซ่อมบำรุงวาระประจำเที่ยวรถดีเซลราง วาระ 1 เดือน วาระ 3 เดือน และวาระ 6 เดือน
               - ซ่อมบำรุงวาระเบ็ดเตล็ดรถสินค้า

รวมทั้งงานนอกวาระเปลี่ยน traction motor ซึ่งต้องใช้ ปั้นจั่นกลทำการยกรถ เราต้องการ Lifting jack เป็นยิ่งนัก

 

  หน่วยในเขตความรับผิดชอบ
  
            โรงซ่อม หน่วย 10 พิษณุโลก
            ที่ทำการหน่วย 10พิษณุโลก  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกภายในย่านสถานีรถไฟพิษณุโลกมีผู้ช่วยสารวัตรกำกับดูแลซึ่งขึ้นตรงต่อสารวัตรรถจักรแขวงอุตรดิตถ์ กองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์มีเขตรับผิดชอบตั้งแต่สถานีตะพานหินถึงสถานีพิษณุโลกด้านเหนือถึงสถานีหนองตมมีหน้าที่รับผิดชอบงานซ่อมรถพ่วงรถจักรรถดีเซลรางและรถดีเซลรางปรับอากาศ รวมทั้งขบวนรถขึ้น-ล่องที่ผ่านสถานีพิษณุโลกควบคุมพนักงานตรวจรถที่สถานีพิษณุโลกและสถานีบึงพระและควบคุมดูแลพนักงานรถจักรที่ลงสำรองรอทำขบวนที่สถานีพิษณุโลก
             งานซ่อมบำรุง
             - ซ่อมวาระรถจักรดีเซล วาระประจำเที่ยว วาระ 1 เดือน วาระ 3 เดือน และนอกวาระ
             - ซ่อมวาระรถจักรดีเซลราง วาระประจำเที่ยว
             - ซ่อมวาระรถพ่วง วาระเบ็ดเตล็ด วาระ 8 เดือนและวาระปานกลางของรถ บทค.

 

ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากพนักงานช่างของเรามีน้อยเป็นยิ่งนัก ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานสนับสนุนในหลายๆเรื่อง เราทำเต็มความสามารถแล้วหากรถจะช้ามั่ง ตายมั่ง ก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้โดยสายเป็นอย่างยิ่งขอรับ